Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

19.01.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała , internet: www. szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk 

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje :

1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk  obejmujące:

a)       zamiatanie ulic na  długości 7 km  średnio raz na miesiąc w okresie 7 miesięcy

     (z wyłączeniem sezonu zimowego);

b)       zamiatanie i sprzątanie chodników na długości ok. 12 km  raz na miesiąc oraz usuwanie traw wyrastających między płytkami chodnikowymi, kostką brukową i krawężnikami 3 razy w okresie wegetacji , w okresie zimowym (ok.5 m-c) w czasie zalegania śniegu chodniki nie będą zamiatane, a tylko sprzątane z porozrzucanych śmieci. W przypadku braku śniegu chodniki mają być również zamiatane;

c)       codzienne sprzątanie i zamiatanie średnio w okresie 7 miesięcy z wyłączeniem sezonu zimowego  20 przystanków oraz dworca PKS w Szczyrku Centrum;

d)       sprzątanie terenu parku będącego własnością Gminy obejmujące opróżnianie koszy na śmieci (codziennie), grabienie liści w okresie jesiennym i wiosennym, zamiatanie średnio 5 razy w roku;

e)       sprzątanie ciągów spacerowych łącznie z zamiataniem wzdłuż potoku "Żylica" na długości 6 km  obejmujące również sprzątanie brzegów rzeki średnio 3 razy w roku ;

f)         opróżnianie koszy ulicznych 120 szt. codziennie, również w dni świąteczne łącznie z okresem zimowym.

g)       opróżnianie pojemników oraz kontenerów poj. 1100  5 szt. średnio dwa razy w miesiącu w okresie 10 miesięcy na przysiółkach : Osiedle Podmagura, Zapalenica, oraz na cmentarzu komunalnym pojemnik 7,3 m3 średnio dwa razy w miesiącu

h)       odbiór segregowanych surowców wtórnych (aktualnie ok. 1200 m3  rocznie) ok. 3 razy w miesiącu w 9 rejonach Szczyrku. Gromadzenie surowców wtórnych odbywa się w oznaczonych kolorami workach.

i)         zbieranie śmieci podrzuconych (ok. 8 m3  dziennie)

j)         likwidacja dzikich wysypisk w obrębie ulic i poboczy na terenie całego miasta (ok. 300 m3 rocznie)

k)       czyszczenie tablic informacyjnych 20 szt. na terenie całego miasta z nieaktualnych ogłoszeń i plakatów 1 raz w miesiącu

l)         usuwanie wiatrołomów z terenów zarządzanych przez gminę

2. Wywóz odpadów zebranych w  wyniku realizacji  prac określonych w pkt 1. i  ich  składowanie na składowisku odpadów .

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje  udzielenie  zamówień uzupełniających .

 

II . Wymagany termin realizacji zamówienia od 08.02.2010r. do 08.02.2011 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz  :

e)  w ostatnich 3 latach zrealizowali co najmniej 1 zamówienie  o wartości  i charakterze jak  w niniejszym postępowaniu. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.”;

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. Zamawiający nie wymaga wadium

 

V. Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

VI. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  - Mariusz Pindel

tel. (033)-82-950-27, lok.27w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

 

VII. Termin składania ofert upływa w dniu  27.01.2010 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

 

 

VIII. Termin związania ofertą - 30 dni.

              

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/czystosc

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki