Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

22.07.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont ulicy Klimczoka z odcinkiem ul. Słonecznej w Szczyrku.


                               I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont ulicy Klimczoka z odcinkiem ulicy Słonecznej  w Szczyrku

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EUROVIA POLSKA S.A.  Bielany Wrocławskie

Ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

na: Remont ulicy Klimczoka z odcinkiem ulicy Słonecznej  w Szczyrku za cenę 243 868.76 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 4  EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie              Ul. Szwedzka 5  55-040 Kobierzyce uzyskała najwyższą ilość punktów

Oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

EUROVIA POLSKA S.A.                 Bielany Wrocławskie

Ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

(4)

  100,00

 

 

 

  100,00

2

EDAR Artur Mucha

Ul. Leśna 417

34-300 Żywiec

(1)

  97,51

 

 

 

  97,51

3

DIMICO DROGI I MOSTY

Ul. Ks. J . Londzina 115

43-382 Bielsko- Biała

(3)

  85,96

 

 

 

  85,96

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 1

43-370 Szczyrk

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 1 

43-370 Szczyrk

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie : W części VIII SIWZ Zamawiający ustalił, że warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in.: wykonanie w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub remontu drogi łącznie z wykonaniem nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 400.000,00 zł brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                    i prawidłowo ukończona.

Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała dokumentów potwierdzających, spełnienie w/w warunku.  Zamawiający  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w celu wykazania spełnienia w/w warunku, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.   W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia  oferty w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Pzp

 

Nie spełniono warunku: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Uzasadnienie : W części VIII SIWZ Zamawiający ustalił, że warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in.  posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez wykazanie  dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia   określonych na kwotę co najmniej 50% ceny brutto oferty. Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała dokumentów potwierdzających, spełnienie w/w warunku (ogólna informacja o posiadanym rachunku bez określenia wymaganych środków finansowych).  Zamawiający  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących  dokumentów w celu wykazania spełnienia w/w warunku, Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia  oferty w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki