Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

27.07.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Naprawa zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie w Szczyrku


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie  w Szczyrku informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”BUDIMPEKS”

ul. Żywiecka 136

43-365 Wilkowice

na: Naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie w Szczyrku, za cenę 446 711.52 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ”BUDIMPEKS z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice  uzyskała najwyższą ilość punktów.

Ocena  i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”BUDIMPEKS”

ul. Żywiecka 136

43-365 Wilkowice

(2)

  100,00

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1,

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1

43-370 Szczyrk

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1 

43-370 Szczyrk

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu, gdzie w pkt.1 lit."a" SIWZ opisał warunki w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.:

a) w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę na rzekach i potokach górskich w zakresie remontu, budowy, przebudowy,  w którym znajdowały się:

- budowle betonowe  lub żelbetowe (gurty, żłoby, stopnie) o wartości co najmniej 200.000 zł brutto,

- budowle z narzutu kamiennego (opaski brzegowe, bystrza) o wartości co najmniej  200.000 zł brutto,

z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończona.

Zamawiający po analizie  oferty  oraz dokumentów składających się na uzupełnienie oferty stwierdza, iż  Wykonawca nie  wykazał wykonania co najmniej jednej roboty na rzekach i potokach górskich w zakresie remontu, budowy, przebudowy, w którym znajdowały się budowle z narzutu kamiennego (opaski brzegowe, bystrza) o wartości co najmniej 200.000 zł brutto. Wykonawca w swoim wykazie robót m.in. w pkt.1 wykazał wykonanie odbudowy uszkodzonego odc. drogi poprzez wykonanie koszy kamiennych na kwotę 173.324,12 zł,  natomiast w uzupełnieniu oferty wykazał, iż wykonał tę samą robotę za kwotę 254.000,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz  form, w jakich te dokumenty maja być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817) wykonawca robót  w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia przedstawia wykaz robót budowlanych w którym zamieszcza wykaz wykonanych  robót. Zgodnie  z załączonym protokołem do  wykazu robót,  Wykonawca wykonał roboty za kwotę 173.324,12 zł, natomiast  kwota 254.000,00 zł została  określona w umowie jako graniczna - nieprzekraczalna. 

Jednocześnie grupowanie przez wykonawcę wykonanych robót budowlanych, również tych wykonanych na rzecz jednego zamawiającego o niższej wartości niż wymagana w SIWZ jest nie zgodne z ustawa Prawo Zamówień Publicznych jaki i nie znajduje żadnego oparcia w utrwalonym w tym zakresie orzecznictwa (KIO). W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji w której wykonawcy sumują po kilkanaście drobnych robot, aby ubiegać się                    o udzielenie zamówienia.

 

Nie spełniono warunku: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale VIII pkt."c" SIWZ opisał warunek w zakresie wykazania sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 450.000,00  złotych.

         Wykonawca dołączył  do oferty opinię bankową z której jednoznacznie wynika, iż na dzień składania ofert nie  dysponuje środkami finansowymi w wysokości 450.000,00 zł.

         W uzupełnieniu oferty Wykonawca złożył promesę udzielenia kredytu, z treści której wynika, iż Bank udzieli kredytu po spełnieniu przez Wykonawcę  określonych warunków (punkty od 1-4), na dzień 21.07.2011r., wykonawca wypełniał jeden z warunków określonych przez Bank.

         W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał (art.26 ust.3 ustawy Pzp.), iż posiada  na dzień składania ofert środki finansowe niezbędne  do realizacji zamówienia określonych na kwotę co najmniej 450.000,00 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki