Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

17.06.2011
Ogłoszenie II Przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Uzdrowiskowej 17 w Szczyrku.


BURMISTRZ SZCZYRKU

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO PRZY  

UL. UZDROWISKOWEJ 17 W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 30,05m² składającego się z pokoju dziennego, pokoju z aneksem kuchennym bez bezpośredniego oświetlenia wraz z powierzchnia przynależna (weranda, WC, komórka) o łącznej powierzchni 26,57m² i prawie współwłasności w użytkowaniu wieczystym gruntu w wysokości 1485/10000cz. działki nr 4229 o powierzchni. 1301 m², objętych KW BB1B/00095035/3.

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z wartością prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi 50000,00 zł netto.

Wartość brutto prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu stanowi 61,02 % całkowitej wylicytowanej ceny nieruchomości brutto.

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Radziechowach -  Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanego na własność lokalu, zaś nabywając działkę w użytkowanie wieczyste pierwszą opłatę z tego tytułu.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25 % wartości brutto prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu (ustalonej jako                61,02 % wylicytowanej ceny nieruchomości).

Roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% wartości brutto prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu (ustalonej jako 61,02 % wylicytowanej ceny nieruchomości), płatne są do 31 marca każdego roku za dany rok z góry.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 5000,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Lokal nr 1 stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki przetargu

1. Przetarg rozpocznie się w dniu 20 lipca 2011 r. o godz 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

 

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 5000,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

 Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 15 lipca 2011 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr9, poz. 59 z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 28, tel. 33 829 50 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki