Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

14.04.2010
Odpowiedż na zapytanie do SIWZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-04-12 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku .

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.       Proszę o wyjaśnienie istotnych niespójności w dokumentacji przetargowej – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający podaje iż nawierzchnie boiska należy wykonać w technologii CONIPUR EPDM, natomiast w SST występuje nawierzchnia wykonywana w technologii typu natrysk. Są to dwie różne technologie, co ma przełożenie nie tylko na ceny nawierzchni, ale też parametry oraz dokumenty, jakie dana nawierzchnia posiada – np. wymagany przez Zamawiającego  w SST certyfikat  IAAF wydaje się w zasadzie głównie dla nawierzchni układanych metoda natryskową, ponieważ jest on potwierdzeniem wysokiej jakości nawierzchni dla obiektów lekkoatletycznych. Proszę o określenie, która z tych technologii należy przyjąć do wyceny.

Ad. 1 Opis nawierzchni sportowej:

 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa, bezspoinowa, dwuwarstwowa.

 Warstwa dolna - elastyczny podkład grubości 35 mm, składający się z połączonych lepiszczem granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego.

 Warstwa górna - elastyczna mata grubości 13 mm, składająca się z granulatu EPDM połączonego klejem poliuretanowym.

 

2.       Informuję iż szczegółowa specyfikacja techniczna opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry  techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej ITB konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminują one możliwości zaoferowania praktycznie wszystkich, nawet lepszych, produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych. Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzenia badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów. Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu natrysk, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg. ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami. 

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB.  Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

Zamawiający stawia się w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry (wg. dokumentacji technicznych ITB) i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzenia tego typu ocen i dopuszczenia na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB. Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej- wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni  poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości , nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania  konkurencyjność, naruszając fundamentalną  zasadę systemu zamówień publicznych  - sformułowaną w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodująca konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia. Poza odpowiedzialnością ponoszą z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji podlega niezależnie karze pieniężnej, zgodnie z art. 200 ust. 2 pkt 2. Wielkość sankcji karnych jakie mogą spotkać Zamawiającego za naruszenie zasady uczciwej konkurencji, nie jest przypadkowe, podkreśla bowiem jej podstawowy i fundamentalny dla zamówień publicznych charakter. Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typy natrysk lub EPDM – w zależności od odpowiedzialności na pytanie nr 1 – przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t.j. nawierzchni dla których wydano:

-aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

-Kartę Techniczną,

- atest higieniczny,

- autoryzację producenta nawierzchni,

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

Ad.2

Zmawiający  dopuszcza stosowanie innych   rozwiązań  - równoważnych, tym wymogom podanym  w zapisach specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. O czym świadczy zapis w rozdziale  III  pkt 1 SIWZ  tj. cyt. „Wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego  parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów. „

Ponadto Zamawiający w zmianie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  konkretyzuje wymagania techniczne co  do parametrów technicznych stosowanych materiałów – nawierzchni poliuretanowych z uwzględnieniem wszelkich norm technicznych (w tym ITB).

 

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki