Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

30.06.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczego na wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763  REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała internet: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku.

 

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

W celu poprawy warunków użytkowania zaplanowano wykonanie dachu stalowego

jednospadowego dostosowanego do regionu górskiego.

W celu wykonania nadbudowy należy dokonać rozbiórki istniejącego stropodach na

części budynku nad salami lekcyjnymi. Wykonać nadbudowę zgodnie z załączonymi

rysunkami z materiałów lekkich typu beton komórkowy. W prowadzić słupy stalowe

składające się z dwóch [ 120 w rozstawie co 3,00 m w ścianie zewn. w miejscach

łączenia z dźwigarami dachowymi I 260 ( dopuszcza się ażurowe I220 ) . Belki

zakotwić w wieńcu za pomocą prętów kotwiących o 12 przykręconych do wiązara za

pomocą przyspawanej nakładki z blachy stalowej gr. 4 mm.

Łaty 80x40 x4 w rozstawie co 56 cm przykryć blacha trapezową uszczelniona folią

PCV.

Do obliczeń zostały przyjęte elementy konstrukcyjne stalowe

W pomieszczeniach wykonać podwieszone stropy g-k ocieplone wełna mineralną o

grubości 15cm.  Ściany wewn. wykonać jako murowane z betonu komórkowego.

Podłogi pokryć płytkami gresowymi ,ściany malować w kolorach pastelowych,

stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana. Wykończenie pomieszczeń wykonać

tradycyjne w uzgodnieniu z Inwestorem .

Do ocieplenia sufitu podwieszanego należy stosować wełnę mineralną gr 15 cm

 

Szczegółowy opis przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 30.09.2009 r.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

b) dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym: jedną osobę do kierowania i nadzorowania robotami posiadająca stosowne  uprawnienia budowlane należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która również prowadziła minimum jedna robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

c) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

d) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

2.Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 5.356.00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych   00/100  )

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu  20.07.2009 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2009 r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego,  43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z złącznikami można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 15 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

Mariusz Pindel - tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/nadbudowa

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki