Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: MOPS / Informacje o MOPS

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Adres:


Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
pokój 36, 42, 44


Telefony:
(33) 817 89 74
(33) 829 50 36     

(33) 829 50 10 – Pracownicy Socjalni

                                            (33) 829 50 14 – Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

 

Godziny pracy MOPS:

Poniedziałek :

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Środa:

7:15 - 15:15

Czwartek:

7:15 - 15:15

Piątek:

7:15 - 15:15


Godziny przyjmowania przez Kierownika
interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Środa:

12:00 - 14:00


Pracownicy MOPS:

pokój 36

Kierownik

Helena Byrdy - Przybyła

Główny księgowy

Irena Krajewska   

Pracownik socjalny

Agnieszka Mrózek   

Podinspektor

Gabriela Janica

Pracownik biurowy

Agata Smołka

 

pokój 42

 

Specjalista pracy socjalnej

Joanna Paciorek

Specjalista pracy socjalnej

Edwarda Wala

 

pokój 44

 

Inspektor

Irena Ludwig

Podinspektor

Dorota Wieczorek

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka
w godz. 7:15-10:00
(poniedziałek, środka, czwartek, piątek)

oraz 13:00-16:00
(wtorek)

 

Przedmiot działania i kompetencje MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest jednostką organizacyjną gminy powołana Postanowieniem Nr 1/90 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczyrku z dnia 17 kwietnia 1990r.

Ośrodek  obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Szczyrk. Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania MOPS z zakresu pomocy społecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362
z późniejszymi zamianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizacja w mieście Szczyrk zadań pomocy społecznej, zarówno własnych jak
i zleconych,  zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego
usamodzielnienia się osób i rodzin i do ich integracji ze środowiskiem.
Niezwykle ważnym zadaniem Ośrodka jest praca socjalna prowadzona na rzecz naszych podopiecznych oraz informowanie mieszkańców miasta o przysługujących im prawach                         i uprawnieniach, umożliwiających im wyjście z trudnej sytuacji życiowej.
Dodatkowe zadania MOPS określone są w innych ustawach.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.
Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki