Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

23.10.2012
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Odbudowę ul. Letniskowej wraz z przepustem oraz odbudowę skarpy drogi, nawierzchni i chodników ul. Sportowej w Szczyrku .


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbudowę ul. Letniskowej wraz przepustem oraz odbudowę skarpy drogi, nawierzchni i chodnika ul. Sportowej w Szczyrku, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Budowlane i Transportowe

ul. Wilcza 1

43-332 Pisarzowice

na: Odbudowę ul. Letniskowej  wraz  z  przepustem  oraz odbudowę skarpy drogi, nawierzchni  i chodnika          ul. Sportowej w Szczyrku. za cenę 192 107,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 5  usługi Budowlane i Transportowe z siedzibą przy ul. Wilcza 1, 43-332 Pisarzowice  uzyskała najwyższą ilość punktów

Ocena i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Usługi Budowlane i Transportowe

ul. Wilcza 1

43-332 Pisarzowice

(5)

  100,00

 

 

  100,00

2

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1

43-370 Szczyrk

(2)

  79,10

 

 

  79,10

3

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD"- Sp. z o.o.

ul. Leśnianka 101

34-300 Żywiec

(3)

  72,01

 

 

  72,01

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

P.W. DROSEB S.C.

ul. Lajkonika 32

43-382 Bielsko- Biała

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony:

2

4

F.H.U INVEST-PROJEKT Usługi Ogólnobudowlane-Usługi Handlowe

ul. Zielona 209

34-350 Węgierska Górka

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

F.H.U INVEST-PROJEKT

Usługi Ogólnobudowlane-Usługi Handlowe

ul. Zielona 209 

34-350 Węgierska Górka

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do 22.10.2012r. nie uzupełnił oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Uzasadnienie

1. Niekompletne zobowiązanie podmiotu trzeciego.

Wykonawca w swojej ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przedmiocie wiedzy i doświadczenia powołał się na zasoby innego podmiotu. Jednakże Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić,  iż zasoby tego podmiotu będą faktycznie dostępne przez cały czas realizacji zamówienia. Jak wynika z opinii Urzędu Zamówień publicznych oraz orzecznictwa KIO "Dla celów wykazania się dysponowaniem zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli udostępnienia jego zasobów , ale niezbędne jest przedstawienie  dokumentu z którego treści będzie wynikać faktyczna dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia".

W związku z powyższym treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy .

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

2. Brak dokumentów celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ akapit drugi, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ustb.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2  rozdziału IX SIWZ .

Zamawiający dokonując analizy oferty stwierdził brak dokumentów określonych w rozdziale IX, pkt 2 SIWZ.

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

3. Nie kompletny wykaz robót budowanych.

Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ określił warunki udziału  w postępowaniu, gdzie w pkt 1.1 lit. "a"  opisał  warunki w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej  wraz z odwodnieniem o wartości minimum 190.000,00 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału                             w postępowaniu, Zamawiający w rozdziale IX, pkt 1 lit.c SIWZ zażądał dokumentu w postaci wykazu robót budowlanych               w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 4, gdzie  określił w kolumnie drugiej zakres wymaganych danych tj. rodzaj (nazwa zadania), zakres rzeczowy zamówienia. Wykonawca podając tylko nazwę zadania nie wykazał, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej  wraz  z odwodnieniem o wartości minimum 190.000,00 zł brutto

Zgodnie z orzecznictwem KIO, załączone do  wykazu referencje  nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu, wyrok KIO/UZP 51/09 gdzie, cyt. "referencje  nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu. Fakt ten potwierdza sam wykonawca w składanym oświadczeniu (wykazie), zaś referencje mają za zadanie potwierdzenie jedynie należytego wykonania konkretnego zamówienia. Badanie doświadczenia na podstawie składanych referencji jest nieuprawnione." 

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

4. Nie kompletny wykaz osób.         

Zamawiający  w rozdziale VIII pkt 1.2 lit."b" SIWZ opisał  warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

"osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  prawa, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni  z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej  wraz z odwodnieniem  o wartości minimum 190.000,00 zł brutto"

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający w rozdziale IX , pkt 1 lit."d" SIWZ  zażądał dokumentu w postaci wykazu osób (załącznik nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem m.in. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia. Wykonawca w przedmiocie wykazania  kwalifikacji zawodowych wpisał tylko rodzaj uprawnień, nie wykazując w tym przypadku spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII pkt1.2 lit."b" SIWZ

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

2

P.W. DROSEB S.C.

ul. Lajkonika 32 

43-382 Bielsko- Biała

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do 22.10.2012r. nie uzupełnił oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Uzasadnienie

1. Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ określił warunki udziału  w postępowaniu, gdzie w pkt 1.1 lit. "a"  opisał  warunki                   w zakresie posiadanej wiedzy  i doświadczenia tj.:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej  wraz  z odwodnieniem            o wartości minimum 190.000,00 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału                            w postępowaniu, Zamawiający w rozdziale IX, pkt 1 lit.c SIWZ zażądał dokumentu w postaci wykazu robót budowlanych               w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 4, gdzie  określił w kolumnie drugiej zakres wymaganych danych tj. rodzaj (nazwa zadania), zakres rzeczowy zamówienia. Wykonawca podając tylko nazwę zadania nie wykazał, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej  wraz z odwodnieniem o wartości minimum 190.000,00 zł brutto

Zgodnie z orzecznictwem KIO, załączone do  wykazu referencje  nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu, wyrok KIO/UZP 51/09 gdzie, cyt. "referencje  nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu. Fakt ten potwierdza sam wykonawca w składanym oświadczeniu (wykazie), zaś referencje mają za zadanie potwierdzenie jedynie należytego wykonania konkretnego zamówienia. Badanie doświadczenia na podstawie składanych referencji jest nieuprawnione." 

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie  .

               

2. Zamawiający  w rozdziale VIII pkt 1.2 lit."b" SIWZ opisał  warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

"osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  prawa, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych,  lub  kostki betonowej bądź granitowej wraz z odwodnieniem  o wartości minimum 190.000,00 zł brutto"

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający w rozdziale IX , pkt 1 lit."d" SIWZ  zażądał dokumentu w postaci wykazu osób (załącznik  nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                       z podaniem m.in. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia. Wykonawca w przedmiocie wykazania  kwalifikacji zawodowych wpisał tylko numer uprawnień, nie wykazując w tym przypadku spełnienia warunku określonego         w rozdziale VIII pkt1.2 lit."b" SIWZ

Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia w.w. dokumentu w terminie do 22.10.2012r., mimo wezwania nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie . 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki