Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

28.01.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

      Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku ZSPiG - 1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Układ technologiczny kotłowni: a) trzy kotły pracujące w układzie kaskadowym. Zastosowano kotły atmosferycznych wysoko-sprawne / 92% / i o niskiej Nox , moc kotłów 3 x 80 kW. b) w ramach przebudowy kotłowni istniejący układ otwarty zastanie zamknięty poprzez zastosowanie ciśnieniowego przeponowego naczynia wzbiorczego demontaż otwartego naczynia wzbiorczego. c) układ obiegu głównego stanowi układ sprzęgła hydraulicznego oraz rozdzielaczy który pozwala na niezależną pracę kotłów i układów pompowych odbiorów ciepła. 2. Obiegi pompowe dla poszczególnych części Szkoły. a) każda część / strefa / Szkoły ma inną charakterystykę cieplną i inne wymagania co do temperatury jak i czasu użytkowania. W związku z tym system grzewczy szkoły został podzielony na cztery oddzielne obiegi: - Północny - Południowy - Sala gimnastyczna - Kuchnia / przygotowany do oddzielnej obsługi przyszłościowego systemu wentylacji kuchni /. b) każdy obieg będzie obsługiwany przez oddzielną pompę obiegową oraz zawór sterujący 3-drogowy, armaturę odcinającą. Czujniki temperatury umieszczone w wybranych pomieszczeniach w poszczególnych strefach. 3. Automatyka - System sterowania i zarządzania energią. a) kotły będą wyposażone w podstawowy panel sterowania z zabezpieczeniami. b) sterowanie nadrzędne / regulacja / pracy kotłowni i obiegów grzewczych realizowane będzie przez cyfrowy DDC system sterowania i monitoringu całością obiektu szkolnego. c) system sterownia i monitoringu który pozwoli na ciągłą bez-obsługową /automatyczną / pracę kotłowni. d) komputer z programem komunikacyjnym umożliwi osobie zarządzającej szkołą podgląd pracy kotłowni oraz temperatur w wybranych miejscach w budynku. 4. Parametry systemu wody grzewczej. Do obliczeń przepływów i doboru pomp przyjęto delta T systemu 10 °C w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody grzewczej do wszystkich odbiorników oraz możliwość prawidłowej regulacji temperatury. 5. Odprowadzenie spalin 5.1. Istniejący komin murowany posiada trzy oddzielne ciągi kominowe: a) spalinowy o wymiarach 370 x 400 b) spalinowy o wymiarach 260 x 270 c) wentylacyjny o wymiarach 300 x 230 5.2. Komin zostanie zmodernizowany poprzez zamontowanie wkładów kominowych: a) spalinowy o średnicy 350 dla podłączenia kotłów grzewczych b) spalinowy o średnicy 250 dla podłączenia istniejącego podgrzewacza cieplej wody. 5.3. Przy wyborze średnicy tego wkładu brano pod uwagę planowane uruchomienie natrysków przy sali gimnastycznej co spowoduje konieczność zamontowania dodatkowego podgrzewacza ciepłej wody. 5.4. Wentylacja kotłowni, istniejący kanał wentylacyjny oraz nawiew świeżego powietrza są wystarczające dla kotłowni. 6. Zasilanie elektryczne kotłowni. a) istniejące zasilanie elektryczne kotłowni; W chwili obecnej kotłownia jest zasilana pośrednio / przez skrzynkę bezpiecznikową w dawnej pompowni / z głównej tablicy rozdzielczej szkoły zlokalizowanej przy północnym wejściu do szkoły. Bezpieczniki topikowe 3x25 A stanowią jedyne zabezpieczenie. b) nowe zasilanie elektryczne kotłowni Wymienić istniejący kabel zasilający na nowy 5 - żyłowy przystosowany do obciążenia 25 A minimum. c) okablowanie kotłowni Wszystkie kable / zasilające oraz sterownicze / należy ułożyć w systemie rynienek metalowych zamocowanych do konstrukcji budynku albo do metalowych elementów wsporczych. 7. Sterowanie / automatyka / kotłowni. a) należy wykonać nową skrzynkę rozdzielczą / sterowniczą / systemu grzewczego wykonanie zgodne w aktualnymi wymaganiami oraz rysunkami. b) wszystkie urządzenia / istniejące i nowe / i obwody w kotłowni będą zasilane z nowej rozdzielni: c) rozdzielnia będzie wyposażona w następujące urządzenia: - odłącznik bezpieczeństwa dostępny z zewnątrz rozdzielni odłączający całą rozdzielnię od zasilania, - wyłącznik różnicowy, - bezpiecznik dla każdego urządzenia podłączonego do rozdzielni, - silniki pomp - zabezpieczenia termiczne + styczniki, - kotły - bezpieczniki oddzielny dla każdego kotła, - obwód oświetlenia kotłowni, - obwód zasilania czujnika gazu i systemu alarmowego nieszczelności instalacji gazowej, Istniejący czujnik gazu należy zdemontować i zamontować na nowym miejscu w przebudowanej kotłowni, - obwód gniazdek 220 v - 2 sztuki zamontowane na zewnątrz skrzynki, - transformator 220 / 24 V dla obwodów sterowanych, - styczniki albo przekaźniki dla włączania każdej pompy / praca wszystkich pomp jest sterowana, - UPS /samozałączający / o mocy minimum 250 W dla zasilanie sterowników. Model UPC - osprzęt elektryczny, zabezpieczenia, szafka, elementy w bieżącej produkcji. Producent GE, Hager lub równoważny. 8. Sterowniki a) system będzie zbudowany na sterownikach cyfrowych typu DDC / direct digital control / całkowicie swobodnie programowalne które pozwalają na optymalizację pracy systemu szkoły. b) dostawca sterowników w ramach swojej dostawy zamontuje w szkole komputer z programem komunikacyjnym oraz przeszkoli użytkowników w podstawowych czynnościach obsługi systemu. c) producent Kruter Manufacturing Controls KMC, Reliable Computer System, Delta Controls lub równoważne . d) elementy systemu sterowania - czujniki temperatury termistor 10 k wraz z odpowiednimi obudowami; - zawór 3-drogowy model według wg tabeli zestawienia urządzeń; 9. Sekwencja sterowania systemu kotłowni a) roczny harmonogram pracy kotłowni będzie zaprogramowany na pracę systemu ogrzewania od 15-ego września do 1-ego maja. b) czujnik temperatury zewnętrznej powoduje wejście kotłowni w cykl pracy gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 18. c) z chwilą wejścia kotłowni w cykl pracy sterownik uruchomi pompę obiegową Obiegu Głównego. d) sterownik wylicza zadaną temperaturę obiegu głównego w zależności od temperatury zewnętrznej / regulacja pogodowa /. e) sterownik włącza kolejno kotły / stopnie kotła / gdy temperatura obiegu głównego jest poniżej zadanej. Każdy kocioł ma dwa stopnie mocy. f) praca Obiegów Pompowych : - czujniki temperatur w wybranych pomieszczeniach monitorują temperaturę, - gdy temperatura spadnie poniżej zadanej sterownik włącza pompę obiegową obiegu. g) sterownik moduluje zawór 3-drogowy w celu utrzymania temperatury zadanej. 10. Prace będą wykonywane przy funkcjonującym budynku szkoły i ogrzewaniu. Jedynie demontaż i przełączenia gazu będą wykonywane przy wyłączonym ogrzewaniu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

      Informacja na temat wadium: nie pobiera się.

III.2) ZALICZKI

      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; wymagane jest: przedstawienie min. jednego zamówienia o wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto, polegającego na budowie lub remoncie, czy też przebudowie źródła ciepła, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykażą dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : - pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: kierownik budowy musi posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: - wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 50.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                     informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art. 22 oraz oświadczenie w trybie 22 ust. 1 związku z art.26 ust.2b

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków : 1) zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych , zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń. 2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/instalacja

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki