Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

24.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Celem niniejszej kontraktu jest nadzorowanie zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk realizowanego w ramach - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Nadzór nad realizacją umowy obejmował będzie organizację i koordynację procesu inwestycyjnego, kontrole, rozliczenie rzeczowo-finansowe robót, prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. 2. ZAKRES PRAC 2.1 Informacje ogólne Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozliczenie, nadzór nad realizacją robót budowlanych i koordynację realizacji Projektu . Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, zobowiązany jest również do: a)kontroli jakości robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, b)udziału w odbiorach częściowych i końcowym, c)uczestniczenia w kontrolach, sporządzania i archiwizacji wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i programem RPO WSL 2007-2013 w zakresie realizowanego projektu. 2.2 Zadania szczegółowe Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 1. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WSL 2007-2013, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Szczyrk i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą w zakresie przewidzianym projektem . 2. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. 3. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia pełny nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. Nr 156 z 2006., poz. 1118 ze zm.) 4. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. 5. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych całego Projektu. 6. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. 7. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót. 8. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego. 9. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą. 10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym. 11. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu. 12. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Inspektor sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości. 13. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań odbiorowych. 14. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót. 15. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 16. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej. 17. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. 18. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń, oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego . 19. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę. 20. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. 21. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym. Inspektor jest zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych. 22. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy, wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) odcinków trasy na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót. 23. Sporządza dokumentację z przeglądów gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek i wad, wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad. 24. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu. 25. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, 26. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 3. Zarządzanie kontraktem. 3.1 Metodyka współpracy z Instytucją Kontraktującą. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Kierownik w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych w niniejszym zakresie zadań - będzie podlegał Zamawiającemu. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru -jako podmiot - dysponować będzie kadrą wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio kierownik Projektu. Zamawiający zatwierdza wszelkie harmonogramy, raporty, wnioski i oceny przygotowane przez Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. Ponadto konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z Zamawiającym. Przyjmuje się, iż zebrania Jednostki i Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 4. LOGISTYKA l HARMONOGRAM ROBÓT. 4.1 Okres realizacji Kontraktu. Data rozpoczęcia Projektu: od daty podpisaniu umowy. Okres realizacji Projektu: 15.10.2010r. lub ostatecznego rozliczenia projektu. Okres rękojmi/gwarancji - 5 lat (od ostatecznego rozliczenia projektu), Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych Wykonawcy robót. Liczba przeglądów gwarancyjnych min. 3. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w celu usunięcia ewentualnych usterek i będzie zobowiązany do udziału w próbach końcowych. 5. WYMAGANIA. 5.1 Skład personalny (kluczowy personel). Przewiduje się zaangażowanie następującego kluczowego personelu technicznego na budowie: - Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności drogowej), - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 5.2 Wymagania Kwalifikacyjne. Minimalne wymagania kwalifikacyjne w stosunku do poszczególnych osób są następujące: 1. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru: Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycjami odpowiadającymi zakresowi będącym przedmiotem projektu tj. co najmniej jednej inwestycji prowadzonej w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach: - Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ) - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności drogowej), - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), - Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) powinni posiadać minimalne wymagania kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadają uprawnienia bez ograniczeń w zakresie wskazanym w pkt 2 SIWZ. 4. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej, w szczególności wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. 5.3 Wymagania sprzętowe. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru ze środków własnych zapewnia pokrycie wszelkich kosztów związanych realizacją umowy, w tym jest zobowiązany zapewnić wszelki sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. 5.4 Organizacja spotkań. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru w okresie trwania umowy w celu organizowania narad całego zespołu Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru i Zamawiającego. Udostępniana będzie sala obrad lub pokój nr 31 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk. 5.5 Dokumentacja. Zamawiający przekaże Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru całą dotychczasową dokumentację techniczną wraz z kompletem projektów, raportów, badań technicznych i innej dokumentacji związanej z tym Projektem, która jest niezbędna Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru do pełnienia jego funkcji. 6. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU. 6.1 Wymagania dotyczące sprawozdawczości. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru sporządzać będzie sprawozdania, a w szczególności : - sprawozdanie końcowe sporządzone w ciągu 10 dni licząc od dnia zakończenia projektu. Ponadto Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru opracuje i przedstawi: - raport końcowy z całej swojej działalności Inżyniera Kontraktu - do złożenia w terminie do 10 dni od momentu zakończenia umowy z Wykonawcą, Składa raporty po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie papierowej -dwa egzemplarze i w wersji elektronicznej. 6.2. Wymagania dotyczące harmonogramowania i płatności. a) Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru sporządza rozliczenie rzeczowo-finansowego inwestycji z uwzględnieniem wytycznych RPO WSL 2007-2013. b) Przygotowuje informacji do sporządzenia dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT Realizacja przedmiotowego Projektu będzie finansowana z następujących źródeł: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 - środków własnych Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·             Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena na podstawie oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują , że w ostatnich 3 latach zrealizowali ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, należycie co najmniej 1 zamówienie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego (bądź funkcji menadżera/ kierownika projektu/Inżyniera kontraktu) o wartości co najmniej 3.000.00,00 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena na podstawie oświadczenia

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycjami odpowiadającymi zakresowi będącym przedmiotem projektu tj. co najmniej jednej inwestycji prowadzonej w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, - inspektorzy nadzoru robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Ocena na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art.22 ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków : 1) zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w nadzorowanych robotach warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych.

- przedłużeniu terminu  realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.

     IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: 

http://www.przetarg.szczyrk.pl/nadzor3www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki