Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

16.02.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej


O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, internet: www. szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)  w Mieście Szczyrk "

CPV 45212223-5, 45212221-1, 45112720-8, 45212223-5

Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji projektowej na

"Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)  w Mieście Szczyrk "

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1)       uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,  

2)        wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót zgodnie z wymaganiami rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 2072 ze zm.)

3)       wykonanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

4)       koncepcje - założenia projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym;

5)       uzyskanie prawomocnego pozwoleń na budowę ;

6)       dokumentacje projektową winna być wykonana w 5 egzemplarzach, pozostałe dokumenty w 3 egzemplarzach;

7)       dokumentacja zapisana na płycie CD w formacie PDF – 1 egz.

8)       dokumentacje należy wykonywać w oparciu o załączony do  SIWZ program funkcjonalno-użytkowy dla tematu  "Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)  w  Mieście Szczyrk " Uwzględniając również  wykonanie drogi  o przebiegu jak załączonym planie zagospodarowania  oraz odwodnienie terenu w rejonie  Start/Mety.

9)       uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 110 dni od daty zawarcia umowy

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) w okresie ostatnich trzech lat (licząc od daty składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował co najmniej jeden projekt dla inwestycji odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, (referencje);

b) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 6.481,74 (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden  złotych 74/100).

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu   28.02.2009r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.02.2009r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4,  pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym .

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel - w zakresie procedury przetargowej  tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

- Tomek Laszczak -  tel. (033) 8295032

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających .

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/trasy

     

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki