Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

13.07.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pracowania Projektowa Architektury Krajobrazu

Ul. Boczna 37

43-300 Bielsko-Biała

na: Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk za cenę 164 700.00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 3  Pracowania Projektowa Architektury Krajobrazu z siedzibą przy ul. Boczna 37, 43-300 Bielsko-Biała uzyskała najwyższą ilość punktów  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Pracowania Projektowa Architektury Krajobrazu

Ul .Boczna 37

43-300 Bielsko-Biała

(3)

  100,00

 

 

 

  100,00

2

Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

(1)

  82,82

 

 

 

  82,82

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

    3

2

Pracownia Projektów Komunikacyjnych

Ul. Potok 1104

43-374 Buczkowice

Art. 89. ust.1 pkt 5

Nie spełniono warunku : wykonanych dostaw lub usług jak w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie : oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Pracownia Projektów Komunikacyjnych

Ul. Potok 1104 

43-374 Buczkowice

Art.24 ust.1 pkt 10 PZP

Nie spełniono warunku : wykonanych dostaw lub usług jak w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z pkt VIII ppkt 1 lit.a) SIWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (licząc od daty składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował co najmniej jeden projekt dla inwestycji odpowiadających swoim rodzajem                     i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, (referencje).   Wykonawca nie wykazał w ofercie usługi odpowiadającej rodzajowi zadania jakim jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę  i modernizację ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk", a jedynie przedstawił w wykazie usług wykonanie projektu drogowego - przebudowy ulicy. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, a więc nie wykazał spełnienia przedmiotowego warunku.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki