Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

29.03.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo- pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


                                               I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w   trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę  i modernizację ścieżki rowerowo -pieszej  w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Lider Konsorcjum:

Roboty Budowlane, Inżynierskie  "SATBUD"

Ul. Wesoła 29

34-322 Gilowice

na: Rozbudowę i modernizację ścieżki rowerowo -pieszej  w Szczyrku (Deptak nad Żylicą    i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk za cenę 6 925 514,30 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 1 Konsorcjum Firm - Roboty Budowlane, Inżynierskie "SATBUD"  oraz  Zakład Robót Specjalistycznych  Sp. z o.o.  uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Ocena i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Lider Konsorcjum:

Roboty Budowlane, Inżynierskie  "SATBUD"

Ul. Wesoła 29

34-322 Gilowice

(1)

  100,00

 

 

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD"- Sp. z o.o.

Ul. Leśnianka 101

34-300 Żywiec

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

 

 

2

3

F.H.U. "KAJA"

Ul. Kościuszki 29

34-300 Żywiec

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Lider konsorcjum:

F.H.U. "KAJA"

Ul. Kościuszki 29 

34-300 Żywiec

Art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 Pzp

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale VIII ppkt 1.1. SIWZ dokonało opisu warunków udziału w postępowaniu jakie winien spełnić Wykonawca w zakresie  posiadanej wiedzy  i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, oraz placu (rynku) lub przestrzeni publicznych o podobnym charakterze takich jak ulica, skwer, aleja, deptak, park o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończona.

Zamawiający dokonując oceny formalnej stwierdził, iż Wykonawca złożył niekompletną ofertę, w przedmiocie wykazu robót i wezwał go w trybie art. 26 ust.3 Pzp do uzupełnienia  braków. Wykonawca w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia  oferty.

Zamawiający w toku  oceny oferty stwierdza, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w przedmiocie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej.

       Zamawiający na etapie oceny oferty wystąpił na piśmie, w trybie art. 85 ust.2 Pzp. do Wykonawców o  wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie  terminu związani ofertą .

        W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany  jest do wykluczenia Wykonawcy w trybie art.24 ust.2 pkt 2 i 4 Pzp.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oferta złożona przez Państwa Firmę została odrzucona.

 

2

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD"- Sp. z o.o.

Ul. Leśnianka 101 

34-300 Żywiec

Art. 24 ust. 2 pkt  4 Pzp nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale VIII ppkt 1.1. SIWZ dokonał opisu warunków udziału w postępowaniu jakie winien spełnić Wykonawca w zakresie  posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, oraz placu (rynku) lub przestrzeni publicznych o podobnym charakterze takich jak ulica, skwer, aleja, deptak, park o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zamawiający dokonując oceny formalnej stwierdził, iż Wykonawca złożył niekompletną ofertę, w przedmiocie wykazu robót  oraz wykazu osób i wezwał go w trybie art. 26 ust.3 Pzp do uzupełnienia  braków. Wykonawca w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia  oferty. Ponadto w dniu 14.03.2011r. Zamawiający otrzymał od jednego z oferentów informację o niezgodności stanu faktycznego wykonanej nawierzchni alejek  z zapisami  w referencjach załączonymi do ocenianej oferty.

Zamawiający dokonując oceny oferty w zakresie spełnienia warunków udziału w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia powziął wątpliwości co do faktu spełnienia warunku  w przedmiocie wykonania przez Wykonawcę „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej”, gdzie  wykazie robót Wykonawca podał,  iż cyt. wykonał rewitalizację-renowację ok. 8600m ciągów  pieszo rowerowych w tym ok. 3500m2 placów zamkowych  o nawierzchni z kostki kamiennej oraz betonowej. 

W związku z  otrzymaną informacją o niezgodności stanu faktycznego z wykazywanym w referencjach, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 Pzp wystąpił do wykonawcy o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Wykonawca wyjaśnił, iż istnieje pełna zgodność pomiędzy stanem faktycznym nawierzchni alejek Parku Habsburgów w Żywcu w przedmiocie wbudowanej kostki. tj. wykonał rewitalizację-renowację ok. 8600 m ciągów pieszo-rowerowych, w tym ok. 3500m z nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej.  Wykonawca w swoim wyjaśnieniu nie określił precyzyjnie na jakim odcinku wykonał ciąg pieszo - rowerowy  z kostki betonowej, w związku z tym Zamawiający zażądał jednoznacznego stwierdzenia, czy załączony do oferty wykaz robót – rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu obejmuje swoim zakresem rzeczowym cyt. „ wykonanie ciągu pieszo rowerowego, bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o dł. minimum 3 km o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej…”,   (gdzie warunek SIWZ wymaga  precyzyjnego określenia  długości i rodzaju nawierzchni ciągu pieszo rowerowego).

Wykonawca w swoim wyjaśnieniu nie wykazał, że wykonał  ciąg pieszo - rowerowy, bądź  robotę o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej o dł. minimum 3 km o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej.

 

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza Wykonawcę w trybie art.24 ust.2 pkt  4 ustawy PZP.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oferta złożona przez Państwa Firmę została odrzucona.

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki