Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

11.01.2007
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk


MS Word  1 [MS Word]

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763

REGON 000525286, NIP 937-16-53-267, województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, Internet: www. szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk

Przedmiotem zamówienia jest :

zamiatanie ulic na długości 7 km średnio raz na miesiąc, zamiatanie i sprzątanie chodników na długości ok. 12 km dwa raz na miesiąc, codzienne sprzątanie i zamiatanie średnio w okresie 7 miesięcy z wyłączeniem sezonu zimowego 20 przystanków oraz dworca PKS w Szczyrku Centrum, sprzątanie terenu parku będącego własnością Gminy obejmujące opróżnianie koszy na śmieci (codziennie), grabienie liści w okresie jesiennym i wiosennym, sprzątanie ciągów spacerowych, opróżnianie koszy ulicznych 90 szt. codziennie, opróżnianie na przysiółkach pojemników oraz kontenerów poj. 1100 8 szt., odbiór segregowanych surowców wtórnych, likwidacja dzikich wysypisk, czyszczenie tablic informacyjnych 20 szt. na terenie całego miasta, usuwanie podłych zwierząt z terenów miejskich, usuwanie wiatrołomów terenów zarządzanych przez gminę

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Opis warunków udziału.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zamawiającego:

- w ostatnich 3 latach zrealizował 1 zamówienie w zakresie utrzymania porządku i czystości miasta o wartości i charakterze jak w niniejszym postępowaniu

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008)

- zezwolenie wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia.

Kryteria wyboru ofert : najniższa cena - cena 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście

w Urzędzie Miasta w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4, pokój nr 27

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami - Mariusz Pindel, tel. (033)-82-950-26 w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2007 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2007 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3.855,00 zł.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej

Specyfikacja dostępna w załączniku.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki