Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

21.06.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont ul. Widokowej oraz ul. Olimpijskiej w Szczyrku, uszkodzonych podczas powodzi w 2010r.


                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Widokowej oraz ul. Olimpijskiej w Szczyrku, uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ul. Widokowa a) Zakres robót obejmuje remontu nawierzchni i poboczy oraz elementów odwodnienia na ulicy Widokowej o długości 261 m, która została uszkodzona podczas powodzi w 2010 roku. b) Opis stanu istniejącego Ulica Widokowa znajdująca się w Szczyrku jest drogą gminną klasy L (lokalna) obsługującą przyległą zabudowę jednorodzinną oraz stanowi dojazd do dróg leśnych. Na opracowywanym odcinku jezdnia posiada utwardzoną nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,0 do 4,2m, z licznymi spękaniami oraz nierównościami porzecznymi i podłużnymi. Odwonienie realizowane jest poprzez rów po lewej stronie drogi umocniony płytami ażurowymi typu YOMB, które na odcinku pierwszych 80m są uszkodzone. c) Stan projektowany. Zaprojektowano remont nawierzchni asfaltowej. Od km 0+000 do końca mostu (km 0+037,5) przewidziano rozbiórkę nawierzchni i wykonanie trzech warstw bitumicznych na moście i dwóch warstw wraz z podbudową gr. 25cm między mostem a drogą powiatową. Na moście zaplanowano rozbiórkę istniejących krawężników i zabudowę nowych wraz z wykonaniem nawierzchni chodników z masy asfaltowej gr. 5cm oraz malowanie balustrad. Na dalszym odcinku (km 0+037,5 - km 0+261) przewidziano nakładkę asfaltową składającą się z warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3cm, warstwy wiążącej o grubości 5cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm z ograniczeniem krawężnikiem oporowym od prawej strony, wystawionym 3cm ponad warstwę ścieralną. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym przewidziano wykonanie podbudowy o grubości 25cm, aby ujednolicić szerokość drogi i umieścić barierę energochłonną przed korytkami. Przy demontażu umocnienia rowu na odcinku pierwszych 84m przewidziano uzupełnienie podbudowy przy krawędzi jezdni przylegającej do korytek. Jako korytka zastosowano elementy Żelbetowe o wymiarach: szerokość wewnętrzna dna -0,8m, wysokość: 0,8m i szerokość wewnętrzna na wierzchu: 1m . Korytka należy układać tak aby możliwy był spływ wód opadowych z jezdni na całej długości wymienianego umocnienia. W km 0+261 ul. Widokowa odchodzi w kierunku wschodnim gdzie założono wymianę zniszczonych płyt betonowych YOMB na długości stromego podjazdu tj 23,5m. Na dalszym odcinku przewidziano wymianę wraz ze zmianą kierunku poprzecznych rygoli betonowych oraz montaż w środku nawierzchni, co 15m płyt betonowych z rozbiórki podjazdu. Założono regulację studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnym założeniem brakujących pierścieni odciążających. Przed posesjami narażonymi na napływ wód z jezdni założono w poprzek jezdni odwodnienie liniowe szerokości 15cm z rusztem klasy C-250 i korytkami z polimerobetonu. Po prawej stronie jezdni założono opaskę o szerokości 0,5m z destruktu asfaltowego drobnoziarnistego, natomiast po lewej w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym zastosowane 15cm pobocza z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem. 2. Ul. Olimpijska a) Zakres robot obejmuje remontu nawierzchni i poboczy wraz z poprawą odwodnienia na fragmencie ulicy Olimpijskiej o długości 300,0 m, który został uszkodzony podczas powodzi w 2010 roku. b) Opis stanu istniejącego Ulica Olimpijska znajdująca się w Szczyrku obsługuje przyległą zabudowę jednorodzinną oraz stanowi dojazd do dróg leśnych. Na opracowywanym odcinku jezdnia posiada utwardzoną nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 4,2m, z licznymi spękaniami, nierównościami porzecznymi i podłużnymi oraz wypłukanymi poboczami. Odwonienie realizowane jest powierzchniowo poprzez korytko po prawej stronie z ujściem wód do potoku przecinającego drogę w km 0+063 wg przyjętego kilometraża lokalnego. c) Stan projektowany. Na odcinku km 0+000 do 0+065 ze względu na liczne uszkodzenia nawierzchni zaprojektowano wymianę podbudowy o gr 25 cm z dwoma warstwami nawierzchni bitumicznej: 4cm warstwa ścieralna i 6cm warstwa wiążąca. Za lewą krawędzią jezdni zaprojektowano krawężnik z odkryciem 12cm i obniżonym ściekiem o szerokości 20cm z kostki betonowej z dowiązaniem do istniejących korytek betonowych. Od km 0+050 do km 0+065 zaplanowano zmianę kierunku pochylenia poprzecznego. Na dalszym odcinku tj. od km 0+065 do końca zakresu przewidziano nakładkę asfaltową składającą się z warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3cm i nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 6cm wraz z uzupełnieniem na szerokości 0,5m lewostronnego pobocza warstwą kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 15cm i powierzchniowym utrwaleniem. Ponadto założono oczyszczenie korytek betonowych wraz z wymianą uszkodzonych elementów oraz odnowienie barier stalowych na obiektach mostowych. Założono regulację studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z założeniem pierścieni odciążających dla studzienek znajdujących się w jezdni. Na odcinkach km 0+078 - km 0+136 i km 0+134,50 - 0+165,00 założono odtworzenie podbudowy przy lewej krawędzi jezdni aby uzyskać jednolitą szerokość jezdni wraz z poszerzeniem na łuku. 3. Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i docelowej. 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.10.2011.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11.296,49 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 49/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 07.07.2011r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na: Remont ul. Widokowej oraz ul. Olimpijskiej w Szczyrku, uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. 3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o wartości minimum 700.000,00 zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia art. 22

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o wartości minimum 700.000,00 zł brutto

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 800.000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art.22 oraz oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 w związku z art.26 ust.2b

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. 1) Zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej, - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru), b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń, c) wstrzymania robót przez Zamawiającego, d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących jego realizacji. - w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik podawczy nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

  

 Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 168222-2011 w  dniu 21.06.2011r.

 

 

 

 

  

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/widokowaiolimpijska

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki