Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

6.02.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk


                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cześć drogowa Parking Hala Pośrednie 1.1 Parametry techniczne: -ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o wym. 360*450 cm 2szt -ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o wym. 250*450 cm 49szt -spadek podłużny zgodnie z planem warstwicowym -spadek poprzeczny drogi manewrowej jednostronny 2% -szerokość drogi manewrowej wzdłuż miejsc parkingowych 550,0 cm -szerokość drogi dojazdowej 300,0 cm 1.2 Opis Parking posiada dwie drogi manewrowe o szerokości 550,0cm w dolnej części jednokierunkowe, a w części górnej dwukierunkowe prostopadłe do drogi wojewódzkiej nr 942. Wjazd i wyjazd z parkingu jest rozdzielony i realizowany dwoma zjazdami. Parking posiada dwa ciągi miejsc parkingowych na jednym poziomie, oddzielonych od siebie wysepkami kanalizacyjnymi przejezdnymi o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej czerwonej 11*11 cm. Konstrukcja wysepek jako przejezdne zostało podyktowane koniecznością odśnieżania w okresie zimowym. Wszystkie stanowiska na parkingu są o parkowaniu prostopadłym i obsługiwane przez drogę manewrową o szerokości 550cm. Parking zawiera stanowiska dla samochodów osobowych i dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na całym obrysie stanowiska parkingowe obramowane są krawężnikiem betonowym 15*30 układanym na ławie z oporem. Na krawędzi stanowisk parkingowych i drogi manewrowej jednostronnie zaprojektowano ścieki szerokości 30cm obniżone 4cm poniżej krawędź drogi manewrowej i stanowisk postojowych. Dodatkowo w poprzek wjazdu zaprojektowano ściek szerokości 30cm obniżony 3cm w celu odcięcia wody z parkingu od drogi wojewódzkiej. Na parkingu nawierzchnia na miejscach parkingowych i drogach manewrowych zostanie wykonana z kostki kamiennej regularnej 11*11 cm. Na całej płaszczyźnie parkingu zaprojektowano kostkę szarą granitową. Przy wyjeździe z parkingu zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawych o wymiarach 360*450 cm. Na podstawie badań geotechnicznych należy stwierdzić, że zagęszczenie istniejącego podłożą stanowiącego grunt nasypowy jest niewystarczające. Po wykonaniu korytowania pod konstrukcje parkingu na rzędne projektowane należy dokonać zagęszczenia i profilowania podłożą. W tym celu należy dokonać spulchnienia górnej warstwy nasypów tj. około 0,5mb poniżej dno koryta pod warstwy konstrukcyjne i dokonać jego zagęszczenia przy użycia walców okołkowanych i walców stalowych wibracyjnych. Zagęszczenie należy prowadzić do momentu uzyskania podłoża nośnego, zagęszczonego przy module wtórnym min 100MPa i zagęszczeniu poniżej 2,2. Konstrukcja parkingów jest zaprojektowana jak dla samochodów osobowych na ruch lekki KR-3, a warstwy zostały dobrane na podstawie dokumentacji geologicznej. Parking zostanie obramowany krawężnikiem betonowym wibroprasowanym układanym na ławie z oporem. Opór zostanie wykonany z betonu C 16-20 przy ilości 0,075m3-mb krawężnika. Krawężniki na długości należy dylatować co 10,0mb. Dylatacja powinna być wykonana łącznie i obejmować krawężnik i ławę betonową. Dodatkowo w poprzek wjazdów na parking zaprojektowano krawężnik kamienny 20*22 montowany na ławie z oporem o odkryciu 5cm w stosunku do krawędzi drogi wojewódzkiej. Drogi manewrowe jak również stanowiska postojowe zostaną wykonane z kostki kamiennej granitowej szarej 11*11 cm. Kostka kamienna będzie montowana za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej 1:3. Stanowiska parkingowe szerokości 250cm zostaną między sobą oddzielone paskiem z kostki kamiennej granitowej czerwonej typu Wanga układanej w jednym rzędzie. W trakcie prac, przebudowana zostanie droga dojazdowa w obrębie parkingu. Droga obustronnie zostanie obramowana krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15*30 układanym na ławie z oporem z betonu C 16-20, a nawierzchnia podobnie jak na parkingu zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej szarej. Wysepki kanalizacyjne pomiędzy ciągami parkingowymi zaprojektowano jako przejezdne, a nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej czerwonej typu Wanga o wymiarach 11*11 cm. Kostka będzie montowana na ławie z betonu C 16/20 i formowana w świeżym niezwiązanym betonie. Wysepki na obrysie będą obramowane krawężnikiem kamiennym 20*22 montowanym podobnie jak kostka kamienna na świeżym niezwiązanym betonie. Na przedłużeniu środkowych miejsc parkingowych od strony drogi wojewódzkiej zaprojektowano wysepkę kanalizacyjną nieprzejezdną w formie zieleńca. Wysepka na obrysie zostanie obramowana krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15*30 o odkryciu 12cm montowanym na ławie z oporem z betonu C 16-20 w ilości 0,075m3 mb. Ściek stanowiący odwodnienie miejsc parkingowych jak również dróg manewrowych zostanie wykonany z kostki kamiennej trzyrzędowe, a jego szerokość będzie wynosić 30cm. Kostka będzie układana na ławie z betonu C 16-20 i formowana w świeżym niezwiązanym betonie. Do podparcia skarp parkingu formowanego w wykopie i nasypie zaprojektowano kosze siatkowo-kamienne. Skarpa parkingu od dołu podparta jest budowlami siatkowo-kamiennymi wykonanymi w pięciu rzędach. Pierwszy i drugi rząd zostanie zamontowany poniżej projektowanej rzędnej terenu, a trzy górne zostaną wykonane z odsadzką 30cm w kierunku skarpy. Dolny kosz dodatkowo zostanie kotwiony do podłoża dwoma rzędami kotew ze stali żebrowanej montowanej w rozstawie co 50cm. Kosze należy wypełnić kamieniem łamanym o lepiszczu żelazowym. Konstrukcję oporową z koszy siatkowo-kamiennych zabezpieczyć od strony naziomu geotkaniną seperacyjną o masie powierzchniowej min 300g -m2. Pomiędzy górą skarpy, a krawężnikiem stanowiącym obramowanie parkingu zostanie wykonana opaska gruntowa szerokości 100cm. Dodatkowo w półce gruntowej wzdłuż skarpy zaprojektowano barierę stalowa energochłonną przekładkowa SP-09-2 klasy B. Wzdłuż koszy skarpa do wysokości 120cm zostanie umocniona płytami ażurowymi typu krata 60*40*10 układanymi na podłożu za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej gr. 10cm. Po zamontowaniu płyt otwory należy wypełnić humusem i obsiać trawa. Do podparcia skarpy biegnącej wzdłuż drogi bocznej, wewnątrz parkingu podobnie jak poprzednio zaprojektowano kosze siatkowo-kamienne. Skarpa od dołu podparta jest budowlami siatkowo-kamiennymi wykonanymi w czterech rzędach. Pierwszy rząd zostanie zamontowany poniżej projektowanej rzędnej terenu, a drugi i trzeci kosz będzie montowany tak aby licowały się z dolnym, a czwarty zostanie wykonany z odsadzką 30cm w kierunku skarpy. Dolny kosz dodatkowo zostanie kotwiony do podłoża dwoma rzędami kotew ze stali żebrowanej montowanej w rozstawie co 50cm. Poszczególne kosze miedzy sobą na całym obrysie będą łączone drutem wiązałkowym. Kosze należy wypełnić kamieniem łamanym o lepiszczu żelazowym. Konstrukcję oporową z koszy siatkowo-kamiennych zabezpieczyć od strony naziomu geotkaniną seperacyjną o masie powierzchniowej min 300g-m2. Kosze siatkowo-kamienne będą montowane wzdłuż dwóch boków skarpy i oddzielone od krawężnika opaską gruntowa szerokości min 35cm. Na górze skarpy należy uformować półkę gruntową o szerokości 50cm. Dodatkowo w górnej półce gruntowej wzdłuż obu boków skarpy zaprojektowano poręcz z kształtowników stalowych. Wzdłuż koszy skarpa do wysokości 120cm zostanie umocniona płytami ażurowymi typu krata 60*40*10 układanymi na podłożu za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej gr. 10cm. Odwodnienie parkingu jest powierzchniowe i wgłębne realizowane jest przy udziale projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych, a odbiornikiem jest system drenażowy i projektowana kanalizacja deszczowa. Odwodnienie wgłębne to dwa ciągu drenażowe z rur PVC o śr. 150mm perforowanych w osłonie z kokosa lub geowłókniny w zasypce ze żwiru płukanego. Drenaż montowany jest w spadku zgodnym ze spadkiem podłużnym dróg manewrowych i opróżniony do projektowanych studni ściekowych. Pod system drenażowy dla części parkingu formowanego w nasypie należy wykonać warstwę gruntu nieprzepuszczalnego gr. min 30cm lub podłoże stabilizować cementem. Wody deszczowe powierzchniowe zostaną sprowadzone na krawędź drogi manewrowej do projektowanego ścieku szerokości 30cm z kostki kamiennej. Zaprojektowano ściek wzdłuż jednej krawędzi drogi manewrowej, który będzie zbierał wody deszczowe ze stanowisk postojowych z jednej strony i drogi manewrowej i stanowisk postojowych z drugiej strony. W linii ścieku zaprojektowano studzienki ściekowe, które przykanalikami zostaną połączone z projektowanymi studzienkami rewizyjnymi nałożonymi na projektowany kolektor deszczowy z rur PVC 400mm. Kolektor deszczowy zostanie odprowadzony do projektowanej studni chłonnej zlokalizowanej na działce 7419-7. 1.3 Konstrukcja nawierzchni: Przy założeniu obciążenia ruchem kategorii KR 3, na podstawie dokumentacji geotechnicznej i Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r., (dz. Ust. Nr 43 poz.430) przyjęto konstrukcję: a) Konstrukcja parkingu miejsca parkingowe i drogi manewrowe - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej regularnej szarej 11*11 cm - podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 3cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 25cm o module wtórnym min 120MPa - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego gr. 25cm o CBR min 20% - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm - istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie b) Konstrukcja drogi dojazdowej - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej regularnej szarej 11*11 cm - podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 3cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 25cm o module wtórnym min 120MPa - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego gr. 25cm o CBR min 20% - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm - istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie c) Wysepki kanalizacyjne przejezdne - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej regularnej czerwonej typu wanga 11*11 cm montowana w świeżym niezwiązanym betonie. - ława z betonu C 16-20 gr. 15-30 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego gr. 10cm o CBR min 20% - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm - istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie 2. Cześć elektryczna Parking Hala Pośrednie 2.1 Instalacja oświetlenia parkingu: Zasilanie oświetlenia parkingu wykonać z szafy sterowniczej SOU wyposażonej w aparaturę sterowniczą z zegarem astronomicznym. Szafę wolnostojącą z fundamentem, o obudowie termoutwardzalnej IP44 należy ustawić obok rozdzielnicy zasilającej parking oraz zasilić ze złącza kablowego (wg odrębnego opracowania). Na terenie parkingu należy ustawić 6 szt. słupów oświetleniowych typu S-80C na fundamentach prefabrykowanych F150-200, z wysięgnikami jedno oraz dwu ramiennymi o długości 1m. Na wysięgnikach zamontować oprawy OUSb 100 z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 100W. Oprawy wykonane w II klasie ochronności oraz stopniu ochrony od czynników zewnętrznych IP-44. Linię zasilającą latarnie wykonać kablem ziemnym YAKY 4x35mm2 0,6-1 kV o łącznej długości 150 mb. , który należy wyprowadzić z szafy SOU. W słupach zamontować izolacyjne złącza IZK z bezpiecznikami BiWts. Przy skrzyżowaniach z kanalizacją oraz drogą dojazdową kable prowadzić w rurach osłonowych DVK-110. W szafie SOU oraz słupie nr 6 wykonać uziemienia robocze punktu PEN sieci oświetleniowej spełniające warunek R 30 przez ułożenie bednarki FeZN 30x4mm dł. 40 mb na dnie rowu kablowego. Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Na końcu kabla zasilającego szafę SOU w złączu kablowym ENION S.A. zamocować oznacznik - biały prostokąt o wymiarach 40x70mm z tworzywa sztucznego odpornego na UV mocowany za pomocą opaski. 3. Cześć teletechniczna Parking Hala Pośrednie 3.1 Zakres rzeczowy km - 0,070 Budowa kabla ------------------------------------------- km par - 7,840 W związku z budową parkingu w ciągu drogi Nr-942 w Szczyrku zachodzi konieczność przebudowy ziemnego kabla telekomunikacyjnego własności Telekomunikacji Polskiej. Zaprojektowano przebudowę kabla magistralnego XzTKMXpwFtlx 100x4x0,8 w zamian za nie produkowany już kabel ALtkt 61x4x1,2. Przebudowę w/w kabla poza zakres parkingu należy wykonać poprzez wybudowanie w wykopie otwartym nowego odcinka kabla, zrównoleglenie w złączach a po przełączeniu wyrównoleglenie, aby zachować ciągłość łączy. Trasę przebudowy kabla i lokalizację złącz przelotowych Z1 i Z2 pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Do budowy zastosować kabel miejscowy pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełniony, typu XzTKMXpwFtlx o średnicy żyły 0,8 mm, zgodne z normą ZN-96-TP S.A.-029. 4. Cześć drogowa Parking Skalite 4.1 Parametry techniczne: - ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o wym. 300*600 cm 5szt - spadek podłużny zgodnie z planem warstwicowym - spadek poprzeczny drogi manewrowej jednostronny 2% - szerokość drogi manewrowej wzdłuż miejsc parkingowych 400,0 cm. 4.2 Opis Zaprojektowany parking oddalony jest od drogi wojewódzkiej pasem zieleni i składa się drogi manewrowej i miejsc parkingowych o parkowaniu równoległym. Droga manewrowa jest jednokierunkowa o szerokości 4,0mb powiązana z drogą wojewódzką. Wjazd i wyjazd z zatoki parkingowej realizowany jest jedynie na relacji prawoskrętnej. Od strony Buczkowic jest wjazd na zatokę postojowa, a wyjazd od strony Szczyrku. Na podstawie dokumentacji geologicznej należy stwierdzić, że podłoże posiada złe parametry wytrzymałościowe. Do głębokości 110cm poniżej istniejący teren zlegają grunty niebudowlane w stanie luźnym. Grunty te nie mogą stanowić podłoża pod konstrukcje parkingu i należy dokonać ich wymiany. Po zdjęciu humusu i ziemi urodzajnej należy usunąć grunt do głębokości 90cm poniżej istniejący teren. Ze względu na bardzo złe grunty w podłożu stanowiące grunty bądź plastyczne, nienośne bądź niebudowlane należy dokonać wzmocnienia podłoża pod konstrukcje parkingu. Należy dokonać wymiany grunty na głębokość około 50cm poniżej rzędną spodu projektowanej konstrukcji zatoki postojowej. Po wykorytowaniu w celu dostosowania do normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych dokonano profilowania terenu.. Konstrukcja parkingu jest zaprojektowana jak dla samochodów osobowych na ruch lekki KR-4, a warstwy zostały dobrane na podstawie dokumentacji geologicznej. Parking po obrysie jak również w poprzek drogi manewrowej na połączeniu jezdni z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej zostanie obramowany krawężnikiem kamiennym 20*22 układanym na ławie z oporem za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej gr. 3cm, bądź montowany jest na świeżym niezwiązanym betonie. Opór zostanie wykonany z betonu C 16-20 przy ilości 0,075m3-mb krawężnika. Krawężniki na długości należy dylatować co 10,0mb. Dylatacja powinna być wykonana łącznie i obejmować krawężnik i ławę betonową. Droga manewrowa została zaprojektowana jako bitumiczna, a od strony miejsc parkingowych oddzielona opornikiem kamiennym granitowym 8*30 układanym na ławie z betonu C 12-15 z oporem. Końcówki drogi manewrowej na wjeździe i wyjeździe w obrębie pasa drogi wojewódzkiej zaprojektowano o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej regularnej 11*11cm układanej na podbudowie za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej. Trzy warstwy bitumiczne w środkowej części drogi manewrowej zostaną ułożone na podbudowie z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego. Na wjeździe i wyjeździe z parkingu w obrębie pasa drogi wojewódzkiej 942 droga manewrowa posiada nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej granitowej 11*11 cm. Kostka kamienna będzie montowana na podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20cm za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej 1:3 gr. 3cm. Na wysokości miejsc parkingowych zaprojektowano nawierzchnię przepuszczalną z płyt ażurowych. Elementy prefabrykowane żelbetowe gr. 14cm będą ułożone za pośrednictwem podsypki piaskowej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego. Na końcówkach miejsc parkingowych zaprojektowano wysepki o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej czerwonej typu wanga 6*6 cm. Kostka będzie montowana na ławie z betonu C 16-20 i formowana w świeżym niezwiązanym betonie. Wysepki na obrysie będą obramowane krawężnikiem kamiennym granitowym montowanym na ławie z betonu C 16-20 z oporem za pośrednictwem podsypki cem-piaskowej gr. 3cm. Krawężniki będą montowana o odkryciu 12cm od strony miejsc parkingowych i drogi manewrowej i na równi z zieleńcem z drugiej strony. Na długości zatoki postojowej wzdłuż krawędzi drogi wojewódzkiej należy uformować i umocnić pobocze gruntowe kruszywem łamanym gr. 20cm. 4.3 Konstrukcja nawierzchni: Przy założeniu obciążenia ruchem kategorii KR 4, na podstawie dokumentacji geotechnicznej i Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r (dz. Ust. Nr 43 poz.430) przyjęto konstrukcję: Konstrukcja parkingu droga manewrowa w środkowej części -warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej średnioziarnistej 0-12,8mm gr. 5cm -skropienie warstwy wiążącej emulsja kationowa szybkorozpadową w ilości 1,5kg-m2 -warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej średnioziarnistej 0-12,8mm gr. 6cm -skropienie podbudowy emulsja kationowa szybkorozpadową w ilości 1,5kg-m2 -podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej gruboziarnistej 0-25mm gr. 8cm -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15cm o module wtórnym min 140MPa -dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm gr. 30cm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego o CBR min 20% -wymiana gruntu-kruszywo naturalne o uziarnień 0-100mm -istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie. Konstrukcja parkingu droga manewrowa na włączeniu do drogi wojewódzkiej/ -nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej regularnej szarej 11*11 cm -podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 3cm -podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20cm o module wtórnym min 140MPa -dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego gr. 30cm o CBR min 20% -wymiana gruntu-kruszywo naturalne o uziarnień 0-100mm -istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie. Konstrukcja parkingu miejsca parkingowe -nawierzchnia z płyt ażurowych otworowych, żelbetowych prefabrykowanych gr. 14cm -podsypka piaskowa gr. 5cm -podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15cm o module wtórnym min 120MPa -dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-63mm gr. 30cm z dodatkiem 25% przekruszonego kruszywa łamanego gr. 30cm o CBR min 20% -wymiana gruntu-kruszywo naturalne o uziarnień 0-100mm -istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie. Wysepki -nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej regularnej czerwonej wanga, 6*6 cm montowana w świeżym niezwiązanym betonie. -ława z betonu C 16-20 gr. śr. 20cm -podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15cm -podbudowa z kruszywa naturalnego -istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie Krawężniki i ławy betonowe Wokół parkingu na jego obrysie, wokół wysepki kanalizacyjnej, na krawędzi drogi wojewódzkiej i w poprzek drogi manewrowej zastosowano krawężnik kamienny 20*22. Odkrycie krawężnika wzdłuż miejsc parkingowych, drogi manewrowej i wysepki wynosi 12cm, od strony drogi wojewódzkiej 5cm, a w poprzek drogi manewrowej na łączeniu drogi o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej krawężnik jesy całkowicie utopiony. Pod krawężniki kamienne zaprojektowano ławę z betonu C 16-20 z oporem przy ilości 0,075m3 betonu na metr bieżący. 5. Cześć elektryczna Parking Skalite 5.1 Instalacja zasilania punktu informacyjnego: W celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną punktu informacyjnego projektuje się montaż szafki pomiarowej na istniejącym słupie bliźniaczym linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przebiegającej wzdłuż ulicy Beskidzkiej. Szafkę pomiarową w obudowie termoutwardzalnej w II klasie ochronności należy zamontować na słupie na wysokości 1,5m. Z szafki wyprowadzić linię kablową YKY 2x10mm2 do szafki rozdzielczej zlokalizowanej bezpośrednio przy punkcie informacyjnym. Roboty kablowe wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyżowaniu z drogą kabel prowadzić w rurze osłonowej DVK-110. W szafce rozdzielczej, w której nastąpi rozdzielenie przewodu PEN na PE oraz N należy wykonać uziemienie robocze punktu PEN spełniające warunek R 30 przez ułożenie bednarki FeZN 30x4mm dł. 25 mb na dnie rowu kablowego. Szafka rozdzielcza o wyposażeniu zgodnym ze schematem zasilania posiadać będzie obudowę termoutwardzalną w II klasie ochronności oraz fundament prefabrykowany. Zasilanie szafki pomiarowej wykonane zostanie za pomocą przyłącza napowietrznego zgodnie z warunkami przyłączenia ( inwestor ENION S.A.) 5.2 Oświetlenie parkingu: W celu oświetlenia terenu parkingu na istniejącym słupie linii napowietrznej oświetlenia terenu należy zabudować dodatkowo 2 wysięgniki stalowe ocynkowane o długości 1m oraz 2 oprawy OUSb 70 z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 70W skierowane w stronę parkingu. Oprawy wykonane w II klasie ochronności oraz stopniu ochrony od czynników zewnętrznych IP-44. Podłączenie opraw do linii oświetleniowej wykonać przewodami YDY 2x2,5mm2 poprzez bezpieczniki słupowe SV 29.253 z wkładkami BiWts- 6A. 6. Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz organizacji docelowej . 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej . 8. Pokrycie ewentualnych kosztów odbiorów robót, inspektorów działających z ramienia gestorów sieci podlegających przebudowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9, 32.41.21.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25.471,47 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 47/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2012r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Budowa dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk . 3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie parkingu, drogi, placu (placu manewrowego, rynku) o powierzchni min. 1500 m2 o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, parkingu, drogi, placu (placu manewrowego, rynku) o powierzchni min. 1500 m2 o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową. - osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń . Kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów .

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·     W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: - wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

 postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku

 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego

 zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą

 wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

 kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

 zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art.22 oraz doświadczeniew trybie art.22 ust.1 Pzp w związku z art. 26 ust.2b Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT\

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 1) Zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) wstrzymania robót przez Zamawiającego, d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Pok. nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

Numer ogłoszenia: 34548 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:  www.przetarg.szczyrk.pl/parking

 

 

 www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki