Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

24.09.2009
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I


                                             I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy               ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRBUD" Sp. z o.o.

Ul. Św. Maksymiliana Kolbego 10

43-300 Bielsko-Biała

na: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I za cenę 68 687.52 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 3 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ”MIRBUD”                  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Maksymiliana Kolbego 10, 43-300 Bielsko-Biała uzyskała najwyższą ilość punktów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIRBUD" Sp. z o. o.

Ul. Św. Maksymiliana Kolbego 10

43-300 Bielsko-Biała

(3)

  100,00

 

 

 

  100,00

2

"PERFECT" Firma Budowlano-Remontowa -Handlowa

Ul. Kozia Górka 2

32-626 Jawiszowice

(4)

  98,44

 

 

 

  98,44

3

Firma Usługowo-Handlowa "NOWIX" Mariusz Nowak

Ul. Krakowska 31

32-065 Krzeszowice

(2)

  96,34

 

 

 

  96,34

4

Z.P.U.H Jan Kania

 Ul. Ak Umiejętności 28 /1

43-300 Bielsko-Biała

(1)

  87,71

 

 

 

  87,71

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

"BUDOWLANKA" Spółka J

Marek Słowik

Ul. Kopernika 61a

34-330 Żywiec

Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku: Warunki gwarancji

Uzasadnienie: Zamawiający w pkt VIII SIWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOPWANIU określił w ppkt 1 lit "b" - warunek udzielenia przez Wykonawcę minimum 3 letniej rękojmi/ gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca w druku ofertowym udzielił Zamawiającemu 2 letniej gwarancji, co jest nie zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkowo Zamówienia. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2  tj. treść oferty jest nie zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz art.82 ust.3 ustawy Pzp.

2

6

Firma Usługowo - Handlowa "HEMAKS" Maślanka Sp. J

Ul. Kampingowa 1

43-370 Szczyrk

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Firma Usługowo - Handlowa "HEMAKS" Maślanka Sp. J

Ul. Kampingowa 1 

43-370 Szczyrk

Art. 24. ust.2 pkt 3

Nie spełniono warunku: Zdolność techniczna

Nie spełniono warunku : wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością  jak w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca zgodnie z pkt VIII ppkt 1 lit.a) SIWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  winien wykonać w ostatnich 5 latach co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością jak w niniejszym postępowaniu. Wykonawca  zgodnie z pkt IX ppkt 2 lit "a" SIWZ - zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od daty składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, lub protokoły)

Wykonawca nie wykazał w ofercie roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością, jakim jest wykonanie termomodernizacji budynku, a jedynie przedstawił w wykazie roboty budowlane, które nie odpowiadają swoim rodzajem w/w przedmiotowi zamówienia. Zamawiający w trybie art.26 ust3 Pzp. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty  o wykaz robót i referencje potwierdzających spełnienie w/w warunku.  Wykonawca nie udokumentował - nie uzupełnił oferty o wymagane dokumenty.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, a więc nie wykazał spełnienia przedmiotowego warunku.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki