Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

18.05.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk,informujemy,iż  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"MIROTRANS" Sp. z o.o.

Ul. Jaworzynka 727

43-476 Jaworzynka

na:  realizację zadania pn. "Budowa  Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk za cenę  4 012 484,51 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 1  ”MIROTRANS” z siedzibą przy  ul. Jaworzynka 727, 43-476 Jaworzynka uzyskała najwyższą ilość punktów

Oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

"MIROTRANS" Sp. z o.o.

Jaworzynka 727

43-476 Jaworzynka

(1)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMYK" Kamieniorz Tadeusz

Ul. Fiedorowska 26

43-460 Wisła

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMYK"

Kamieniorz Tadeusz

Ul. Fiedorowska 26 

43-460 Wisła

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunków: posiadania wiedzy  i doświadczenia 

Uzasadnienie :

W części VIII SIWZ Zamawiający ustalił, że warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in.:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała dokumentów potwierdzających, aby wykonał  w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie  co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków dokumentów w celu wykazania spełnienia w/w warunku, Wykonawca  złożył uzupełnienie w dniu 14.05.2010r., obejmujące m.in.: wykaz robót  oraz referencje. Wykonawca w dostarczonym Zamawiającemu wykazie robót nie podał rodzaju robót jakie wykonywał, co jest podstawowym elementem oceny spełnienia warunku , jakim było wykazanie, co najmniej jednej roboty budowlanej  odpowiadającej  rodzajem i wartością  przedmiotowi zamówienia tj. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk.

Wykonawca załączył również do wykazu robót  referencje, które jednak nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu (KIO/UZP 51/09), Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej tj.  wyrok KIO/UZP 51/09 gdzie,  cyt. „referencje  nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu. Fakt ten potwierdza sam wykonawca w składanym oświadczeniu (wykazie), zaś referencje mają za zadanie potwierdzenie jedynie należytego wykonania konkretnego zamówienia. Badanie doświadczenia na podstawie składanych referencji jest nieuprawnione.” 

Zamawiający zapoznając się z załączonymi do wykazu referencjami, może stwierdzić, iż Wykonawca wykonał  jedną robotę budowlana o zbliżonym charakterze, niemniej jednak  wartości wykonanych robót  nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. Oczywista, a nawet rażącą jest dysproporcja wartości tych zamówień.

Reasumując: Wykonawca w ofercie oraz  w uzupełnieniu dokumentów nie wykazał spełnienia przedmiotowych warunków. W związku z powyższym Zamawiający wyklucza Wykonawcę w trybie art.24 ust.2 pkt  4 ustawy PZP.

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki