Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

28.10.2005
Sprzedaż nieruchomości


Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 97 107 w skład której wchodzi działka nr 748 niezabudowana.

Powierzchnia działki nr 748 – 0.1153 ha

Obciążenie nieruchomości – bez obciążeń hipotecznych

Położenie nieruchomości – Szczyrk ul. Pod Brzeziną

Wg planu przestrzennego zagospodarowania miasta Szczyrk, który utracił moc z dniem 31.12.2003r przedmiotowa działka znajdowała się w jednostce strukturalnej dla której określono przeznaczenie gruntów pod: tereny mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności wraz

z usługami podstawowymi. W uchwalonej 10 lipca 2003 zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przedmiotowa działka znajduje się na terenach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza – 62.660,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu na w/w nieruchomość jest:

- złożenie w Urzędzie Miasta Szczyrk pok.11 ul. Beskidzka 4 pisemnej oferty kupna z proponowaną ceną nabycia, w zamkniętej kopercie z napisem “ oferta na zakup nieruchomości przy ul. Pod Brzeziną” do dnia 30 listopada 2005r do godz. 15-tej

- wpłata wadium wysokości 6.266,000 zł. Wadium winno być wnoszone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w Szczyrku 85 1060 0076 0000 3200 0053 7525 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.I/O w Bielsku-Białej.

- koszty związane z umową kupna- sprzedaży obciążają nabywcę,

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę, adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przejmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium,

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostanie na poczet ceny kupna, wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2005r o godz. 10-tej w Sali 31 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Beskidzkiej 4.

Informacje odnośnie warunków w/w przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa pok.44 tel.(33) 8295032.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki