Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

29.06.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniocznego na Remont przyczółków mostu. Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł.100mb związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk, ul. Widokowa.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przyczółków mostu (0+008-0+037,5). Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł. 100mb związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk ul. Widokowa .

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont istniejącego obiektu mostowego Istniejący obiekt mostowy posiada konstrukcję jednoprzęsłową, wolnopodpartą. Konstrukcję nośną stanowi 6 belek prefabrykowanych typu WBS zespolonych z żelbetową płyta pomostową. Belki oparte są za pomocą łożysk stalowych stycznych na dwóch przyczółkach żelbetowych o konstrukcji klasycznej. Przyczółki o szerokości -10m posiadają zamocowane w żelbetowym trzonie obustronne skrzydełka w formie trójkątnych wsporników równoległych do osi drogi. W górnej części przyczółków wykształtowana została ława podłożyskowa w której zabetonowana została szyna stalowa stanowiąca część łożyskowania obiektu. Drugą część stanowią blachy stalowe na końcach belek WBS. Pomost stanowi 6 belek typu WBS w rozstawie ok. 1,5m, zespolonych z żelbetową płytą pomostową o grubości najprawdopodobniej wynoszącej ok. 18cm i posiadającej obustronne wsporniki o wysięgu 0,4m, zwieńczone gzymsami w których zamocowano elementy balustrady stalowej. Konieczne jest zabezpieczenie przed dalszą degradacją spodu konstrukcji nośnej oraz powierzchni przyczółków. Wykonanie takiego zabezpieczenia pozwoli na długotrwałe bezpieczne użytkowanie obiektu mostowego. Charakterystyczne parametry techniczne istniejącego obiektu mostowego: - długość konstrukcji nośnej Lk = 18,70m - rozpiętość teoretyczna Lt = ~18,11m - rozpiętość w świetle Ls = 17,52m (po remoncie 17,12m) - wysokość konstrukcyjna hpł = 1,21m - kąt skrzyżowania z przeszkodą 88o - wymiary światła pod obiektem - pionowe Ho = ~2,80m - poziome Bp = 17,52m (po remoncie 17,12m) - szerokość przyczółków B = 10,00m (po remoncie 10,40m) - długość całkowita obiektu Lc = 28,63m (od strony górnej wody) Lc = 28,55m (od strony dolnej wody) - szerokość jezdni na obiekcie Bj = 7,00m - szerokość chodników Bch = 1,55m (po remoncie 1,20m) - szerokość całkowita obiektu B = 10,40m (po remoncie 10,60m) 1.1 Zakres remontu przyczółków istniejącego obiektu mostowego Istniejąca powierzchnia przyczółków znajduje się w niezbyt dobrym stanie technicznym, widoczne są zacieki i wykwity na powierzchni zarówno trzonów przyczółków jak i skrzydeł. W związku z tym, aby zapobiec pogorszeniu się stanu technicznego przyczółków zaprojektowano wykonanie na powierzchni zewnętrznej przyczółków płaszcza żelbetowego o grubości 0,20m. Płaszcz żelbetowy zamocowany zostanie do konstrukcji przyczółków za pomocą tzw. jeża, wykonanego z kotew stalowych osadzonych w konstrukcji przyczółków. Kotwy należy wykonać z prętów stalowych o średnicy 12mm osadzonych w wywierconych w konstrukcji przyczółkach otworach o średnicy 14mm wypełnionych klejem na bazie żywicy epoksydowej. Kotwy należy osadzić na całej powierzchni na której przewidziano wykonanie płaszcza żelbetowego, w rozstawie 30x30cm. Przed wykonaniem zbrojenia należy odsłonić konstrukcję skrzydeł i przyczółków celem sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania i w razie konieczności ilość i kształt zbrojenia skorygować w porozumieniu z Inwestorem i projektantem remontu obiektu. Istniejące ściany przyczółków i skrzydeł należy przygotować do wykonania płaszcza żelbetowego poprzez usunięcie luźnych i skorodowanych fragmentów betonu, dodatkowo naroża przyczółków należy podkuć, tworząc łagodny skos. Powierzchnię przyczółków pod projektowany płaszcz należy dodatkowo zgroszkować, a odsłonięte zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Odsłonięte fragmenty przyczółków oraz fragmenty płaszcza żelbetowego przewidziane do zasypania gruntem należy zabezpieczyć poprzez nałożenie cienkowarstowej izolacji przeciwwilgociowej (np. typu Abizol) Zasypki do poziomu terenu można wykonać z gruntu rodzimego, wydobytego wcześniej podczas wykonywania wykopów, po stwierdzeniu jego przydatności do wbudowania. 1.2 Zakres remontu istniejącej konstrukcji pomostu Istniejąca konstrukcja pomostu, z wyjątkiem wsporników płyty pomostowej znajduje się w dość dobrym stanie. Widoczne są zacieki i wykwity na powierzchni spodu płyty pomostowej oraz korodujące zbrojenie płyty i belek WBS. W związku z tym przyjęto do wykonania naprawy spodu płyty pomostowej za pomocą zapraw typu PCC. Naprawą takim zostanie poddana powierzchnia belek oraz spodu płyty pomostowej pomiędzy nimi, a także powierzchnia poprzecznic. Z uwagi na stan wsporników oraz gzymsów, a także konieczność zamocowania w nich barieroporęczy, zdecydowano o rozbiórce istniejących gzymsów wraz z wspornikami i ich odtworzeniu w kształcie dopasowanym do zamocowania projektowanych na obiekcie barieropręczy. Gzymsy i wspornik należy rozkuć w zakresie wskazanym na rysunku, a istniejące zbrojenie poprzeczne płyty odsłonięte w trakcie tych prac oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie w celu powiązania z projektowanym zbrojeniem nowych gzymsów. Gzymsy należy zakotwić w płycie za pomocą kotew z prętów o średnicy 12mm osadzonych w wywierconych w płycie pomostowej co 150mm otworach o średnicy 14mm wypełnionych klejem na bazie żywicy epoksydowej. Dodatkowo w celu zakotwienia należy wypuścić pręty kotwiące konstrukcję gzymsów w projektowanym betonowym wypełnieniu chodników. Od góry na szerokości wynikającej z szerokości projektowanego chodnika, płytę pomostową po jej odsłonięciu (rozbiórce beton ochronnego oraz izolacji) należy oczyścić i w razie konieczności naprawić ubytki za pomocą zapraw PCC, analogicznie jak w przypadku spodu płyty pomostowej. Powierzchnię płyty należy następnie zabezpieczyć przez wykonanie podwójnej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej, przy czym druga warstwa izolacji powinna zachodzić min. 0,50m na istniejącą izolację płyty pomostowej. Wzdłuż krawędzi jedni w odległości 0,1 należy ułożyć prefabrykowany dren, z odprowadzeniem go do wykonanych w tej samej linii sączków. Sączki należy osadzić w rozstawie co 2,0m w otworach wywierconych w płycie pomostowej. Średnicę otworów dostosować do zastosowanych sączków. Dodatkowo na wspornikach zastosować dreny poprzeczne układane na początku i końcu płyty pomostowej oraz w środku rozpiętości płyty. W zakres remontu wchodzą również następujące prace związane z wyposażeniem obiektu: Barieroporęcz typu sztywnego: Założono wykonanie w miejsce istniejącej bardzo zniszczonej i nie spełniającej swojego zadania balustrady, barieroporęczy typu sztywnego. Barieroporęcz należy wyposażyć w obustronne zakończenia, tzw. baranki Chodnik na obiekcie: Założono wykonanie wypełnienia chodnika (pomiędzy konstrukcją gzymsu, a krawężnikiem) z betonu C30-37, zbrojonego przeciwskurczowo siatką prętów fi12mm o szerokości oczek 150x150mm. Siatkę należy układać w górnej warstwie wypełnienia. W chodniku od strony górnej wody zaprojektowano wykonanie dwóch rur osłonowych z PEHD o średnicy 110mm, natomiast w chodniku od strony dolnej wody należy wykonać 3 takie rury. Krawężniki na obiekcie: Zaprojektowano wykonanie na obiekcie (na długości płyty pomostowej krawężnika kamiennego 150x200mm). Natomiast na długości skrzydeł należy wykonać krawężniki betonowe drogowe pochodzące z rozbiórki istniejących krawężników na obiekcie. W celu uszczelnienia należy ułożyć wzdłuż krawężników pomiędzy jezdnią, a krawężnikiem uszczelnienie z taśmy topliwej pod wpływem ciepła asfaltu lanego. Natomiast pomiędzy krawężnikiem a konstrukcją chodnika należy wykonać uszczelnienie z masy uszczelniającej. Krawężniki na długości skrzydeł układać na ławie betonowej z oporem. Kotwy talerzowe: Na długości chodników należy w miejscu lokalizacji słupków barieroporęczy osadzić w istniejącej płycie pomostowej kotwy talerzowe. Kotwy osadzić co 1,0m na długości płyty pomostowej. Nawierzchnie na obiekcie: Należy odtworzyć rozebrane fragmenty nawierzchni jezdni na obiekcie: a) Nawierzchnia jezdni: - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego #0-12,8mm, asfalt D50-70 - 5cm - W-wa wiążąca z betonu asfaltowego #0-16mm, asfalt D50-70 - 5cm - W-wa ochronna z betonu asfaltowego #0-16mm, asfalt D50-70 - 4cm 1.3 Projektowany remont umocnienia dna koryta cieku. Projektowane remont regulacji obejmuje oczyszczenie koryta cieku z zalegającego piachu naniesionego przez nurt rzeki, widoczne jest to zwłaszcza powyżej obiektu mostowego. Utworzona łacha powoduje rozdzielenie przy normalnym stanie wody na dwa strumienie płynące wzdłuż brzegów cieku. Na końcu projektowanej regulacji zostanie wykonany w dnie cieku gurt z koszy siatkowo - kamiennych o wymiarach 1,0x1,0m i długości 10,0m. Natomiast w miejscu zlokalizowania istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej (poniżej obiektu mostowego, na lewym brzegu) w dnie cieku przy wylocie zostanie ułożony materac siatkowo - kamienny o wymiarach 2,0x3,0m i grubości 0,23m. Na długości od istniejącego progu wodnego powyżej obiektu, do obiektu oraz ok. 37m poniżej obiektu zaprojektowano remont umocnienia skarp poprzez opaskę z koszy siatkowo - kamiennych. Całkowita długość wraz z szerokości obiektu mostowego wyniesie ok. 100mb. Na długości 10m powyżej i poniżej obiektu umocnienie z koszy siatkowo - kamiennych zostało zaprojektowane na pełną wysokość skarp (z wyjątkiem lewego brzegu poniżej obiektu, gdzie z uwagi na wysokość skarp oraz usytuowanie tam istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej umocnienie skarp o pełnej wysokości ma długość ok. 7,5m) Fragmenty skarp pomiędzy przyczółkami obiektu mostowego, a istniejącymi podporami kanalizacji deszczowej zostaną z uwagi na niewielką szerokość (ok. 0,5m) i utrudniony w związku z tym dostęp umocnione brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. 1.4 Organizacja ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienia go z właściwym zarządcą drogi i innymi niezbędnymi organami oraz Inwestorem. Ze względu na charakter drogi przewiduje się prowadzenie remontu obiektu pod ruchem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.19-9, 45.22.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.012,88zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwanaście złotych 88/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.07.2012r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Remont mostu i odtworzenie koryta rzeki przy ul. Widokowej w Szczyrku 3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a)co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie albo przebudowie lub remoncie mostu drogowego o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto. b)co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie lub remoncie zabezpieczeń koryta rzeki lub potoku górskiego z koszy siatkowo-kamiennych, o wartości robót co najmniej 400.000,00 zł brutto, albo co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie zabezpieczeń skarp dróg z koszy siatkowo-kamiennych, o wartości robót co najmniej 400.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie lub remoncie mostu drogowego o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: a)wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 1.200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia,
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie w trybie art.22 Pzp oraz oświadczenie w związku z art. 26 ust.2b Pzp.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA.
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 1) Zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) wstrzymania robót przez Zamawiającego, d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Pok. nr 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy Pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 227796 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:
www.przetarg.szczyrk.pl/mostwidokowa

 

 www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki