Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

28.01.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielnie długoterminowego kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek


O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763  REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, internet: www. szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego  deficytu  budżetu Miasta Szczyrk  oraz na spłatę wcześniej  zaciągniętych rat kredytów  i  pożyczek

 

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 66.11.30.00-5  - Usługi udzielania kredytu

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje :

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 9.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i  pożyczek.

1.  Kwota kredytu 9.500.000,00 złotych.

2.  Kredyt  udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia  31.12.2018 r.

3. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu  w dniu podpisania umowy .

4. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich  transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez  naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu .

5. Wykonawca  uruchomi środki  kredytu  w wysokości i  terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych  do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.

6. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010 r.

7 Wykorzystanie kredytu będzie następować w walucie polskiej.

8. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

9.Stopa procentowa o której mowa w pkt 8 będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalona na postawie złożonej oferty .

10. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M)  stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca.

11. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania.

12 W każdym okresie obrachunkowym (miesięcznym) wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała.

13.  Termin  spłaty  do 31.12.2018 roku,  możliwość  wcześniejszej   spłaty  bez dodatkowych  opłat na rzecz banku.

14.W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.

15.  Karencja w spłacie kredytu: nie krócej niż od dnia 31.01.2011 r.

16.  Zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny in blanco

17.Spłata odsetek będzie następować  w okresach miesięcznych do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca począwszy od 31.01.2011 r.

18. Spłata kapitału będzie następować w równych ratach miesięcznych ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca poczynając od 31.01.2011 r.

19. Zastrzega się prawo zmniejszenia kwoty  kredytu. 

20. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób:

-  weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, przedłożony przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy kredytowej oraz na pisemne wezwanie Wykonawcy  zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje  udzielenie  zamówień uzupełniających .

 

II . Wymagany termin realizacji zamówienia: kredyt  udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia  31.12.2018 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącym

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli wykaże iż:

a) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust.2a ustawy Pzp).

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 52.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100  )

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.03.2010r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ” Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.

4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  PZP.

 

V. Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

VI. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami

1) w sprawach merytorycznych:

-  Kazimiera  Egielman  -  Skarbnik  Miasta  - nr  telefonu  (33) 8295021

 2) w sprawach formalno-prawnych:

- Mariusz Pindel  kierownik ref. GKUHiR  - nr  telefonu  (33) 8295026

 

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.03.2010 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2010 r. o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Miejski w Szczyrku 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

 

VIII. Termin związania ofertą - 60 dni.

              

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/kredyt01

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki