Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: MOPS / Świadczenia i fundusz

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Miejsce załatwienia sprawy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
IIIpiętro, pok.44

Pracownicy:
      Inspektor:
Irena Ludwig
Podinspektor: Dorota Wieczorek

Telefon:
(33) 829 50 14


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w oparciu o:

1.       Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 ze zm.),

3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009r. nr 129 poz. 1058.),

4.       Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

5.  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r.. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 855 z późn. zm.),

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2007 r., nr 78, poz. 469 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Wymagane dokumenty

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku (III piętro, pok. 44.)

We wniosku wpisuje się informację, o jakie dodatki wnioskodawca zamierza się starać. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. Zaświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 • w okresie zasiłkowym od 01 listopada 2009r. do 31 października 2010 r. - dochody za rok 2008

Zaświadczenie otrzymasz w swoim urzędzie skarbowym.

2. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 3)

3. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 4).

4. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

5. Kopię dokumentu tożsamości - oryginał do wglądu;

6. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub odpis zupełny w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka;

7. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, gdy wychowujesz dziecko niepełnosprawne;

8. Zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia ;

9. Dokument potwierdzający utratę dochodu (określający jego datę) oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT- 11);

10. Kopie aktów zgonów rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby „uczącej się”- oryginał do wglądu;

11. Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy- oryginał do wglądu;

W zależności od rodzaju świadczenia lub dodatku należy dodatkowo dołączyć:

 • Kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informacje sądu o toczącym się postępowaniu.
 • Kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu.
 • Zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można je uzyskać w sekretariacie szkoły).
 • Zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku „osoby uczącej się” lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno- rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
 • Zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pozostawania pod opieką medyczną nad kobietą w ciąży.

Miejsce złożenia dokumentów

Od dnia 1 stycznia 2006r. organem właściwym do spraw realizacji świadczeń rodzinnych dla osób mieszkających w Szczyrku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z powyższym wszystkie wnioski w sprawie ustalenia uprawnień do tych świadczeń winny być tutaj składane.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku.

Inne informacje

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza netto 504 zł lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Taki dochód to także podstawa do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1.       18 roku życia

2.        nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3.       24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 wynosi miesięcznie:

 • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. Dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego (od 1 września 2006):

 1. Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wysokość zasiłku to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku.
 2. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców z obiektywnych przyczyn (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) oraz osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją. Kwota dodatku wynosi miesięcznie 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej jednak niż 160zł na wszystkie dzieci w rodzinie. (Osoba samotnie wychowującą dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).
 3. Z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wynosi 80 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 4. Z tytułu urodzenia dziecka dodatek jednorazowy w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. (Od 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.)
 5. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności , oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko do 5 roku życia , 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku  życia.
 6. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.  Wniosek o dodatek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania :
 • w związki z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje przez 10 m-cy w roku w okresie pobierania nauki  od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest  obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej  w wysokości 50 zł miesięcznie. . Dodatek przysługuje przez 10 m-cy w roku w okresie pobierania nauki  od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga o której mowa przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski złożone po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania. (Od 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. zapomoga przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów w wysokości 153 zł miesięcznie :

·         niepełnosprawnemu dziecku

·         osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

·         osobie, która ukończyła 75 lat

·         osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także dzieciom  niepełnosprawnym przebywającym w rodzinach zastępczych.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

·         osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u lub z innej instytucji.

·          osobom przebywającym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Instytucji Zapewniającej Całodobowe Utrzymanie- oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne  od 01-01-2010  przysługuje niezależnie od dochodów w wysokości  520   miesięcznie:

·         matce albo ojcu,

·         innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym),

·         opiekunowi faktycznemu dziecka

jeżeli:

nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łączne ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej zasiłku stałego,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 - osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,  
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki  przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej.

Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko, ani mieć ustalonego prawa do tego świadczenia na to lub inne dziecko w rodzinie lub prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Na osobę wymagającą opieki nikt z członków rodziny nie może być uprawniony do pobierania świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego,

o        uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

o        uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

 

WAŻNE!
W przypadku uzyskania dochodu przez członków rodziny w trakcie okresu zasiłkowego, osoba otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy). Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami (art. 30 ust. 1, 8).

- w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku , z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny

-do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca

- w przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych , świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu

 

Utrata dochodu oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

o                uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

o                wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej

o                utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

o                utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

o          utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego , a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

 

WAŻNE !

- w przypadku utraty przez członka rodziny dochodu - na wniosek strony , od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu

-  prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu , nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku

- do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu

 

 

W przypadku zmiany w trakcie okresu zasiłkowego liczby członków rodziny – urodzenia dziecka , usamodzielnienie dziecka, rozwodu , śmierci , wyjazdu za granicę – należy ten fakt zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.

 

WAŻNE !

W sytuacji, gdy któryś z członków rodziny zatrudniony jest za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w państwie będącym członkiem UE i EOG, instytucją właściwą do wypłaty świadczeń rodzinnych jest Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Katowicach, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel. 032/ 730 68 55, 032/ 730 68 50, 032/ 730 68 52, 032/ 730 68 54,Kierownik Działu 032/730 68 57, fax 032/ 730 68 53 lub  właściwa Instytucja Łącznikowa za granicą w kraju zatrudnienia.

 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – podstawowe informacje

 

 

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

- Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.


- Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

 

-Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej).


 - W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.


- Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

 

Dochód uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

        Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

 

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2009 r. do 30 września  2010 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2008 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:


• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki