Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

2.07.2009
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


GKUHiR 342/3/2009/4                                                            

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Remontowo Budowlany Instalatorstwo Elektryczne  Krzysztof Baran

Ul. Zawodzie 1A, 43-370 Szczyrk

na: Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk za cenę 75 579.00       brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium oceny była cena. Uwzględniając wagę kryterium 100 pkt, oferta Nr 2  Zakład Remontowo Budowlany Instalatorstwo Elektryczne  Krzysztof Baran z siedzibą przy ul. Zawodzie 1A, 43-370 Szczyrk uzyskała najwyższą ilość punktów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

Razem

1

Zakład Remontowo Budowlany Instalatorstwo Elektryczne  Krzysztof Baran

Zawodzie 1A

43-370 Szczyrk

(1)

  100,00

 

 

 

 

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe

P. Bernadeta Wyciszkiewicz

Międzyrzecze Górne 108

43-392 Międzyrzecze Górne

Art. 89. ust.1 pkt 5

Nie spełniono warunku: Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Nie spełniono warunku dokumentu: Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Uzasadnienie : oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe

P. Bernadeta Wyciszkiewicz

Międzyrzecze Górne 108 

43-392 Międzyrzecze Górne

Art. 24. ust.2 pkt 3

Nie spełniono warunku: Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Nie spełniono warunku dokumentu: Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Uzasadnienie: Zamawiający wystąpił pismem znak GKUHiR342/3/2009 z dnia19.06.2009r. do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w trybie art.26ust3 ustawy PZP . Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłożył odpisy Zaświadczeń z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, odpowiednio z datą 22.06.2009r. Zgodnie art.26 ust3 ustawy PZP złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz spełnieni przez oferowane dostawy, usługi  lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego , nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert tj. na dzień 18.06.2009r. W związku z powyższym Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz spełnieni przez oferowane dostawy, usługi  lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

Ponadto Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 90 ust.1 do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny dla elementu –pozycji kosztorysu ofertowego, gdzie uzyskał wyjaśnienie Wykonawcy,   że nastąpił błąd w cenie pozycji kosztorysowej,co powoduje w konsekwencji błąd w obliczeniu ceny całkowitej oferty  i odrzucenie jej na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 PZP. 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki