Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

16.07.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni dróg w Szczyrku z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na długości 487,0 mb


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała internet: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie nawierzchni dróg w Szczyrku z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na długości 487,0 mb.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

2. Oznakowanie robót

3. Przygotowanie nawierzchni drogi

4. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych zbrojonych z odwodnieniem powierzchniowym z betonowych koryt ściekowych, regulację pionową studzienek .

Szczegółowy zakres robót określa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 15.10.2009r.

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście

w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 .

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  - Mariusz Pindel

tel. (033)-82-950-26, lok.27 w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2009 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2009r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

Termin związania ofertą - 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zamawiającego:

a)  w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej dwa zamówienia odpowiadających swoim rodzajem  i wartością   jak  w niniejszym postępowaniu

b) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

c) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

 Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/azury09

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki