Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

12.11.2012
Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę części dz. nr 7418/3


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia  12 listopada 2012r.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę:

 

 

1.      Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza konkurs ofert na dzierżawę  części działki nr 7418/3  o powierzchni 150 m2 zlokalizowanej w Szczyrku w rejonie oś. Pośredni oraz ul. Wiślańskiej, z przeznaczeniem na obsługę ruchu turystycznego.

2.      Termin dzierżawy: od 15 grudnia  2012r. do 31 marca 2013 r.

3.     Cena wywoławcza za dzierżawę 1  m2 gruntu wynosi 35,00 zł miesięcznie (netto),

4.      Czynsz za dzierżawę płatny z góry za dany miesiąc,

5.      Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta dzierżawy nieruchomości” należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2012r. do godziny 15-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 pok. 11, parter.

6.     Oferta winna zawierać proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego oraz   koncepcję zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego

7.      Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 20 listopada 2012r. wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Gminy Szczyrk nr:  58 8140 0009 0043 8656 2000 0030

8.      Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Gminy Szczyrk.

9.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2012r. o godzinie 9.00 pok. nr 31, II piętro.

10.  Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 listopada 2012r.

11.  Wybór oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

  • Oferowana kwota dzierżawy.
  • Rodzaj proponowanej działalności.
  • Doświadczenie oferentów w prowadzeniu działalności.
  • Referencji z prowadzonych działalności.

Na spełnienie powyższych kryteriów oferent powinien złożyć stosowne dokumenty.

12.  Urząd Miejski w Szczyrku ma prawo do odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

13.  Urząd Miejski w Szczyrku zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym oferentom.

14.  Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr  33 829 50 23.

Pisemna oferta winna zawierać:
1.      Przedmiot umowy dzierżawy.
2.      Dane Oferenta- firmę lub imię i  nazwisko Oferenta, dokładny  adres  Oferenta.
3.      Oferowaną cenę czynszu netto i brutto.
4.      Zobowiązanie  oferenta do  związania  się  warunkami oferty do  czasu  zawarcia  umowy  dzierżawy.
5.      Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem. rejestrowym- nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
6.     Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności  gospodarczej lub aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego, KRS - w  przypadku  spółek  prawa handlowego oraz w przypadku  spółki  cywilnej - kserokopię  umowy  spółki  cywilnej)- nie dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
7.  Zaświadczenie  z  Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru  identyfikacyjnego  REGON- nie dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
8.  Decyzję Urzędu  Skarbowego o nadaniu  numeru  identyfikacji  podatkowej  NIP.
9.  Oferent będący osobą prawną- oświadczenie, że nie wszczęto  przeciwko  niemu  postępowania  upadłościowego  lub  likwidacyjnego.
10.  Dopuszcza się załączenie uwierzytelniających kserokopii ww. dokumentów.
11.  Oświadczenie o ogólnej dostępności obiektów. Termin zakończenia całości prac adaptacyjnych. Wymienić pełną ofertę prowadzonych usług.
12.   Spis  wszystkich  załączników  do oferty.
13.   Datę sporządzenia oferty.www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki