Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

28.09.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej i sięgaczy do budynków mieszkalnych jedno- i dwurodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejon ul. Myśliwskiej, Leszczynowej, Orzechowej w Szczyrku. Zakres opracowania obejmuje budowę następującego uzbrojenia: - sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC Dz 200 mm wraz z przykanalikami (sięgaczami) do posesji z rur PVC Dz 160 mm, Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jedno- i dwurodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Leszczynowej, Myśliwskiej i Orzechowej w Szczyrku. Ścieki sanitarne obecnie odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników ścieków okresowo opróżnianych. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej.(AQUA S.A. w Bielsku-Białej). Każdy z budynków posiada własny pomiar zużycia wody. Trasa sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym do realizacji inwestycji zaprojektowana została w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz do istniejącego uzbrojenia terenu. Trasa kanalizacji nawiązana została do trasy istniejących sieci tj. sieci wodociągowej przebiegającej w chodniku ul. Myśliwskiej i istniejącego kabla oświetleniowego ułożonego w w/w chodniku oraz do lokalizacji wylotów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zbiorników budynków do zbiorników bezodpływowych i do warunków podanych w uzgodnieniach z właścicielami i użytkownikami uzbrojenia i gruntów. W ramach projektowanej inwestycji istniejący kabel oświetleniowy przebudowany zostanie na odcinku jego trasy wg oddzielnego opracowania. Do wykonania sieci i sięgaczy kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne kielichowe o średnicy Dz 160 x 4.7 i 200 x 5.9 mm SN8 i SN12 kl.S(lit.) uszczelnianych na uszczelki gumowe oraz studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicach Dn 425 mm, Dn 600 mm i Dn 1000 mm. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: - długość kanalizacji sanitarnej rozdzielczej: PVC Dz 200 mm L = 175.0 mb - długość sięgaczy kanalizacji sanitarnej PVC Dz 160 mm L = 31.0 mb - ilość studzienek kanalizacyjnych: PE Dn 600 mm 12 szt - ilość studzienek kanalizacyjnych: PE Dn1000 mm 4 szt Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego kanału sanitarnego z rur PVC o średnicy Dz 200 mm ułożonego w poboczu działki nr 4903 przy ul. Myśliwskiej ( rejon budynków mieszkalnych nr 73 i 75). Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego o średnicy Dn 1000 mm, oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem Si. Kanalizacje sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicy Dz 160 x 4.7 mm i Dz 200 x 5.9 mm kl.S SN8 i SN12 (lit.), uszczelnianych na uszczelki gumowe. Typ klasy rury podano na profilu podłużnym (rys. nr 3). Rury ułożyć na podsypce z piasku zwykłego grub.20 cm oraz obsypać od góry warstwą piasku gr.30 cm. Podłączenia wykonać na głębokości i ze spadkiem jak opisano na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Spadki ułożenia kanałów wynikające z naturalnego ukształtowania terenu są różne i wynoszą: i min.= 0.5 % i max = 14.0 %. Głębokości ułożenia kanałów są również zróżnicowane i wynoszą: hmin = 1.00 m ppt hmax = 2.22 m ppt Na załamaniach i połączeniach kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PEHD o średnicy Dn 425, 600 i 1000 mm, a w niektórych przypadkach połączenie przykanalików z kanałem głównym zaprojektowano przy pomocy trójników PVC Dz 200/200 mm oraz redukcji PVC Dz 200/160 mm, oznaczonych na planach symbolem T. Połączenie przykanalika z trójnikiem powinno być wykonane nad kanałem rozdzielczym od góry. Po zakończeniu robót montażowych kanały należy poddać wodnej próbie szczelności. b) Przebudowa kablowych linii oświetlenia ulicznego kolidujących z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku . Zakres robót obejmuje przebudowę kablowych linii oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35mm2 na długości 75mb oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi typu DVK 110mm dł. 4 x 2mb linii kablowych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego kolidujących z projektowaną kanalizacją c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejon ul. Ogrodowej i Jaśminowej w Szczyrku. Zakres opracowania obejmuje budowę następującego uzbrojenia: - sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC Dz 200 mm wraz z przykanalikami (sięgaczami) do posesji z rur PVC Dz 160 mm, Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PVC kielichowe o średnicy Dz 160 x 4.7 i 200 x 5.9 mm SN8 i SN12 kl.S(lit.) uszczelnianych na uszczelki gumowe, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicach Dn 425 mm, Dn 600 mm i Dn 1000 mm oraz studzienki z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: - długość kanalizacji sanitarnej rozdzielczej: PVC Dz 200 mm L = 365.0 mb - długość sięgaczy kanalizacji sanitarnej PVC Dz 160 mm L = 42.5 mb - ilość studzienek kanalizacyjnych: PE Dn 600 mm 17 szt - ilość studzienek kanalizacyjnych: PE Dn1000 mm 10 szt - ilość studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych Dn1000 mm 1 szt Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego kanału sanitarnego z rur PVC o średnicy Dz 200 mm ułożonego w poboczu ul. Jaśminowej oraz do kanału sanitarnego z rur PVC Dz 250 mm ułożonego w poboczu działki nr 1279 przy ul. Beskidzkiej ( rejon budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Ogrodowej). Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej wykonane zostanie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych o średnicy Dn 1000 mm, oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem Si, natomiast włączenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do kanału w rejonie ul. Beskidzkiej wykonane zostanie w miejscu oznaczonym na planie symbolem T6 (odgałęzienie siodłowe). Kanalizacje sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicy Dz 160 mm i Dz 200 mm kl.S SN8 i SN12 (lite), uszczelnianych na uszczelki gumowe. Typ klasy rury podano na profilu podłużnym (rys. nr 3). Rury ułożyć na podsypce z piasku zwykłego grub.20 cm oraz obsypać od góry warstwą piasku gr.30 cm. Podłączenia wykonać na głębokości i ze spadkiem jak opisano na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Spadki ułożenia kanałów wynikające z naturalnego ukształtowania terenu są różne i wynoszą: i min.= 0.5 % i max = 15.0 %. Głębokości ułożenia kanałów są również zróżnicowane i wynoszą: hmin =0.84 m ppt hmax = 3.20 m ppt Na załamaniach i połączeniach kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PEHD o średnicy Dn 425 i Dn 600 Dn 1000 mm oraz z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm. W niektórych przypadkach połączenie przykanalików z kanałem głównym zaprojektowano przy pomocy trójników PVC Dz 200/200 mm oraz redukcji PVC Dz 200/160 mm, oznaczonych na planach symbolem T. Połączenie przykanalika z trójnikiem powinno być wykonane na kanałem rozdzielczym od góry. Po zakończeniu robót montażowych kanały należy poddać wodnej próbie szczelności. 2. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej . 3. Odtworzenie terenu oraz infrastruktury drogowej po wykonanej robotach. 3. Pokrycie kosztów odbiorów robót, inspektorów działających z ramienia gestorów sieci podlegających budowie jak i przebudowie podczas realizacji zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 6.633,07 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 07/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.10.2010r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (pkt2) znajduje się na koncie Zamawiającego. 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotycząca budowy kolektora kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o łącznej wartości min. 500.000,00 zł, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Potencjał techniczny, w tym minimum : - koparką jednołyżkową napędzaną na wszystkie osie lub na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki do 0,4 m - 2 szt. - mini koparką do wykonywania sięgaczy - 2 szt. - ładowarką -2 szt. - elementami ścianek szczelnych do wzmocnienia ścian wykopów - min. 500 m 2 - samochodem samowyładowawczy o pojemności do 5 m 3 - 4 szt. - pompami spalinowymi - 3 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 50% ceny brutto oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art. 22; Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 w związku z art.26 ust. 2b

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków : 1) zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót kanalizacyjnych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych , zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: 

http://www.przetarg.szczyrk.pl/kanalizacjawww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki