Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

27.09.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbudowę ul. Letniskowej wraz z przepustem oraz odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika ul. Sportowej w Szczyrku,


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa               ul. Letniskowej wraz z przepustem oraz odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika ul. Sportowej w Szczyrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:             1. Odbudowa  ul. Letniskowej wraz z przepustem. 1.1 Opis stanu istniejącego . Ulica Letniskowa jest drogą dojazdową do lokalnych zabudowań. Na odbudowywanym odcinku nawierzchnia wykonana jest z żelbetowych płyt betonowych, posiada ona zmienną szerokość od 2,20 m do 2,80 z lokalnym wypełnieniem betonem oraz obustronne pobocze o szerokości od 0,50 m do 1,00 m. Wzdłuż przedmiotowej ulicy znajdują się rowy oraz ścieki z elementów prefabrykowanych, których stan nie zapewnia prawidłowego odwodnienia. Stan nawierzchni (poklawiszowane płyty, ubytki w nawierzchni) oraz urządzeń odwadniających (zamulone, zarośnięte) zakwalifikowano jako zły. Dodatkowo w rejonie przedmiotowej inwestycji występują napowietrzne sieci uzbrojenia terenu w postaci linii energetycznej oraz sieci telefonicznej. Sieci te są widoczne w terenie. 1.2 Podstawowe parametry techniczne inwestycji. Ulica Letniskowa D1/2 . odc. od km 0+013 do km 0+100 - Klasa drogi: D1/2, - Jezdnie: jedno-jezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa - Szerokość jezdni: ok. 3,5 m - Nawierzchnia: beton - pobocza: nawierzchnia gruntowa Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji: Długość remontowanej ulicy: 87mb 1.3 Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe . Odbudowa zakłada rozbiórkę starej nawierzchni i w jej miejscu wykonanie nowej z płyt ażurowych typu IOMB wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,50 m, przewidziano również wykonanie drenażu francuskiego, odwodnienia liniowego w postaci korytek górskich oraz muldowych. Założono również odmulenie istniejących rowów wraz z wycięciem krzaków oraz umocnienie skarp i dna rowu poprzez płyty ażurowe i narzut kamienny. Szerokość drogi jest równa 2,40 m oraz obustronne pobocza o szerokości minimum 0,50 m. Konstrukcja drogi jest trzywarstwowa. Składa się z podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, podsypki piaskowej, nawierzchni z płyt typu IOMB. a) konstrukcja jezdni: - 12,5 cm nawierzchnia z płyt żelbetowych typu IOMB - 3 cm podsypka piaskowa - 20 cm podbudowa pomocnicza mieszanka mineralna o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 przy module odkształcenia wtórnego M>160MPa - grunt rodzimy 1.4 Odwodnienie . Odwodnienie powierzchniowe jezdni realizowane jest przy pomocy spadków poprzecznych, podłużnych oraz ścieków z elementów prefabrykowanych, natomiast w celu przejęcia wody gruntowej, zaprojektowano odwodnienie wgłębne w postaci drenu francuskiego. Woda zostanie sprowadzona do projektowanych ścieków, skąd zostanie przejęta przez kanalizację deszczową lub odprowadzona do istniejących cieków wodnych. 2. Odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika ul. Sportowej w Szczyrku 2.1 Opis stanu istniejącego. Zakres robót budowlanych obejmuje odcinek ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Beskidzką na długości 103m. Droga posiada przekrój uliczny. Cała nawierzchnia drogi jest w dostatecznym stanie technicznym, natomiast skarpa cieku i nawierzchnia chodników nie nadaję się już do dalszej eksploatacji jest ona zdeformowana i posiada liczne ubytki i przełomy. W stanie istniejącym, w granicach opracowania, posiada ona jezdnie o szerokości około 4,5m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne chodniki o zmiennej szerokości 1,25-1,50m. Odwodnienie drogi i chodników realizowane jest powierzchniowo, a wody opadowe są odprowadzane do istniejącego wpustu deszczowego. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj. sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna i sanitarna. 2.2 Podstawowe parametry techniczne inwestycji. Przeznaczeniem inwestycji jest wykonanie odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika przy ul. Sportowej w Szczyrku na długości 103mb, uszkodzonej podczas zalewów powodziowych w 2010r. Podstawowe parametry techniczne inwestycji: Ulica Sportowa D1/2 - odc. od km 0+000 do km 0+103 - Klasa drogi: D1/2, - Jezdnie: jedno-jezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa - Szerokość jezdni: ok. 4,5 m - Nawierzchnia: beton asfaltowy - chodniki: płytki betonowe szer. 1,25-1,50m Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji: Długość remontowanej ulicy: 103mb Jako typowy przekrój poprzeczny dla ulicy Sportowej przewidziany został przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości 1,25m - 1,50m. Projektowana niweleta drogi pozostanie bez zmian i będzie przebiegała na całej długości po stanie istniejącym. Spadek podłużny drogi pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. a) konstrukcja chodników i zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki betonowej podwójne T koloru szarego gr 8 cm, - podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm frakcji 0/63mm, 2.3 Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe . W ramach prac budowlanych planuje się odbudowę nawierzchni chodników, umocnienie skarpy wraz z zabezpieczeniem jej brzegów. Ukształtowanie sytuacyjne ul. Sportowej pozostaje zgodne ze stanem istniejącym. W przekroju poprzecznym droga będzie składała się z jezdni i obustronnych chodników. Na odcinku drogi występuje jeden łuk poziomy o R=200m. Jako zabezpieczanie skarpy cieku przewiduje się barierę typu Olsztyńskiego zakotwioną w podłożu za pomocą fundamentu betonowego wykonanego na miejscu z betonu klasy C12/15. Dodatkowo należy wykonać odtworzenie umocnienia brzegów cieku w postaci bloków kamiennych układanych na zaprawie cementowej. Wysokość odtworzenia należy dostosować do wysokości projektowanego chodnika tak aby mur z bloków kamiennych był poniżej obrzeża betonowego nie więcej jak 10cm. W celu poprawy odwodnienia powierzchniowego i likwidacji zastoisk wody na końcowym odcinku opracowania projektuje się odwodnienie liniowe wykonane wg rys. nr 2 Plan sytuacyjny. Jako typowy przekrój poprzeczny dla ulicy Sportowej przewidziany został przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości 1,25m - 1,50m. Projektowana niweleta drogi pozostanie bez zmian i będzie przebiegała na całej długości po stanie istniejącym. Spadek podłużny drogi pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. a) konstrukcja chodników i zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki betonowej podwójne T koloru szarego gr 8 cm; - podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm frakcji 0/63mm; 2.4 Odwodnienie . W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi błędzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych oraz przy udziale istniejącego wpustu deszczowego do którego zostanie podłączone odwodnienie linowe. Ze względu na spadek podłużny i poprzeczny ul. Sportowej należy zabudować odwodnienie liniowe. Korytko Monoblok 200A jest elementem uniwersalnym dla układania korytek ze spadkiem własnym 3 %. Korytka są elementami żelbetowymi prefabrykowanymi, posiadającymi wewnątrz kanał w kształcie litery U o gładkiej powierzchni ścianek z betonu, co zapewnia wysoką prędkość przepływu i odpływu zanieczyszczeń. Zadaniem kanału jest zbieranie wód opadowych i odprowadzenie ich do studzienki odpływowej. Zwieńczenie korytka to zakotwione w konstrukcji betonowej dwa kątowniki z wbudowanymi kotwami. Zamknięcie kanału następuje poprzez montaż rusztu żeliwnego Monoblok 200 A o wymiarach 280 x 500 mm. Ruszt Monoblok 200 A klasy D 400 spełnia wymogi obciążeń dla ruchu ciężkiego. Studzienka odpływowa Monoblok 200 stanowi dodatkowo rewizję punktową do usuwania odkładających się zanieczyszczeń. Studzienki odpływowe posiadają osadnik i mają możliwość jednostronnego lub dwustronnego podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Studzienka odpływowa Monoblok 200 A jest elementem żelbetowym prefabrykowanym. Zadaniem w/w studzienki jest odbiór ścieków deszczowych z odwodnienia liniowego, a dokładnie z koryta, a następnie odprowadzenie ścieków do kanalizacji deszczowej poprzez otwór boczny o średnicy od DN 160 do DN 300. Dodatkowym zadaniem studzienki jest gromadzenie zanieczyszczeń. Dane techniczne studzienki są następujące: - długość 1000 mm - wysokość 800 mm - szerokość 500 mm - ciężar 0,69 Mg W trakcie wykonywania odwodnienia liniowego oraz krawężników należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie pomiędzy elementami korytka (krawężnikami) a istniejąca nawierzchnią. Wszelkie szczeliny powstałe podczas wykonywania robót należy uszczelnić masami bitumicznymi na gorąco modyfikowanymi polimerami np. BIGUMA TL82 3. Organizacja ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienia go z właściwym zarządcą drogi i innymi niezbędnymi organami oraz Inwestorem. Ze względu na charakter drogi przewiduje się prowadzenie remontu obiektu pod ruchem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.12.2012.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·   Informacja na temat wadium: Nie pobiera się.
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych, lub kostki betonowej bądź granitowej wraz z odwodnieniem o wartości minimum 190.000,00 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych, lub kostki betonowej bądź granitowej wraz z odwodnieniem o wartości minimum 190.000,00 zł brutto .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: a)wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 150.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:|
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie w trybie art.22 Pzp. oraz oświadczenie w związku z art. 26 ust.2b Pzp.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 1) Zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) wstrzymania robót przez Zamawiającego, d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Pok. 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia BZP: 369294 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/Letniskowa

 

 

 www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki