Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

23.02.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała,  internet: www. szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Szczyrku

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje :

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  są:

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Szczyrku

Zakres robót obejmuje :

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wycięcie ubytku, oczyszczenie powierzchni,

- naprawę ubytków przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej, naprawę  wybojów przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej, profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną gr. średnio 4 cm, naprawa powierzchniowych ubytków (rakowin).

- uprzątnięcie miejsca robót, wywóz gruzu i odpadów po poprowadzonych robotach ,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

 

Szczegółowy zakres  robót określa przedmiar robót  oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje  udzielenie  zamówień uzupełniających .

 

II . Wymagany termin realizacji zamówienia od 15.04.2010r. do 29.10.2010 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

Potencjał techniczny, w tym minimum :

- samochód samowyładowczy    - 1 szt.

- ubijarki spalinowe- płyta           - 2 szt.

- recykler                                  - 1 szt

- piła do asfaltu                          -1 szt

- młot spalinowy                        -1 szt

Osoby zdolne do wykonania zamówienia tj. dysponowania pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności   jedną osobą odpowiedzialna za kierowanie robotami drogowymi i posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, która  kierowała  minimum jedna robotę budowlana-drogową  odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.;

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

IV. Wadium

Nie wymaga się

 

V. Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

VI. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  - Mariusz Pindel

tel. (033)-82-950-27, lok.27 w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

 

VII. Termin składania ofert upływa w dniu  12.03.2010 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego,  43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

 

VIII. Termin związania ofertą - 30 dni.

              

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/remontyczastkowewww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki