Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

25.08.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie termodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I


O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763  REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała internet: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I

 

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolenego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I

2. Opis stanu istniejącego.

Budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, trój bryłowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Dachy wielospadowe, kryte blachą. Budynek w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna nowa, tynki zniszczone. Liczne ślady zniszczeń wynikające ze źle wykonanych i utrzymanych obróbek blacharskich. Elewacje pozbawione detalu i zdobień. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

3. Opis prac.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę bezspoinowego systemu

ociepleń „BSO” z zastosowaniem styropianu o grubości 12cm jako ocieplenie.

Metoda ta polega na przymocowaniu do ściany zaprawą klejącą i łącznikami płyt

styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie

klejącej, a następnie wykończeniu całości masą tynkarską.

Do ocieplenia proponuje się styropian FS 15. W poziomie piwnic do wysokości ~2,0m nad poziom terenu styropian FS 20, jako ocieplenie w gruncie styropian extrudowany lub płyty expandowe obłożone folią „bąbelkową”. Między styropianem FS 20 a styropianem FS 15 –należy wykonać dylatację (wg rys. detali). Cokół malować wg projektu, lub obłożyć płytkami do poziomu min 30 cm ponad poziom terenu (płytki mrozoodporne w kolorze malowania).

Ościeża należy ocieplić styropianem FS 20 o gr. 2cm. W miejscach gdzie szerokość ościeży jest zbyt mała należy skuć fragment muru.

Technologia wykonania.

− mineralna zaprawa klejowa

− płyta izolacyjna FS 15, FS 20

− kołkowanie min. 4 szt./1m2

− zaprawa zbrojąca

− siatka z włókna szklanego

− wyprawa końcowa –tynki o spoiwach organicznych: (struktura „baranka”, o

granulacji 2mm)

Przewody instalacji odgromowej należy prowadzić pod izolacją termiczną w rurkach PCV Ø32mm, zgodnie z normami branżowymi.

Rynny i rury spustowe zamontować w miejscach tak jak istniejące.

Wszelkie kratki i przewody wentylacyjne należy zachować w istniejących miejscach.

Po wykonaniu ocieplenia elementów mających kontakt z dachem wszelkie obróbki blacharskie należy odtworzyć zgodnie z normami branżowymi. Istniejącą, poprowadzoną po murze instalację gazową zaleca się przebudować tak, aby możliwe było ułożenie izolacji cieplnej (nie objęte niniejszym opracowaniem).

4. Obliczenie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.

Strefa klimatyczna III

Uo max = 0,30 W/m2k  dla ścian zewnętrznych

 

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 51cm

Uo = 0,88 W/m2 k > Uo  max = 0,30 W/m2 k

 

PROJEKTOWANA ŚCIANA

Do ocieplenia przyjęto styropian o grubości 12cm

Uo = 0,29 W/m2k < Uo max = 0,3 W/m2k

 

5. Projekt kolorystyki elewacji

Do malowania elewacji przyjęto farby akrylowe stosowane na zewnątrz wg systemu caparol, zgodnie z rysunkami kolorystyki :

LP                   NCS                                        RODZAJ

1.              Caparol Ginster 120                       akrylowe

2.              Caparol Palazzo 230                      akrylowe

3.              Caparol Palazzo 105                      akrylowe

 

6. Zakres robót ETAPU I obejmuje  :

a. Ocieplenie elewacji południowo-zachodniej części szkolnej obiektu .

- rozebranie i montaż  obróbek  blacharskich , rynien , rur spustowych  i ich malowanie;

- uzupełnienie tynków;

- ocieplenie ściany budynku ;

- wykonanie tynku akrylowego

b. Ocieplenie elewacji północno-zachodniej części szkolnej obiektu.

- rozebranie i montaż  obróbek  blacharskich , rynien , rur spustowych  i ich malowanie;

- uzupełnienie tynków;

- rozbiórka elementów betonowych, skucie gzymsów ;

-uzupełnienie elementów konstrukcyjnych  z betonu monolitycznego (okapy)

- ocieplenie ścian budynku;

- wykonanie tynku akrylowego

c. Remont elewacji łącznika i części sanitarnej

- uzupełnienie  tynków ;

- ocieplenie ściany budynku;

- wykonanie tynku akrylowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 30.10.2009 r.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

 

b) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

c) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

2.Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu  15.09.2009r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2009r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego ,              43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z złącznikami można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 15 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

Mariusz Pindel - tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/termomodernizacja

 

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki