Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

7.09.2007
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku Biłej


                                          O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

 fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku Biłej

 

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji:

Przedmiotem zamówienia roboty budowlane obejmujące wykonanie  robót związanych z przygotowaniem terenu i robót ziemnych przy modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku Biłej. Zakres robót obejmuje m.in.:

Nawierzchnia:

-  wykonanie warstw podbudowy:

     -   warstwa dolna – kruszywo łamane 4-30 mm po zagęszczeniu 20 cm,

     -   warstwa górna z kruszyw łamanych 0-4 mm po zagęszczeniu 8 cm,

- dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej uniwersalnej, linie pól  
   boiska wklejane, wypełnienie nawierzchni granulatem gumowym i piaskiem                
   kwarcowym wg zaleceń producenta,

-  wyposażenie boiska – bramki w ilości 2 sztuk, kosze do koszykówki (stałe),

   komplet do siatkówki i tenisa-badmintona wspólny (demontowany),

-  wykonanie okrawężnikowania nawierzchni z trawy syntetycznej.

Ogrodzenie:

-  naciągnięcie siatki pokrytej igielitem 1,5 m na podwójną wysokość.

Drenaż:

    Zaprojektowano drenaż odwadniający wykonany z rur drenarskich z PCV 65
    mm i 100 mm z otuliną z włókien polipropylenowych (prowadzić
    z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku studzienki zbiorczej).

-  odprowadzenie wody opadowej na bazie istniejącego odwodnienia.

 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 30.11.2007 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a)  w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienia odpowiadających swoim rodzajem  i wartością   jak  w niniejszym postępowaniu

b) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

c) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

 

Termin składania ofert upływa w dniu   28.09.2007 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28.09.2007 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego , 43-370  Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym .

 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel - w zakresie procedury przetargowej  tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

- Wojciech Kufel - w zakresie technicznym      tel. 602129091

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/boiskowww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki