Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

13.01.2011
Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

Treść zapytań  :

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ rozdział III, punkt III.3.2

„ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia … Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego długości minimum 3 km o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej oraz  placu użyteczności publicznej o powierzchni  min.  3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto”, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał kilka robót budowlanych polegających na budowie ciągów pieszo –rowerowych, które łącznie spełniają warunek udziału – łączna ich długość wynosi 3 km oraz wykonał place o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni  3500m2

 

Proszę o potwierdzenie czy łączenie robót budowlanych w poszczególnych zadaniach w celu spełnienia warunku udziału jest możliwe, aby ubiegać się o udzielenie zamówienia ?

Ad. 1

Nie stanowi spełnienia warunku wykazanie się realizacją robót o różnych zakresach  i zdecydowanie mniejszych wartościach w poszczególnych zadaniach, które po sumowaniu mogą umożliwić ubieganie się o zamówienie,  gdyż wartość robót nie  podlega sumowaniu, a zakres robót łączeniu.   

 

2. SIWZ w pkt. VIII 1.1. mówi, że warunkiem ubiegania się o zamówienie jest m.in. wykonanie w okresie  ostatnich 5 lat placu użyteczności publicznej o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto.

Czy wykonanie placu użyteczności publicznej o wartości 7.900.000,00 zł brutto i powierzchni 8000 m2 obejmujące prace budowlane, drogowe, małą architekturę, oświetlenie placu, wodociąg i kanalizację deszczową wraz z wykonaniem innej budowy o wartości 3.880.000,00 zł brutto obejmującej przebudowę przestrzeni publicznej o pow. 5075 m2  polegającej na przebudowie nawierzchni drogowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz budowie kaskady wodnej z technologia filtracji wody, źródełka, oświetlenia i elementów małej architektury, powoduje spełnienie  warunków SIWZ ?

Ad. 2

Dla spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy  i doświadczenia , wykonawca nie może w  dowolny  i swobodny sposób sumować robót o różnych zakresach i wartościach  w celu uzyskania  zamówienia. W przypadku konsorcjum również w celu spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wykonawcy nie mogą polegać   na dowolnym i swobodnym sumowaniu doświadczenia poszczególnych członków konsorcjum. Każdy z członków konsorcjum może wykazać się realizacja wymaganego przez zamawiającego zamówienia  o określonych parametrach, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z nich zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Analogicznie do wyroku KIO z 30.04.2008r., (sygn. Akt KIO/UZP 359/08 ) „nie można dzielić spełnienia konkretnego warunku udziału w postępowaniu pomiędzy kilku członków konsorcjum”. W rozpatrywanym przypadku wymóg wykazania się właściwym doświadczeniem w postaci przedstawienia co najmniej jednej roboty budowanej polegającej na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego, (bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej) długości minimum  3 km o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej oraz  placu (rynku) o powierzchni  min.  3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, winien być spełniony przez jednego członka konsorcjum w całości bądź przez dwóch poprzez wykazanie po jednym wykonanym zadaniu w przedmiocie ciągu pieszo-rowerowego, (bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej)  długości minimum 3km o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej  lub placu (rynku), o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody,  o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto.

 

3. SIWZ w pkt. VIII 1.1. mówi, że warunkiem ubiegania się o zamówienie jest wykonanie  m.in. jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego  długości minimum 3 km  o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej.

Czy wykonanie drogi o długości min 3 km o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami o nawierzchni  betonowej, powoduje spełnienie warunków SIWZ ?

Ad. 3

Na etapie prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający, nie może dokonywać oceny (w tym przypadku wymaganego doświadczenia), czy potencjalny Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

4. W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym -wymagania".

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów z kompozytów polimerowych, jako słupów równoważnych.  

 

5.  Co Zamawiający rozumie pod pojęciem

Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, (bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej) o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej oraz placu (rynku), o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Czy łączna wartość robót budowlanych nie mniej niż 6 milionów złotych brutto, może być uzyskana z dwóch robót budowlanych polegających na budowie ciągu  pieszego i placu o powierzchni min 3500m2,  , czy każda z tych inwestycji ma opiewać na min. 6 milionów złotych brutto ?

Ad.5

 Zgodnie z opisem oceny warunku udziału w postępowaniu , określonym w rozdziale VIII, pkt 1 ppkt1.1. SIWZ, Wykonawca ma wykazać, iż wykonał roboty budowlane, w przedmiocie wykonania ciągu pieszo - rowerowego, (bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej) o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej oraz placu (rynku), o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej ich wartości nie mniejszej 6 milionów złotych brutto.

 

6. W przedmiarze – plac centrum – założenie zieleni poz.18 – „obsadzenie kwietników bylinami, pnączami i trawą ozdobną z przygotowaniem terenu, wymian gleby na srednią głębokość 20 cm, na ziemię kompostową wymodelowanie kwietnika, dostawa i zasadzenie roślin, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. Żurawka drobnokwiatowa” jest równa – 2766szt. natomiast w zestawieniu plansza zieleni ilość ta wynosi 4682 szt.

Czy do wyceny należy przyjąć ilość podana w przedmiarze czy w zestawieniu zieleni ? 

Ad. 6

Należy przyjąć ilość podaną w zestawieniu zieleni tj. 4682 szt.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki