Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

26.02.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


                                              I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk

na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk za cenę 289 539.00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 1  Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

Ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk uzyskała najwyższą ilość punktów.  

Ocena i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka      z o.o.

Ul. Graniczna 1

43-370 Szczyrk

(1)

  100,00

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Lider Konsorcjum

PHU ALYSHA  Rafał Popławski

Pszczyńska 42a /21

22-100 Gliwice

ART Dom  Rafał Tokarek

Ul. Jasna31, 44-122 Gliwice

Art. 89. ust.1 pkt 5, Art. 89. ust.1 pkt 1 i 2 Pzp

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Lider Konsorcjum

PHU ALYSHA  Rafał Popławski

Pszczyńska 42a /21

22-100 Gliwice

ART Dom  Rafał Tokarek

Ul. Jasna31, 44-122 Gliwice

Art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale VIII pkt 1 lit. a  SIWZ  w opisie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, określił warunek posiadania przez Wykonawcę  zezwoleń wydanych na podstawie art. 28 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 ze zm.). Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku zażądał w  rozdziale IX pkt1 lit.b dokumentu - "koncesji, zezwolenia lub licencji, ponieważ zgodnie z art.28 ustawy o odpadach do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia wymagane jest posiadanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydawanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów oraz zezwolenia na transport odpadów wydawanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.   Wykonawca składając ofertę nie dołączył zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów jak i nie złożył w/w dokumentu mimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3 Pzp.

Nie złożono dokumentu: Informacja banku lub kasy

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale XIV pkt 10 ppkt 2 lit.a SIWZ wskazał, iż w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX składają : - wszyscy wykonawcy występujący wspólnie poza punktem dotyczącym posiadania doświadczenia.

Wykonawca działający w ramach konsorcjum dwóch podmiotów zobowiązany był do złożenia informacji  z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (rozdział IX  pkt 1 lit.d). Zamawiający dokonując oceny formalnej złożonej oferty stwierdza, iż przedmiotowa informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej złożyła tylko firma ART DOM Rafał Tokarek, natomiast Lider konsorcjum firma PHU ALYSHA Rafał Popławski składając ofertę nie dołączył takiego dokumentu, jak i nie złożył w/w dokumentu mimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3 Pzp.

Nie złożono dokumentu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Uzasadnienie : Zamawiający w rozdziale XIV pkt 10 ppkt 2 lit.a SIWZ wskazał, iż w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX składają : - wszyscy wykonawcy występujący wspólnie poza pkt dotyczącym posiadania doświadczenia.

Zgodnie z w/w zapisem każdy z podmiotów występujących w konsorcjum zobowiązany był do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  (rozdział IX pkt2 lit.a SIWZ). Wykonawca wchodzący w skład konsorcjum firma ART DOM Rafał Tokarek nie złożyła stosowanego oświadczenia, jak i nie złożyła go mimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3 Pzp.

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  i formie, określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki