Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

19.04.2010
Odpowiedź na zapytania do SWIZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zepole Szkoły i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-04-15 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku .

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W związku z odpowiedzią Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej dn. 14.04.2010 w zakresie opisu nawierzchni sportowej:

 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa, bezspoinowa, dwuwarstwowa.

 Warstwa dolna - elastyczny podkład grubości 35 mm, składający się z połączonych lepiszczem granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego.

 Warstwa górna - elastyczna mata grubości 13 mm, składająca się z granulatu EPDM połączonego klejem poliuretanowym.

Czy mamy rozumieć, że parametry techniczne nawierzchni wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej na stronach 37-39 w obecnym stanie nie są obowiązujące  z uwagi na fakt, że dotyczą one zupełnie innej nawierzchni to jest nawierzchnia natryskowej?

Ad. 1

Z uwagi na rodzaj przyjętej technologii wykonania nawierzchni boiska tj. typu EPDM, wskazane w tabeli nr 1 i 2 SST (007 SST- str. 38- 39) wymagania techniczne nie maja zastosowania.

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o parametrach technicznych nie gorszysz niż.

 

  1. Wytrzymałość na rozciąganie _>0,60 Mpa
  2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 65 -+5
  3. Wytrzymałość na rozdzieranie _> 100N
  4. Ścieralność _< 0.09 mm
  5. Zmiana wymiarów w temp. 60 V (%) _<0,03
  6. Twardość wg metody Shore’a. A, 55-+5
  7. Przyczepność do pokładu:

 - betonowego _> 0,6 Mpa

- asfaltobetonowego _> 0,5 Mpa

- CONIPUR ET _> 0,5 Mpa

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

- w stanie suchym _> 0,35

- w stanie mokrym _> 0,30

9. Odporność na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki ( mm2) 500_+50

- stan powierzchni po badaniu – bez zmian

10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

- przyrostem masy (%) _< 0,65

- zmiana wyglądu zewnętrznego – bez zmian

11. Mrozoodporność oceniona:

- przyrostem masy (%) _< 0,75

- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian

12. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, 5 oceniona zmianą barwy po naświetleniu ( bez zmian)

13. Masa pow. Nawierzchni przy gr. 13 mm (kg/m2) 12,0-=0,5

Parametry w/w są minimalnymi parametrami CONIPUR EPDM, którego Państwo wymagają. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu nawierzchni poliuretanowych zewnętrznych spełniających Polskie Normy posiadających: aktualną, Rekomendację Techniczną ITB, badania na zgodność z normą PN-EN 14877, atest PZH, kartę techniczną i autoryzację producenta nawierzchni z zapewnieniem producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiałów. Przypadku braku modyfikacji parametrów nawierzchni wskazanych w rozdziale 007 pkt. 2 Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącego załącznik do SIWZ, Zamawiający ograniczy w znaczny sposób konkurencyjność  postępowania. Wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne dla nawierzchni w opisie przedmiotu zamówienia naruszają postanowienia, przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:

1.         art. 7 ust. 1 pzp – poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równowagi traktowania wykonawców.

2.         art.. 29 ust. 2 – poprzez opis przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencje.

Nieuwzględnienie powyższej prośby może pozbawić Wykonawcę możliwości udziału w niniejszym postępowaniu oraz ubiegania się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, w wyniku czego nasz interes prawny może doznać uszczerbku na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy pzp.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza do przetargu nawierzchnie poliuretanowe zewnętrzne spełniające Polskie Normy posiadające aktualną m.in.: a) aprobatę lub rekomendację podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (ITB lub innej instytucji) dla potwierdzenia parametrów oferowanej nawierzchni, b) dokumenty zaświadczające możliwość wykorzystania oferowanej nawierzchni (Atest PZH), c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni z podaniem m.in. terminu przydatności od daty produkcji każdego z komponentów do wykonania nawierzchni, d) autoryzację producenta oferowanej nawierzchni uprawniającą Wykonawcę do jej sprzedaży i montażu.

 

3. Zamawiający w SIWZ , przedmiarach oraz odpowiedzi na zapytanie co do rodzaju technologii wykonania nawierzchni boiska określił iż, nawierzchnia ma być wykonana typu EPDM, natomiast w SST znalazł się zapis-tabela wskazująca na wymagania IAAF dla nawierzchni wykonywanych metoda natryskową.  Proszę o wyjaśnienie, czy wymogi określone w tabeli nr 1  i 2 (str.38-39 SST) mają mieć również zastosowanie do nawierzchni typu EPDM ?

Ad. 3

Z uwagi na rodzaj przyjętej technologii wykonania nawierzchni boiska tj. typu EPDM, wskazane w tabeli nr 1 i 2 SST (007 SST- str. 38- 39) wymagania techniczne nie maja zastosowania.

Zamawiający dla potwierdzenia należytej jakości oferowanych materiałów– technologii wymaga dokumentów określonych w zmianie  do treści SIWZ, m.in.:

a) aprobatę lub rekomendację podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (ITB lub innej instytucji) dla potwierdzenia parametrów oferowanej nawierzchni,

b) dokumenty zaświadczające możliwość wykorzystania oferowanej nawierzchni (Atest PZH),

c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni z podaniem m.in. terminu przydatności od daty produkcji każdego z komponentów do wykonania nawierzchni,

                                                                                   www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki