Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

19.03.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednie, Skalite) w Mieście Szczyrk


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednie, Skalite) w Mieście Szczyrk, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.W. DROSEB S.C.

ul. Lajkonika 32

43-382 Bielsko- Biała

na: Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednie, Skalite) w mieście Szczyrk za cenę 1 054 826,19 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 4 P.W. DROSEB S.C. z siedzibą przy ul. Lajkonika 32,, 43-382 Bielsko-Biała uzyskała najwyższą ilość punktów

Ocena i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (punktacja)

 

Razem

1

P.W. DROSEB S.C.

ul. Lajkonika 32

43-382 Bielsko- Biała

(4)

  100,00

 

  100,00

2

Roboty Budowlane, Inżynierskie  "SATBUD"

ul. Wesoła 29

34-322 Gilowice

(5)

  95,82

 

  95,82

3

SKANSKA S.A.

ul. Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

(1)

  85,38

 

  85,38

4

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD"- Sp. z o.o.

ul. Leśnianka 101

34-300 Żywiec

(2)

  75,05

 

  75,05

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMYK" Kamieniorz Tadeusz

ul. Fiedorowska 26

43-460 Wisła

Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie :

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - brak części - branży  elektrycznej kosztorysu ofertowego  dla budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Beskidzkiej w Szczyrku Skalite,  wymaganego przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a będącego  jednocześnie elementem oferty - rozdział IX pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wskazał  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż kosztorys ofertowy wykonawcy ma jedynie charakter informacyjny, czy też pomocniczy. Ponadto  zamawiający ustalił  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projekt umowy, który mówi, iż wynagrodzenie będzie wynikać z wielkości  ustalonej  kosztorysem ofertowym wykonawcy, co determinuje obowiązek wykonawcy do jego złożenia. Kwoty z poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego przeniesione do tabeli elementów scalonych za określone branże, wraz z pozostałymi kosztami za inne świadczenia stanowią cenę ofertową wykonawcy, konsekwencją  nie złożenia  części kosztorysu ofertowego jest nie ujęcie jego wartości w cenie ofertowej.

Brak ww. części-branży  kosztorysu skutkuje koniecznością odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art.89 ust.1  pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Braku kosztorysu nie podlega uzupełnieniu na podstawie art.26 ust.3 Pzp., ponieważ nie zalicza się do dokumentów  określonych w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki