Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

1.06.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk.


MS Word  1 [MS Word]MS Word  2 [MS Word]

Urząd Miejski Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON 000525286, NIP 937-16-53-267, województwo: śląskie, powiat- bielski,

Internet: www.archiwum.szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk.

CPV 74232000-4

Przedmiotem zamówienia m.in. jest:

1) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji;

2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz dla robót prowadzonych poza liniami rozgraniczającymi ulicy projekty muszą zawierać zgody właścicieli terenu i odtworzenia stanu istniejącego;

3) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót zgodnie z wymaganiami rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 2072 ze zm.);

4) wykonanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z zm.);

5) uzyskanie prawomocnego pozwoleń na budowę linii i oświetlenia ulicznego

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 140 dni od daty zawarcia umowy

Kryteria wyboru ofert:

najniższa cena - cena 100 %.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami - Mariusz Pindel

tel. (033)-82-950-26, pokój 27 w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2007 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2007 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

Termin związania ofertą - 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki