Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

11.01.2011
Powiadomienie o zmianie SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.


P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo -pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1. W treści  rozdziału VIII pkt 1.1. SIWZ jest :

Posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego długości minimum 3 km o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej oraz  placu użyteczności publicznej o powierzchni  min.  3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończona.

 

winno być:

Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego, (bądź o podobnym charakterze tj. budowę drogi lub ścieżki rowerowej) o długości minimum 3 km, o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej oraz placu (rynku), o powierzchni min. 3500m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

 

2. W treści  rozdziału XI  SIWZ jest :

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 105.277,89 zł (słownie: sto pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 89/100 )

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.01.2011 r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ”Rozbudowę  i modernizację ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk. ”

3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które                 w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego                          w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp.

 

winno być:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 105.277,89 zł (słownie: sto pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 89/100 )

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.01.2011 r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ”Rozbudowę  i modernizację ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które                 w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego                          w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp.

 

3. W treści  rozdziału XIV pkt 8 SIWZ jest :

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na: Rozbudowa                                   i modernizacja ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

NIE OTWIERAĆ  przed  20.01.2011r., godz. 11:00"

 

winno być:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na:  Rozbudowa  i modernizacja ścieżki rowerowo –pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

NIE OTWIERAĆ  przed  27.01.2011r., godz. 11:00"

 

4. W treści  rozdziału XV pkt 1 i 2 SIWZ jest :

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 20.01.2011r.,  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 20.01.2011r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

 

winno być:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 27.01.2011r.,  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 27.01.2011r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki