Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Referat GKUHiR

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URBANISTYKI, HANDLU I ROLNICTWA


(symbol GKUHiR)
Biuro Nr 26, tel. 82-950-26
Mariusz Pindel– kierownik GKUHiR
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki komunalnej:

 • całoroczne utrzymanie czystości ulic, placów, chodników, parkingów i innych terenów gminnych
 • planowanie i prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg
 • eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
 • współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy
 • opiniowanie projektów geologicznych,
 • sprawy z zakresu dróg, ulic i mostów gminnych, oświetlenia dróg,

w zakresie zamówień publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym:
  • ogłaszanie przetargów
  • prowadzenie przetargów
  • udział w negocjacjach
  • prowadzenie korespondencji z zakresu zamówień publicznych
  • stała, bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania i realizacji zamówienia publicznego

Biuro Nr 22, tel.82-950-32
Urszula STEC
inspektor
prowadzi sprawy:

 • ewidencji działalności gospodarczej(wpis, zmiana wpisu, wykreślenia, zaświadczenia

potwierdzające dane o wpisie)

 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
 • wnioskowanie o zalesienie gruntów rolnych
 • spisywanie oświadczeń i zeznań świadków celem potwierdzenia pracy na roli
 • nadzór nad działalnością spółek leśnych i wspólnot gruntowych
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

oraz pomnikami i tablicami pamięci

 • sprawy powodzi

Biuro Nr 22, tel 82-950-23
Tomasz LASZCZAK –podinspektor
Prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki gruntami:

 • przygotowywanie dokumentacji i niezbędnych materiałów związanych z nabyciem przez gminę mienia komunalnego stosownie do rozdziału II ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją zadań dotyczących komunalizacji mienia
 • gospodarowanie mieniem skomunalizowanym
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem cywilnym gruntów stanowiących własność gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, zarząd, zamiana)
 • sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i wywieszanie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
 • opracowywanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynkach komunalnych
 • występowanie do biura notarialnego z wnioskiem o zawarcie umowy z nabywcą nieruchomości
 • tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy
 • wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości na rzecz miasta
 • przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i o zarządzeniu odebrania grunt ów stosowanie do art. 240 K. C. oraz przeniesienia wieczystego użytkowania na własność
 • przyjmowanie zgłoszeń o roszczeniach odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie
 • przygotowywanie decyzji o przekazanie gruntów w zarząd, użytkowanie, lub użytkowanie wieczyste ich posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawnie przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1989r. o uregulowanie stanu prawnego
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntami i dzierżawy
 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi
 • prowadzenie całości spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 23
Danuta BYRDY – podinspektor
prowadzi sprawy:

 • wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego /czasowy brak planu/,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów,
 • opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • zbieranie wniosków do planów z.p.,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych,

  Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
  Marcin KUBICA– podinspektor
  prowadzi sprawy:

 • Zarządzanie drogami gminnymi, w tym: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Opracowanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • Pełnienie nadzoru nad remontowymi robotami drogowymi,
 • Utrzymanie, zarządzanie i oznaczanie dróg gminnych,
 • Przygotowanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób  szczególny, w tym na: urządzenie zjazdów z dróg gminnych, zajmowanie pasa drogowego,
 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • Opracowanie (lub zmiana) i opiniowanie projektów organizacji ruchu związanych z prowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 • Realizacja zadań  z zakresu inżynierii ruchu,
 • Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,
 • Uzgadnianie tras inwestycji liniowych (woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg, teletechnika) przebiegających przez drogi gminne,
 • Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych,
 • Wprowadzenie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i dojazdowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej,
 • Realizacja zadań z zakresie eksploatacji i modernizacji oświetlenia ulicznego.

  Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
  inż. 
  Anna MOROŃ - podinspektor
  prowadzi sprawy:

 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • prawa wodnego,
 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i  innych źródeł.

  Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
  mgr Katarzyna ZAJĄC – podinspektor

  prowadzi sprawy:

 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i  innych źródeł.
 • Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
  mgr Małgorzata GĘBALA– podinspektor

  prowadzi sprawy:

 • gospodarki odpadami,
 • Karol KOŁASZEWSKI – podinspektor w Ref. GKUHiR

  załatwia sprawy :

  • koordynowanie zadań z realizacji Projektu Kluczowego,
  • regulacja stanu prawnego dróg. • Szczyrk

  W_adze Miasta

  W_adze Miasta

  Aktualości


  Urząd Miejski

  Kontakt - Lokalizacja

  Komunikaty

  Referat Or.Sa.

  Referat GKUHiR

  Referat FN

  USC

  Stanowisko ds. oświaty

  Radca Prawny

  Komendant GOP

  Ochrony informacji

  GKPRPA

  Pliki do pobrania

  Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


  Przetargi

  Aktualne

  Archiwum


  Konkursy

  Zarządzenie Nr 1/2011

  Modernizacja kotłowni

  Profilaktyka


  OCHRONA ŚRODOWISKA

  Komunikaty

  Azbest

  Niska emisja

  Kontakt

  WFOŚiGW - przedsięwzięcia

  NFOŚiGW - przedsięwzięcia


  GOSPODARKA ODPADAMI

  Informacje

  Uchwały

  Pliki do pobrania


  FUNDUSZE UNIJNE

  Projekty Miasta

  Promocja projektów

  Informacje


  Zarządzanie Kryzysowe

  Komunikaty i ostrzeżenia

  Sygnały alarmowe

  Telefony alarmowe

  Poradniki

  Obrona Cywilna

  Dodatkowe informacje

  Akcja powodziowa


  Organizacje pozarządowe

  Konkurs ofert

  Program współpracy


  Aktualności

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

  Zmiany w ewidencji ludności - informacja

  Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


  Archiwum aktualności

  INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

  ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

  NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


  Sonda

  Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

  Walory kulturalne
  Folklor
  Narciarstwo
  Lubię chodzić po górach
  Smaczne jedzenie     wyniki

  Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki