Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

10.04.2007
Pytania i odpowiedzi - Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku.


Zamawiający działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zawiadamia, że w dniu 03.04.2007r., i 05.04.2007r. do Zamawiającego wpłynęło zapytania Wykonawców, którzy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami następującej treści :

Pytanie 1:

Prosimy o podanie w jakim procencie inwestycja jest przeznaczona dla budownictwa mieszkaniowego, a w jakim dla pozostałego, w celu określenia prawidłowej stawki VAT?

Odpowiedz 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku jest w 96% infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Zamawiający nie jest uprawniony do stanowienia obowiązującej wykładni ustaw podatkowych i sposób ustalenia wysokości obciążeń podatkowych związanych z konstruowaniem oferty , spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 2:

W punkcie 6 SIWZ pkt. 10 “zaparafowany wzór umowy wraz z załącznikami” prosimy o podanie jakie załączniki powinny być dołączone do wzoru umowy na etapie składania oferty przetargowej?

Odpowiedz 2: Zamawiający informuję, że prawidłowy zapis brzmi: "zaparafowany wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia jako akceptacja zapisów umowy".

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie czy do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys, czy wypełnione przedmiary robót załączone do SIWZ? (brak zapisu w pkt. 6 “Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych od wykonawcy”).

Odpowiedz 3: do oferty należy dołączyć wypełnione przedmiary robót, jako kosztorys cenowo-ofertowy.

Pytanie 4:

Z uwagi na rozbieżność podanych długości kanalizacji sanitarnej w specyfikacji, przedmiarach robót oraz w projekcie prosimy o podanie które długości należy przyjąć do obliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedz 4: Przy obliczeniu długości kanalizacji sanitarnej należy przyjmować długość wg. przedmiarów robót. W przypadku przedmiaru robót kanalizacji sanitarnej w Szczyrku Biłej należy skorygować długości : sieć główna - poz.1 kanał grawitacyjny z rur PCV Ø 250,0 mm

jest 705,0 m , powinno być: 677,0 m.

poz. 2 kanał grawitacyjny z rur PCV Ø 200mm jest 2293,0 m, powinno być: 2200,0 m

Pytanie 5:

Prosimy o podanie jaki typ studni należy przyjąć do oferty, wg projektu technicznego (studnie betonowe Ø 1000 mm) czy wg przedmiarów robót (studnie z tworzywa sztucznego z polietylenu)?

Odpowiedz 5:

- Ø 400, 600 mm należy przyjąć studnie z tworzywa sztucznego określony w przedmiarach robót i zgodnie z prolongatą uzgodnień AQUA S.A.

- Ø 1000 należy przyjąć studnie betonowe z uszczelkami gumowymi zgodnie przedmiarem robót i prolongatą uzgodnień AQUA S.A.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wypełnianie przedmiarów robót i załączenie ich do oferty jako kosztorys cenowo-ofertowy

Odpowiedz 6:

do oferty należy dołączyć wypełnione przedmiary robót, jako kosztorysy cenowo ofertowe .

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie , że wymóg podpisania i numerowania wszystkich stron oferty dotyczy tylko zapisanych stron.

Odpowiedz 7:

Zamawiający informuje, że wymóg podpisania i ponumerowania dotyczy tylko zapisanych stron.

Pytanie 8:

W związku z konicznością podania w formularzu ofertowym ceny brutto, uprzejmie prosimy o padanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla w/w inwestycji, celem prawidłowego ustalenia podatku VAT. Nadmieniamy, ze zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług, 7% VAT możemy naliczyć tylko do tej części prac należy zastosować 22%VAT.

Odpowiedz 8:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku jest w 96% infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Zamawiający nie jest uprawniony do stanowienia obowiązującej wykładni ustaw podatkowych i sposób ustalenia wysokości obciążeń podatkowych związanych z konstruowaniem oferty , spoczywa na Wykonawcy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki