Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

5.02.2008
Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica ''Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku''


                                                                                                                                                            

OGŁOSZENIE

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

 fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica "Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku".

 

Przedmiot zamówienia :

Celem przedsięwzięcia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica "Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku".

a/     Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe

-          Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,

-          Demontaż poręczy mostowych,

-          Rozebranie istniejącej stropów żelbetowy, płyta stropowa ,

-          Rozbiórka ustroju nośnego i istniejących rur stalowych ,

-          Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostu pod izolacje,

b/     Podbudowa, nawierzchnia

-          Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi na dojazdach do mostu.

-          Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

-          Umocnienie poboczy na dojazdach .

-          Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej .

c/      Fundamentowanie, zbrojenie

-          Roboty ziemne,

-          Przygotowanie zbrojenia na nadbudowę nisz podłożyskowych i wykonanie ścianek zaplecznych ,

-          Przygotowanie zbrojenia skrzydełek zawieszonych,

-          Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostowej,

-          Montaż łożysk,

-          Konstrukcje stalowe,

-          Izolacje,

d/     Roboty betoniarskiej

-          Wykonanie deskowania i betonowania nisz podłożyskowych i ścianek zaplecznych.

-          Wykonanie deskowania i betonowania skrzydełek zawieszonych.

-          Wykonanie deskowania i betonowanie płyty pomostowej wraz z gzymsami.

-          Wykonanie deskowania i betonowanie opaski

e/     Roboty wykończeniowe

-          Montaż poręczy mostowych,

-          Umocnienie stożków  płytami ażurowymi,

-          Wykonanie narzutu z kamienia typu średniego wzdłuż stożków,

-          Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją.

-          Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

f/       Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót

-          Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi.

2. Zestawienie podstawowych parametrów:

-          jezdnia                                                                                                                                             300 cm

-          gzymsy wraz z bariero – poręczami                                                                                          2*35 cm

-          całkowita szerokość mostu                                                                                                     370,0 cm

-          spadek poprzeczny jezdni                                                                                               daszkowy 2 %

-          spadek podłużny                                                                                                                                    2%

-          światło poziome                                                                                                                  L = 988,0 cm

-          światło pionowe                                                                                                                  H = 450,0 cm

-          trasa drogi                                                                                                    na prostym odcinku drogi

-          kąt skosu obiektu z osią podłużną potoku                                                                               α = 90 °

-          nośność obiektu                                                     klasa E 150kN (15 Ton) wg PN – 85/S – 10030

-          zastosowany beton                                                                                                              klasy B – 30

-          zastosowana stal                                                                                                                klasy 18 G2b

-          długość skrzydełek zawieszonych                                                                                             200 cm

-          długość dróg dojazdowych                                                                                                          41,0mb

3. Uwagi wykonawcze:

Przebudowę przewiduje się przy całkowitym zamknięciu obiektu dla ruchu kołowego. Wykonawca zapewni dojście w czas prowadzonych robót do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki - obiektu .

 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 31.07.2008 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a)  w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 1 zamówienie  o wartości  i rodzaju jak  w niniejszym postępowaniu

b) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

c) zobowiążą się ,że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Nie pobiera się  Wadium

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu  26.02.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.02.2008 r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego ,              43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 40 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel -  tel. (033) 82 950 26 pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

ZAŁĄCZNIKI

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki