Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

20.05.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunlanych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.


                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Szczyrku i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. 1.1 Rodzaj i ilość odpadów 1) Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczyrk obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr1 od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,(wykaz nieruchomości mający charakter poglądowy, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), b) transport zebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej. 2) Wykonawca przy sporządzeniu oferty winien uwzględnić dane zawarte w tabelach, w szczególności w tabelach nr 2 i 3, a także zobowiązany jest do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy. 1.2 Charakterystyka Miasta Szczyrk 1) Powierzchnia Miasta wynosi 3907 ha, 2) Liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosi ok. 5630 mieszkańców. 1.3 Sposób odbierania odpadów komunalnych 1)Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c) niezależnie od warunków atmosferycznych, d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów lub zanieczyszczanie poszczególnych frakcji odpadów , 2) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych określonych w tabeli nr 1 wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych, zgromadzonych w pojemnikach, w tym segregowanych w workach o pojemności 120 litrów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, zgromadzone w pojemnikach, Wykonawca odbiera odpady w ilości określonej w deklaracji, natomiast w sytuacji wystawienia większej ilości odpadów - pojemników (ponad ilość deklarowaną), Wykonawca odbierze wszystkie odpady za potwierdzeniem ich odbioru i przekaże informacje o zaistniałej sytuacji Zamawiającemu wraz z ww. potwierdzeniem odbioru odpadów. 3) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w workach, Wykonawca obowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk. 1.4 Częstotliwość odbierania. Harmonogram 1)Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z następujących częstotliwościach : a) Odpady SEGREGOWANE - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, b) Odpady POZOSTAŁE - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, c) Zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, ( odpady są zbierane, gdy nie zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). 2)Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy. 3)Harmonogram obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., winien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wykaz adresów nieruchomości objętych usługą . 4)Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: a)zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie Harmonogramu zapewniającego regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 5)Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a)powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; b)nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; 6)Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 7)Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości wraz z dostarczeniem pierwszych worków do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 1 szt. na posesję. Wystarczającym dla obowiązku dostarczenia harmonogramu i worka będzie włożenie ich do skrzynek pocztowych na danej nieruchomości. 8)Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku, na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. 9)Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 7 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 1.5. Wymagania co do sposobu odbierania odpadów 1) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a)zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b)uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach, 2)Wykonawca obowiązany jest do zebrania i odebrania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów (altanek śmietnikowych), również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. 3)Wykonawca zobowiązany jest do pozostawiania przy odbiorze odpadów segregowanych z poszczególnych nieruchomości zamieszkałych i mieszanych nowych worków na odpady segregowane o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów,(worek przeźroczysty, z tasiemką przytwierdzoną do worka lub taśmą ściągającą albo uszami umożliwiającymi wiązanie worka) na wymianę w ilości zgodnej z odebranymi . 4)Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników na przeterminowane leki nie rzadziej niż raz na kwartał lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego ich przepełnienia. Wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki zostanie wskazany w wykazie nieruchomości (załącznik nr 8) 5)Wykonawcę obowiązuje: a)zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z innymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. b)zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2013r. wydanym na postawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 8) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 9) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 10) Zamawiający dopuszcza, aby odbieranie surowców następowało przy użyciu pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów zmieszanych, przy czym odbierane odpady nie mogą być zgniatane oraz mieszane, a kontenery pojazdów muszą być czyste. 1.6 Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 2) Wykonawca zapewni, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące, umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (wyładowanie odpadów) z częstotliwością co 10 sekund lub częściej. W pamięci dane powinny być przechowywane i możliwe do odczytu przez minimum 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu obejmujący: - bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie, w celu zdalnego odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytu przez minimum 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, - odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na aktualnej cyfrowej mapie Szczyrk, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, - odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy . Wykonawca będzie posiadał stanowisko dyspozytorskie i wyposaży je w niezbędną infrastrukturę sprzętową umożliwiającą wykonywanie funkcji opisanych w niniejszym punkcie, a także zapewni nieprzerwany dostęp Zamawiającemu w jego siedzibie w dowolnym czasie do ww. danych poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę). Wykonawca wyposaży stanowisko dyspozytorskie w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne umożliwiające pracę systemu przez min. 1 godz. po zaniku napięcia w sieci energetycznej. Wykonawca wyposaży Zamawiającego na czas trwania umowy w konieczne oprogramowanie zainstalowane na co najmniej jednym stanowisku komputerowym, będących własnością Zamawiającego. Oprogramowanie to umożliwi bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych, odwzorowanie na monitorze, na aktualnej cyfrowej mapie Szczyrku z możliwością jednoznacznego określenia miejsca (adresu) prowadzenia przedmiotowych prac, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera) - codziennie archiwizowanych danych. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w liczbie nie większej niż 2 osoby w zakresie obsługi oprogramowania. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego. Termin i sposób realizacji przedmiotowego szkolenia zostanie uzgodniony między Wykonawcą, a Zamawiającym w stosownym protokole w dniu podpisania Umowy. 3) wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych typu MySQL zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2). 4) wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Szczyrk. 5) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych itp. Jednocześnie informuje się , iż znaczna ilość nieruchomości na terenie miasta Szczyrk położona jest w rejonach górskich, trudnodostępnych, gdzie dojazd jest możliwy tylko wąskimi drogami z małym polem manewru, z bardzo trudnym dojazdem w okresie zimowym. Zamawiający w załączniku nr 8 wskaże dla celów poglądowych wykaz ulic/osiedli, gdzie jest utrudniony dojazd do nieruchomości . W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 7) wykonawca ma obowiązek ważyć samochody przed rozpoczęciem zbiórki odpadów oraz po zakończeniu zbiórki odpadów z terenu gminy Szczyrk na legalizowanej wadze w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku (PSZOK) przy ul. Granicznej 1 oraz przekazywać dokumentację z pomiarów Zamawiającemu w sprawozdaniach miesięcznych z załączonymi kopiami kart przekazania odpadów z Regionalnej Instalacji (RIPOK), ważenie winno być potwierdzone przez pracownika PSZOK. Ilość zebranych i zważonych odpadów z terenu gminy winna być zgodna z wartościami (ważeniami) wynikającymi z załączonych kopi kart przekazania odpadów do RIPOK. 8) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki, o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów - worki przeźroczyste, z tasiemką przytwierdzoną do worka lub taśmą ściągającą albo uszami umożliwiającymi wiązanie worka. Worki winny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów (SEGREGOWANE), nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregowania odpadów. 9) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 10) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 11) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach prowadzonych przez Zamawiającego w przypadku jego zaproszenia, na którym omawiane będą zadania związane z realizacja przedmiotu umowy. Zaproszenia na spotkania będą przekazywane Wykonawcy w formie elektronicznej lub faksem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 1.7 Zagospodarowanie odpadów 1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do składowania do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. b) prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645). 1.8 Raporty i inne obowiązki informacyjne 1.8.1. Raporty miesięczne 1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odebranych odpadów segregowanych [Mg], c) ilości odebranych odpadów pozostałych [Mg], d) wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, e) jakości odebranych odpadów (tj. informacja Wykonawcy czy odpady odbierane od poszczególnych właścicieli nieruchomości były zebrane w sposób selektywny zgodnie z opisem worka). 2) Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej (np.: plik Excel) Zamawiającemu. 3) Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Raporty dostarcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu kalendarzowym w którym nastąpił odbiór odpadów. Przedmiotowe raporty nie zwalniają Wykonawcy ze sporządzania kwartalnych sprawozdań , o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy. 1.8.2. Informacje wymagane od Wykonawcy 1) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni do przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do obierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: a)adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk, b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, c)dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane, 2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 3) Zamawiający na podstawie złożonych deklaracji dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz informacją o zadeklarowanym sposobie gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny), na podstawie którego Wykonawca będzie przekazywał informacje o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk gromadzeniu odpadów. 4) Informacje o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną. 1.9. Informacje dodatkowe Na wykonawcy zamówienia ciążą obowiązki wynikające wprost z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.630,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03.06.2013 r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaleca się dołączyć do oferty kopię wykonania przelewu. 4. Wadium w postaci dokumentu należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla gminy Szczyrk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

b)zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, a wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21), lub wcześniej obowiązujących przepisów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1 000 Mg.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować co najmniej następującym sprzętem i wyposażeniem do realizacji niniejszego zamówienia: a)minimum 2 hakowce - każdy do przewozu średniej wielkości kontenerów o pojemności min. 7m3, b)minimum 2 pojazdy specjalne z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarka mała), każdy o pojemności skrzyni ładunkowej 6-12 m3, c)minimum 1 pojazd skrzyniowy z napędem na cztery koła z możliwością mechanicznego wyładunku odpadów oraz zabezpieczeniem przed wysypywaniem się odpadów o ładowności ponad 3,5 t, d)minimum 2 pojazdy z zabudowaną przestrzenią ładunkową z napędem na cztery koła o ładowności do 3,5 t , e)minimum 5 szt. kontenerów typu KP 7, f)bazą magazynowo-transportową - położoną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie zamówienia wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia na kwotę co najmniej 350.000,00 zł .
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·         zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie w trybie art. 44 oraz Oświadczenie w trybie art.26 ust.2b w związku z art.22 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od stron umowy, w zakresie wynagrodzenia : a)zmiany wysokości opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; b)innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierani i zagospodarowania odpadów; c)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 2. W związku z wskazanymi w ust. 2 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od stron umowy, w zakresie : a) zmian Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, b) opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania umowy, c) wystąpienia siły wyższej, 4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Pok. nr 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia: 195576 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/odpady2013www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki