Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Archiwum aktualności

30.06.2010
BURMISTRZ NIE AGENT!


     W kwietniu 2009 roku na sesji Rady Miejskiej  zostałem zapytany o złożone oświadczenie lustracyjne w kontekście informacji jakie zamieszczone zostały na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Przypomnę, że w skierowanym do radnych oraz mieszkańców Szczyrku oświadczeniu, które mam nadzieję tym razem zostanie w całości wydrukowane, zobowiązałem się do jak najszybszego wyjaśnienia całej sytuacji co jest nie bez znaczenia jako osoby publicznej która w swoim dotychczasowym działaniu nigdy nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do znaczenia słowa patriotyzm, rzetelność, praworządność!

 Dla przypomnienia przedstawiam jego tekst:

 

Szczyrk  dnia  27 kwietnia 2009 r.

 Oświadczenie !

      Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Instytutu Pamięci Narodowej zamieszczona  informacja dotycząca mojej osoby wzbudza szereg wątpliwości i komentarzy. Dlatego też, zamierzam zwrócić się o udostępnienie zgromadzonych  na mój temat materiałów w celu wyjaśnienia ich pochodzenia i określenia dalszego postępowania.

     W informacji o dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczeństwa, w podanych latach pracowałem jako trener narciarstwa alpejskiego w klubie BBTS Włókniarz Bielsko-Biała oraz Polskim Związku Skibobowym w Skoczowie. Praca moja stale związana była z wyjazdami  zagranicznymi w konsekwencji z kontaktem z biurem paszportowym, który w tych czasach podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Spraw Wewnętrznych.

W informacji, podana jest także data zakończenia współpracy ze względu na odmowę jej kontynuacji.

Pragnę poinformować, że była to odmowa jakiejkolwiek współpracy z którą to propozycją w tym czasie kilkakrotnie zwracano  się do mnie  nie unikając form zastraszenia i szantażu.

Z  dokumentów jakie towarzyszą informacji pojawiają się jedynie zapisy o charakterze kartotekowym co w przypadku Tajnego Współpracownika wzbudza spore wątpliwości o prowadzonej działalności.

Będąc osobą publiczną , w moim osobistym interesie jest jak najszybsze wyjaśnienie wszystkich zawartych w materiale informacji o czym poinformuję Państwa w kolejnym oświadczeniu.

Burmistrz  Szczyrku

Wojciech Bydliński

        Dzisiaj mogę przedstawić  Państwu  chronologię wszystkich działań związanych  z wyjaśnieniem  dotyczącym złożonego oświadczenia lustracyjnego i rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

29 lutego 2008 roku  w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Biurze Audytu i Kontroli w Katowicach złożyłem  oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 roku,  w którym świadom odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. z 2007r. Nr 63.poz.425, z późniejszymi zmianami/  oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem współpracownikiem w rozumieniu art.3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 powołanej ustawy, w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

W dniu 3 czerwca 2009r. po ukazaniu się na stronach internetowych IPN zbioru dokumentów dotyczących mojej osoby , zgodnie  z art.30 ust1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu /Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.424 z późn. zm./ r. zwróciłem się do instytutu o udostępnienie do wglądu zanonimizowanych kopii dokumentów.  

W dniu 30 listopada 2009 roku decyzją Dyrektora Oddziału IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach otrzymałem  możliwość wglądu tylko do części zgromadzonych  dokumentów stanowiących  zbiór  kopi dokumentacji, która w tamtym okresie wymagana była od wszystkich osób ubiegających się o wydanie paszportu.

Natomiast powołując się na /art.31 ust. 1 pkt 2 lit.a/ ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej odmówiono mi wglądu do pozostałej dokumentacji ze względu na zawartość treści opisanych w/w przepisem co  w rzeczywistości oznacza, że jako wnioskodawca  byłem traktowany przez  organy bezpieczeństwa jako tajny informator lub pomocnik przy operacyjnym zdobywaniu informacji o czym  w ogóle  nigdy nie wiedziałem.

Jednocześnie starając się o złożenie wniosku o autolustrację zostałem poinformowany, że postępowanie lustracyjne dotyczące osób publicznych składających oświadczenia lustracyjne są przedmiotem postępowania  instytutu, a dotyczące mojej osoby  toczy się od lutego  2009 roku i w takiej sytuacji wniosek byłby bezprzedmiotowy.

Dlatego  też  pozostało uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać  wyników postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez prokuraturę  IPN.

W dniu 5 stycznia 2010 roku po przeprowadzeniu przez prokuratora wielokierunkowego badania zgromadzonej dokumentacji/kopie, kserokopie kartotek itp./ złożonych przez świadków zeznań  zostałem pisemnie poinformowany o możliwości złożenia wyjaśnień.

W dniu 12 lutego 2010 roku takie wyjaśnienia zostały w siedzibie Oddziału IPN w Katowicach złożone osobiście. Poprosiłem także o możliwość poznania osoby,  której „zawdzięczam” część życiorysu , który dzisiaj stanowi źródło podejrzeń i braku zaufania. Udostępniono mi zdjęcie mężczyzny, który pozostał mi w pamięci ze względu na okoliczności związane  z nakłanianiem mnie do podjęcia  współpracy. W 1989 roku wzywał do stawienia się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu  Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej gdzie kilkakrotnie namawiał mnie   do podpisania deklaracji  o współpracy.

W swoich zeznaniach złożonych przed prokuratorem stwierdził, iż obawiał się konfrontacji  ze swoimi przełożonymi, ze względu na nie zarejestrowanie mojej osoby, braku  prowadzonych działań związanych z zakwalifikowaniem jako kandydata, a następnie tajnego współpracownika co mogło skutkować  dla niego zarówno dyscyplinarnie jak i finansowo.

Pismem z dnia 31 maja 2010 roku Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach  powiadamia, że „ Działając na zas. Art.52e ust.4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.424 z późn. zm.) zawiadamiam, że po przeprowadzeniu czynności dotyczących analizy  oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana w dniu 29.02.2008 roku nie znaleziono podstaw do złożenia do sądu wniosku o wszczęciu postępowania lustracyjnego”.

Pragnę zaznaczyć, że  w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości  co do zgodności złożonego oświadczenia lustracyjnego z  prawdą, Prokurator Biura Lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji  Ścigania  Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu występuje  z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

W  przypadku  toczącego się postępowania wyjaśniającego  Prokurator Biura Lustracyjnego  IPN Oddział w  Katowicach nie stwierdził   wystąpienia jakichkolwiek przesłanek wskazujących na  moją współpracę  z ówczesnymi organami bezpieczeństwa państwa i zarządził z dniem 28 maja 2010 r. o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu czyli  braku podstaw do złożenia wniosku do  sądu o zbadanie  zgodności złożonego oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Pragnę także zaznaczyć, że  orzeczenie stwierdzające fakt złożenia  niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka utratę prawa wybieralności w wyborach powszechnych organu jednostki samorządu terytorialnego na okres od 3 do 10 lat.

       Dlatego też w przypadku złożonej przeze mnie w grudniu 2009 roku deklaracji ubiegania się  o ponowny wybór na stanowisko burmistrza Szczyrku w następnej kadencji, pragnę zapewnić , że sprawa  tzw.” agenta Wojtka” została ostatecznie wyjaśniona. Wszystkim tym którzy nie utracili wiary w moją  osobę nie uwikłaną  w agenturalną działalność pragnę podziękować za dobre słowo i wsparcie w tym trudnym okresie .

      Osobiście mam wielką satysfakcję, że  mimo starań ówczesnych  funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa w tworzeniu fikcyjnych teczek i  agentów , a w moim przypadku posługując się metodami zastraszania i szantażu nie udało się nakłonić  mnie  do współpracy co dzisiaj mimo doświadczanych upokorzeń pozwala na funkcjonowaniu  z  pełną godnością ,  oraz wiarą w sprawiedliwość.

Wojciech Bydliński

Burmistrz Szczyrkuwww.um.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki