Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

17.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku. 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: W miejscu projektowanych zatok autobusowych występuje chodnik dla pieszych i miejsca parkingowe o parkowaniu równoległym. Szerokość chodnika wraz                        z miejscami parkingowymi wynosi 3,5mb, a szerokość jezdni drogi wojewódzkiej wynosi 8,2mb. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej prasowanej. Jezdnia obustronnie obramowana jest krawężnikiem betonowym układanym na płask o odkryciu             3-8cm. Odwodnienie jezdni jak również chodnika realizowane jest przy udziale istniejących spadków podłużnych i poprzecznych. Wody deszczowe z chodnika i miejsc parkingowych sprowadzone są na krawędź drogi wojewódzkiej i dalej do istniejącego kolektora deszczowego za pośrednictwem istniejących studzienek ściekowych 2. ZAKRES PRAC            a/ Branża drogowa: - Roboty przygotowawcze i porządkowe, - Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, - Roboty rozbiórkowe, - Wykonanie korytowania pod konstrukcję zatok autobusowych i chodników , - Wykonanie wykopów pod konstrukcję zatok autobusowych, chodnika, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe - Zabudowa obrzeży betonowych, - Zabudowa krawężników betonowych, - Wykonanie podbudowy z betonu C 30/37, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, - Wykonanie warstwy mrozochłonnej, - Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej prasowanej, - Wykonanie nawierzchni na zatokach autobusowych z kostki granitowej regularnej, - Przebudowa ogrodzenia kolidującego z zakresem projektowym, - Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, (w załączeniu projekt organizacji ruchu ) b/ Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót): - Przebudowa kablowej sieci energetycznej/według projektu branżowego/ - Przebudowa kablowej sieci teletechnicznej/według projektu branżowego/ - Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej wraz z oświetleniem/według projektu branżowego/ - Regulacja istniejących studni teletechnicznych - Regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej - Regulacja istniejących zaworów wodnych - Regulacja istniejących zaworów gazowych - Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi - Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym - Zabezpieczenie słupów energetycznych i teletechnicznych przy zbliżeniu się do nich na odległość mniejszą niż 2,0m - Wycinka drzew kolidujących                     z zakresem projektowym wraz z karczowaniem pni i korzeni - Inwentaryzacja powykonawcza c/ OPIS W zakres prac wchodzą prace rozbiórkowe oraz budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku. Jedna zatoka powstanie na kierunku Szczyrk-Bielsko-Biała, a druga na kierunku Bielsko-Biała-Szczyrk. Zatoki autobusowe powstaną przy krawędzi drogi wojewódzkiej i zostaną wykonane w miejscu istniejącego chodnika i miejsc parkingowych o parkowaniu równoległym. W skład opracowywania wchodzi także wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż peronu zatoki w nawiązaniu do istniejących ciągów pieszych. Zatoka z kierunku Bielsko-Biała zostanie zlokalizowana częściowo na istniejącym chodniku i miejscach parkingowych, a częściowo na parcelach prywatnych. Będzie wiązało się to z zajęciem dodatkowo terenu i z przebudową istniejącego ogrodzenia. Wzdłuż zatoki                z kierunku Bielska-Białej powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 150cm, który poza zatoką należy nawiązać do istniejącego chodnika dla pieszych. Zatoka na tym kierunku częściowo zostanie zlokalizowana w jezdni drogi wojewódzkiej. Będzie się to wiązało               z zajęciem pasa jezdnego na potrzeby zatoki szerokości 60cm. Zatoka z kierunku Szczyrk powstanie w części w pasie drogi wojewódzkiej, a częściowo na gruntach prywatnych stanowiących pobocze gruntowe. Wzdłuż zatoki zaprojektowano chodnik dla pieszych szerokości 200cm, który poza zatoką należy nawiązać do istniejącego chodnika dla pieszych. Peron zatok zaprojektowano szerokości 3,0mb i długości 20,0mb, a długość zatok wraz ze skosami wynosi 56,0mb.Od strony chodnika zatoka obramowana jest krawężnikiem betonowym 20*30 o odkryciu 12cm. Wzdłuż zatoki od strony drogi zostanie zabudowany krawężnik kamienny 22*22 wystający 3cm powyżej krawędź drogi wojewódzkiej. Spadek poprzeczny peronu i chodnika wynosi 2% i jest skierowany w kierunku drogi wojewódzkiej. Odwodnienie zatoki autobusowej jest powierzchniowe i będzie realizowane jak obecnie. Wody deszczowe zostaną sprowadzone na krawędź drogi i dalej popłyną do istniejących urządzeń odwadniających. 2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: Zatoka autobusowa długość zatoki 56,0mb szerokość zatoki 3,0mb skos wjazdowy 1:8 skos wyjazdowy 1:4 promienie wyokrąglenia r=30,0mb 3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Przy założeniu dla zatoki obciążenia ruchem kategorii KR 6, na podstawie dokumentacji geotechnicznej i zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r (Dz. Ust. Nr 43 poz.430) przyjęto konstrukcję: 4. ZATOKA AUTOBUSOWA - kostka kamienna granitowa regularna 18*18 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową osadzona w mieszance betonowej na mokro; - podbudowa zasadnicza z betonu C 30/37 grubość warstwy 25cm.; - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm; - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/100mm z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego gr.30cm.; - podłoże nośne stabilizowane i zagęszczane mechanicznie o module wtórnym E2>100 MPa; 5. CHODNIKI - kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gr. 8cm.; - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm.; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63,5mm gr.15cm o wskaźniku różnoziarnistości większym niż 10%.; - uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym.; - podłoże nośne stabilizowane i zagęszczane mechanicznie o module wtórnym E2>80 MPa.; 6. KRAWĘŻNIKI I ŁAWY BETONOWE. Wzdłuż peronu zatoki autobusowej na połączeniu z chodnikiem zastosowano krawężniki betonowe 20x30 wibroprasowane wystające 12cm nad poziom peronu zatoki. Wzdłuż zatoki autobusowej zastosowano krawężniki kamienne 22*22 o odkryciu 3cm. Krawężniki betonowe i kamienne zostaną osadzone na ławie z mieszanki betonowej. Pod krawężniki betonowe zaprojektowano ławę z betonu C 16/20 z oporem przy ilości 0,0975m3 betonu na metr bieżący. Pod krawężniki kamienne zaprojektowano ławę z betonu C 16/20 zwykłą grubości 20cm. 7. OBRZEŻA I ŁAWY BETONOWE. Obrzeża betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30 montowane na ławie betonowej C 12/15 z obustronnymi oporami przy ilości 0,04m3 na mb bezpośrednio w świeżej mieszance betonowej. 8. PRZEBUDOWA OGRODZEŃ. Ze względu na kolizję projektowanej zatoki autobusowej z kierunku od Bielska-Białej zachodzi konieczność przebudowy istniejącego ogrodzenia na parceli gruntowej nr 2576/2. Ogrodzenia zostanie przebudowane poprzez wykonanie ogrodzenia w całości z nowego materiału po uprzednim rozebraniu istniejącego. 9. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH . Zakres obejmuje przebudowę linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z 2 latarniami oraz zabezpieczenie linii kablowej niskiego napięcia w związku z budową zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 - ulicy Beskidzkiej w Szczyrku. 10. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. Przedmiotem prac będzie przebudowa kanalizacji magistralnej wraz z kablami miejscowymi i światłowodowymi w obszarze CS Szczyrk w związku z budową zatok autobusowych. Zakres rzeczowy: km - 0,046 Budowa kanalizacji ---------------------------------------- km otw - 0,184 km - 0,300 Budowa kabli magistralnych -------------------------------------------km par - 61,100 km - 0,086 Budowa kabla światłowodowego ------------------------------------- km św - 2,064 11. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej . 12. Sporządzenie dla inwestycji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 13. Pokrycie kosztów odbiorów robót, inspektorów działających z ramienia gestorów sieci podlegających przebudowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 32.41.21.00-5, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 7.076,72 zł (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 72/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 07.06.2010r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (pkt2) znajduje się na koncie Zamawiającego. 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Na podstawie złożonego oświadczenia

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum: - 2 szt. koparkę jednołyżkową o pojemności łyżki do 0,25 0,60m3 ; - 1 szt. ładowarkę; - 2 szt. samochody samowyładowawcze o pojemności do 5 -10 t; - 1 szt. walec statyczny samojezdny 10 t; - 1 szt. równiarka samojezdna: - 2 szt. ubijarki spalinowe- płyta ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w specjalnościach: - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: - wykaże dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia określonych na kwotę co najmniej 50% ceny brutto oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie w trybie art. 22 Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków : 1) zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót drogowych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania objęta programem WID.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: 

http://www.przetarg.szczyrk.pl/zatokiwww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki