Projekt:" Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz
integracji z SEKAP" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://fundusze.szczyrk.pl

SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej