Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

14.04.2008
Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010


O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

 fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji  Operatora "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010".

 

Przedmiot zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia według  CPV: 74.23.15.40,  74.30.00.00,

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. "Pełnienie funkcji operatora  Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk  w  latach  2008 – 2010 "

W trakcie realizacji przedmiotowego Zamówienia  modernizacje obejmą 270 zadań inwestycyjnych, podzielonych na poszczególne lata:

1) I etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin rozliczenia upływa 31.03.2009r.

2) II etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin rozliczenia upływa 31.03.2010r.

2. Jedno zadanie inwestycyjne to  wymiana 1 źródła ciepła w budynku jednorodzinnym inwestora lub wydzielonym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, objęte jedna umowa modernizacyjną

3. Operator na potrzeby Programu uruchomi dwa numery  telefonów, pod którymi będzie można uzyskać informację na temat Programu ONE w okresie poniedziałek – piątek każdego tygodnia (w godzinach 8.00:16.00).

4. Operator opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzory druków potrzebnych w czasie realizacji zadania tj.

1)       projekt umowy adaptacji i modernizacji obiektu,

2)       projekt wzoru kosztorysu,

3)       projekt umowy użyczenia,

4)       projekt umowy z instalatorem na wykonanie zadania oraz,

5)       inne dokumenty wynikające z potrzeb Programu.

5. W trakcie realizacji Programu Operator  będzie zobowiązany do:

1)       przeprowadzenia wraz z Zamawiającym  weryfikacji  wniosków  oraz dokumentów do niego  załączonych zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Programu,

2)       przeglądu obiektów objętych Programem przy udziale instalatora oraz Inwestora (uczestnika) w celu określenia zakresu prac do wykonania,

3)       powołania członków komisji ds. wyboru zadań inwestycyjnych przewidzianych do modernizacji oraz prowadzenia prac związanych z wyborem tych zadań na dany rok,

4)        przeprowadzenie konkursu na instalatorów wraz z weryfikacją urządzeń grzewczych przez nich oferowanych,

5)       organizacji ekspozycji kotłów C.O. przy uczestnictwie instalatorów  wybranych w ramach konkursu do realizacji Programu,

6)       wykonania audytów energetycznych dla uczestników  Programu , koszt wykonania audytu ponosi inwestor (uczestnik )

7)       weryfikacji rozwiązań projektowych  i  kosztorysów przedłożonych przez instalatora pod kontem zgodności z Programem , przepisami Prawa budowlanego oraz umowy z WFOŚiGW w Katowicach, 

8)       opracowania i przedłożenia do akceptacji Urzędowi Miasta Szczyrk, harmonogramu realizacji Programu wraz z wyceną w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu,

9)       opracowania wymaganych wzorów druków dla realizacji  Programu oraz  przygotowanie projektów umów adaptacji i modernizacji obiektów do celów Programu,

10)   wykonania harmonogramu robót instalacyjnych dla obiektów zakwalifikowanych do Programu,

11)   zawarcia na podstawie zatwierdzonych dokumentacji,  umów z instalatorami i uczestnikami Programu,

12)   współpracy  ze stronami biorącymi udział w Programie w zakresie wymogów technicznych oraz formalnoprawnych dla projektów i kosztorysów wykonywanych dla potrzeb Programu,

13)   współpraca z instalatorami w zakresie realizacji działań objętych Programem,

14)   współpraca  z  dostawcami urządzeń i materiałów w zakresie koordynacji dostaw i zapewnienia napraw gwarancyjnych i serwisowych,

15)   nadzoru i kontroli nad realizacją robót oraz uczestniczenie w każdorazowym  odbiorze zrealizowanych zadań inwestycyjnych  objętych umowami zawartymi w ramach Programu,

16)   zapewnienia przez czas trwania umowy pomocy technicznej oraz doradztwa dla mieszkańców  uczestniczących w Programie w zakresie realizacji warunków gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń, przy czym koszty zapewnienia obsługi serwisowej, wymian gwarancyjnych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponoszą firmy bezpośrednio wykonujące dostawy lub roboty. 

17)   kompletacji i przedstawienia zamawiającemu dokumentów służących rozliczeniu inwestycji z instytucjami finansującymi, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami finansowania Programu przez WFOŚiGW w Katowicach,

18)   przekazywania miesięcznych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji Programu,

19)   udziału w spotkaniach koordynacyjnych z uczestnikami Programu .

-  należy przewidzieć konieczność regulowania  spraw formalno-prawnych w  miejscu    zamieszkania Inwestora .

6. Po zakończeniu rocznego etapu modernizacji Operator będzie zobowiązany do przekazania do archiwum Urzędu Miasta Szczyrk dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Programu, a zwłaszcza  umów, projektów, kosztorysów, dokumentów finansowych.

7. Operatora uczestniczy  jako przedstawiciel Zamawiającego  w  kontroli  przeprowadzanej przez instytucje współfinansującą Program ograniczenia niskiej emisji .

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 31.03.2010 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

1)  wykonał okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usługi, których przedmiotem było świadczenie usług Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla przynajmniej 1 zakończonej inwestycji w ramach której zrealizował nie mniej  niż 200 (słownie: dwieście) zadań inwestycyjnych, przy czym za jedno zadanie inwestycyjne Zamawiający rozumie wymianę jednego źródła ciepła w budynku jedno rodzinnym lub wydzielonym lokalu  mieszkalnym w ramach obowiązków Operatora Programu Ograniczenia Niskiej  Emisji albo pełnił analogiczna funkcje w programie o cechach, złożoności  i zakresie jak Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanych ze środków WFOŚiGW .

2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym :

a) osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie stosownie do nadzorowanych robót  o specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i  kanalizacyjnych .

b) zatrudnia specjalistę ds. rozliczeń finansowych - posiadającego 3 letnie doświadczenie zawodowe, który uczestniczył w pracach zespołu Operatora na stanowisku związanym z rozliczeniami robót budowlano-montażowych  w  min. 1 Programie  Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanym ze środków   WFOŚiGW albo posiadającego 3 letnie doświadczenie zawodowe, który  pełnił analogiczną funkcję w programie o cechach, złożoności  i zakresie jak Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanych ze środków WFOŚiGW .

3) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą  niż 100.000 PLN.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Nie pobiera się  Wadium

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu  23.04.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.04.2008 r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego ,              43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym .

 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel -  tel. (033) 82 950 26 pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Załącznik do Ogłoszenia SIWZ dostępna pod adresem www.przetarg.szczyrk.pl/Operatorwww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki