Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

20.05.2008
Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

 fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zmianę konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku.

 

Przedmiotu zamówienia:

Zmianę konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku 

 

Wspólny Słownik Zamówień :     45214210-5, 45214200-2

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego :

Obiekt objęty zamówieniem usytuowany jest przy ul. Szkolnej nr 9 w Szczyrku . Pokrycie dachu stanowi stropodach kryty papą asfaltową, budynek składa się z wzajemnie przylegających do siebie  trzech obiektów.

Zaprojektowano dach dwuspadowy drewniany o centralnej kalenicy . Kąt nachylenia dachu zmienny z uwagi na zmienna rozpiętość 320 , 350 , 450 . Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową . Zakres robót obejmuje : roboty rozbiórkowe - demontaż rynien , obróbek blacharskich, rozbiórka pokrycia dachu, rozbiórka ścian i elementów betonowych, izolacji. Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, montaż instalacji odgromowej. 

            Aby istniejący strop nie został dociążony projektowanym dachem drewnianym oparcie wszystkich belek podwalinowych zaprojektowano na murach nośnych i konstrukcyjnych. Przed ułożeniem murłat i belek podwalinowych należy zdjąć z tych ścian wszystkie warstwy konstrukcyjnej stropu – który oparty jest bezpośrednio na ścianach. Na fragmencie dachu o rozpiętości 12, 68m (lico muru) gdzie nie występują ściany konstrukcyjne poprzeczne zaprojektowano wykonanie pod belkami podwalinowymi, podwaliny podłużnej ułożonej na ścianie nośnej – co pozwoli uniknąć dociążania istniejącego stropu poprzez powstanie pustki powietrznej oraz w celu odciążenia słupków (zmniejszenie strzałki ugięcia) zastosowano zastrzały.

Do obliczeń zostały przyjęte elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego klasy K27.

Jednakże z uwagi na występujące sporadycznie nieprzewidziane opady śniegu (nie ujęte w normach) należy przy zakupie elementów konstrukcyjnych zwrócić szczególną uwagę na posiadanie przez sprzedającego certyfikatu o klasie drewna, ewentualnie zakupić elementy klasy K33.

Murłaty należy zamocować poprzez połączenie ich ze ścianą nośną za pomocą klamer lub wykonanie żeber żelbetowych. Należy przyjąć na całym dachu maksymalny rozstaw krokwi 80cm jednakże wokół komina spalinowego rozstaw może ulec zagęszczaniu ze względu na konieczność wykonania wymiany  o wymiarach elementów 12/20 i krokwi 14/22 (przekrój 3-3). W pozostałych przypadkach ze względu na dużą ilość kominów wentylacyjnych należy je pogrupować w przestrzeni pod połacią dachową i zebrać elastycznymi rurami „spiroflex” tak aby wyprowadzić ponad dach jedynie kilka kominków z blachy, zapewniając grawitacyjną wentylację w pomieszczeniach.

Na krokwiach ułożyć deski impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Maksymalna szerokość desek 15cm. Należy przewidzieć układanie desek takie aby szczeliny między nimi nie były większe niż 2mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3 – 5cm.

W ramach prac przygotowawczych należy papę okładać pasami równoległymi przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. Szerokość zakładów powinna wynosić co najmniej 10cm. W korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dachowego dodatkową warstwę papy.

Pokrycie dachowe powinno być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach których wykonano dylatacje w konstrukcji budynku.

 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 15.09.2008 r.

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

b) dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym: jedną osobę do kierowania i nadzorowania robotami posiadająca stosowne  uprawnienia budowlane należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która również prowadziła minimum jedna robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

c) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

d) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 9.772,22   (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa  złote  22/100  )

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu   11.06.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.06.2008 r. o godz. 1100

w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście

w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 50 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel - w zakresie procedury przetargowej  tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

- Wojciech Kufel -  tel. 602129091

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/dachwww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki