Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

22.02.2011
Odpwiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZUprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę Energii Elektrycznej.

Pytanie 1

W rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty w punkcie 1C, wymagacie Państwo przedstawienia zezwolenia lub umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zapisy jakie znajdują się w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD, a Wykonawcą, nie zezwalają na udostępnianie umowy osobom trzecim do wglądu. W związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej nr .......z dnia......z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Ad. 1.

Zamawiający uwzględnił zmianę SIWZ w Rozdziale VI ust 1c) w brzmieniu:

c) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenie o posiadaniu zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (nr......z dnia.......) z Operatorem Systemu Dystrybucji umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.

Pytanie 2

Punkt VI c) SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza okazanie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?

Ad. 2.

Tak.

Pytanie 3

W §6 pkt. 1 wzoru umowy widnieje zapis: " Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego", Niniejszym informujemy, że ze względu na konieczność dostosowania terminu wystawiania faktur do daty otrzymania danych o zużyciu energii elektrycznej od OSD proponujemy zmianę powyższego zapisu na następujący: "Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury, nie wcześniej jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury".

Ad. 3.

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4

§ 6 pkt. 1 wzoru umowy stanowi: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych". Niniejszym informujemy, że okresy rozliczeniowe sprzedawców energii elektrycznej muszą być dostosowane do okresów rozliczeniowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Państwa lokalizacji. Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych dostosowanych do OSD”

Ad. 4.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w zapisie & 6 ust. 1 w Załączniku nr 7 ( http://przetarg.szczyrk.pl/energia/Zalacznik_nr_7.doc ).

Pytanie 5

Jakie okresy wypowiedzeń oraz terminy obowiązywania dotychczasowych umów ma w obecnej chwili Zamawiający?

Ad. 5.

Zamawiający informuje, iż w obecnie zawartych umowach posiada terminy wypowiedzeń pozwalające na rozpoczęcie sprzedaży zgodnie z terminami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA?

Ad. 6.

Zamawiający informuje, iż posiada układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy?

Ad. 7.

Zamawiający informuje, iż udostępni wszelkie dane jakie posiada, w tym również stosowne pełnomocnictwo.

Pytanie 8

Wykonawca informuje, że jako spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej nie posiada koncesji na dystrybucję energii elektrycznej lecz posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym OSD. Jednocześnie informujemy, że Operator Systemu Dystrybucyjnego nie wyraża zgodny na udostępnianie osobą trzecim Generalnej Umowy Dystrybucyjnej.

Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o modyfikację w Rozdział VI ust 1c) przedmiotowego zapisu na następujący:

Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie obiektów objętych niniejszym postępowaniem, ważna przez cały czas trwania umowy.

Ad. 8.

Zamawiający uwzględnił zmianę SIWZ w Rozdział VI ust 1c) w brzmieniu:

c) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenie o posiadaniu zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (nr......z dnia.......) z Operatorem Systemu Dystrybucji umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia.

Pytanie 9

Dotyczy: Ceny dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w Załącznik nr 7 UMOWA SPRZEDAŻY.. §5 ust. 3 oraz §8 ust. 6, tak aby uwzględniały poniższy zapis:

Grupy taryfowe nowo przyłączonych obiektów do sieci/ dodatkowych punktów poboru energii będą takie jak w przedmiocie zamówienia.

Ad. 9.

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o dodanie do §8 ust. 5 w Załączniku nr 7 zapisu: „o ile nie stanowi to rezygnacji ze wszystkich punktów poboru energii elektrycznej".

Ad. 10.

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.

Ad. 11.

Zamawiający informuje, iż w obecnie zawartych umowach posiada terminy wypowiedzeń pozwalające na rozpoczęcie sprzedaży zgodnie z termonami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 12

W załączniku nr 7 do SIWZ (wzorze umowy) w § 6 ust. 3 widnieją zapisy dotyczące prognozowanego zużycia energii.

Informuje, że podczas wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii może nastąpić nadpłata lub niedopłata. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści:

Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia Energii wystąpi:

a) nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu;

b) niedopłata, to podlega ona doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.

Ad. 12.

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 13

W załączniku nr 7 do SIWZ (wzorze umowy) w & 6 ust. 5 widnieje błędne odwołanie do błędów wykazanych w ust. 3, podczas gdy ust. 3 nie określa błędów. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie ust. 4 o treści proponowanej poniżej oraz o odpowiednią zmianę odwołania i numeracji ustępów:

W przypadku stwierdzenia błędów, w pomiarze lub odczycie wskazań Układu pomiarowo – rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną Energię lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty w danych pomiarowych udostępnionych Sprzedawcy za dany Okres Rozliczeniowy Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT.

Ad. 13.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w zapisie & 6 ust. 5 w Załączniku nr 7 ( http://przetarg.szczyrk.pl/energia/Zalacznik_nr_7.doc ).

Pytanie 14

W załączniku nr 7 do SIWZ (wzorze umowy) w & 6 ust. 6 widnieje zapis dotyczący terminu wystawienia faktury.

Ze względu na fakt, że wystawienie faktury rozliczeniowej z terminem płatności przypadającym na 20 dzień miesiąca może okazać się fizycznie niemożliwe proponujemy aby określić termin płatności w dniach liczonych od wystawienia faktury lub o modyfikację zapisu do treści:

Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Ad. 14.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w zapisie & 6 ust. 1 w Załączniku nr 7 ( http://przetarg.szczyrk.pl/energia/Zalacznik_nr_7.doc ).

www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki