Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: RADA MIEJSKA / Uchwały Rady Miejskiej[206]

Zmiany w publikacji uchwał


Treść pozostałych uchwał znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


25.10.2006
Uchwała Nr XLVII/278/2006


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk,  obejmującego swym zasięgiem tereny położone w strefach oznaczonych symbolami 5.2 i 6.2

 Treść Uchwały
 Załącznik ...


www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/277/2006


w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/276/2006


w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/275/2006


w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/274/2006


w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/273/2006


w sprawie uchwalenia programu współpracy ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/272/2006


zmieniająca uchwałę XXXIV-199-2005 z 15.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki ...

www.um.szczyrk.pl

24.10.2006
Uchwała Nr XLVII/271/2006


w sprawie dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/270/2006


w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu M.Szczyrk na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/269/2006


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/268/2006


w sprawie udziału Miasta Szczyrk w tworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/267/2006


w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/266/2006


w sprawie starań dotyczących  nabycia Ośrodka Narciarskiego Czyrna-Solisko i OTS Zagroń ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/265/2006


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/264/2006


w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/263/2006


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/262/2006


w sprawie nabycia nieruchomości

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/261/2006


Uchwała nr w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n.Remont chodnika w ciągu ul.Beskidzkiej drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

26.09.2006
Uchwała Nr XLVI/260/2006


w sprawie dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r ...

www.um.szczyrk.pl

18.08.2006
Uchwała Nr XLV/259/2006


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie remontów dróg powiatowych ul.Olimpijskiej i Granicznej ...

www.um.szczyrk.pl

18.08.2006
Uchwała Nr XLV/258/2006


w sprawie dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/257/2006


w sprawie: bezprzetergowego odpłatnego zbycia działki nr 319-9 położonej w Szczyrku przy ul.Granicznej ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/256/2006


w sprawie : rozpatrzenia wezwania skierowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko do usunięcia naruszenia prawa poprzez podjęcie przez Radę Miejską w Szczyrku Uchwały nr XXXIX/226/2006 z dnia 5 ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/255/2006


w sprawie  rozpatrzenia skargi P. Krzysztofa Staszewskiego
...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/254/2006


w sprawie : uchylenia uchwaly Nr XXXVI/213/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającej Uchwałę XXXIV/192/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Szczyrku w ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/253/2006


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/252/2006


w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty nalezności pienięznych Miasta Szczyrk i jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/251/2006


w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczyrk za pierwsze półrocze ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/250/2006


w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej na 2006 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVII/219/06 z dnia 28 lutego 2006 r.) ...

www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
Uchwała nr XLIV/249/2006


w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/248/2006


w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/247/2006


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/246/2006


w sprawie:  przystąpienia do współrealizacji zadania pn.Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla m.Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/245/2006


Zmieniająca uchwałę NR XXXIV/199/2005 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 grudnia 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/244/2006


zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-183-2005 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.04.2005 r w sprawie założenia stowarzyszenia ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/243/2006


zmieniająca uchwałę nr XXXVII-216-2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/242/2006


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r. ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/241/2006


w sprawie: ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/240/2006


w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Zarządu Osiedla nr 2 w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/240/2006


w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Zarządu Osiedla nr 2 w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/239/2006


w sprawie: podziału miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich liczby,numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ...

www.um.szczyrk.pl

27.06.2006
Uchwała nr XLIII/238/2006


w sprawie: podziału miasta Szczyrk na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ...

www.um.szczyrk.pl

09.06.2006
Uchwała nr XLII/237/2006


Uchwała nr XLII-237-2006 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006r ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/236/2006


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/235/2006


Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII-221-2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 marca 2006r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/234/2006


w sprawie: zmian w Statucie Miasta Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/233/2006


w sprawie: nabycia nieodpłatnie przez Gmine Szczyrk własności działek ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/232/2006


w sprawie: zaciagnięcia pozyczki długoterminowej ...

www.um.szczyrk.pl

30.05.2006
Uchwała Nr XLI/231/2006


 w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r ...

www.um.szczyrk.pl

25.04.2006
Uchwała Nr XL/230/2006


w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Karola Wieczorka.

25.04.2006
Uchwała Nr XL/229/2006


w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczyrk. ...

www.um.szczyrk.pl

25.04.2006
Uchwała Nr XL/228-2006


w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2005 i udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium

5.04.2006
Uchwała nr XXXIX/227/2006


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r. ...

www.um.szczyrk.pl

5.04.2006
Uchwała nr XXXIX /226/2006


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk,  obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta

 Treść Uchwały
 Załącznik A

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/225/2006


w sprawie: zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wraz z budynkiem położonym w Szczyrku przy ul.Granicznej stenowiacej własność Gminy Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/224/2006


w sprawie: zmiany przeznaczenia przewidzianych do realizacji mieszkań komunalnych na lokale socjalne w mieście Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/223/2006


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2006 r ...

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/222/2006


w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień  dla zawodników posiadających licencję zawodnika którzy osiągnęli wysokie... ...

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/221/2006


w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat motywacyjnego funkcyjnego i za szczególne warunki pracy a także.doc ...

www.um.szczyrk.pl

28.03.2006
Uchwała nr XXXVIII/220/2006


w sprawie: bezprzetargowego odpłatnego zbycia działek połozonych w Szczyrku na rzecz Skarbu Państwa.doc ...

www.um.szczyrk.pl

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/219/2006


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK

Treść uchwały(zip)

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/218/2006


Zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/217/2006


w sprawie: określenia zasad przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendium sportowego oraz nagród i wyróznień za wysokie wyniki sportowe ...

www.um.szczyrk.pl

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/216/2006


w sprawie: likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/215/2006


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem połozonej w Szczyrku przy ul. Zdrowia 1 ...

www.um.szczyrk.pl

28.02.2006
Uchwała nr XXXVII/214/2006


 w sprawie: planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2006 ...

www.um.szczyrk.pl

31.01.2006
Uchwała Nr XXXVI/213/2006


zmieniajaca Uchwałę Nr XXXIV-192-2005 z dnia 15 grudnia 2005 Rady Miejskiej ...

www.um.szczyrk.pl

31.01.2006
Uchwała Nr XXXVI/212/2006


w sprawie: Zbycia nieruchomości nr 3615/10 o powierzchni 24 m2 położonej w Szczyrku przy ul. Mysliwskiej ...

www.um.szczyrk.pl

31.01.2006
Uchwała Nr XXXVI/211/2006


w sprawie diet zryczałtowanych ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/210/2005


w sprawie: nabycia przez Gminę działki nr 2435/4. ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/209/2005


w sprawie: ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej. ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/208/2005


w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/207/2005


w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku przy ul. Zdrowia 1. ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/206/2005


w sprawie: współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku – Białej i gminach powiatu bielskiego”          i przy wspólnej aplikacji ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2006
Uchwała Nr XXXV/205/2005


w sprawie podjęcia współp_racy Miasta Szczyrk i Miasta Frydek-Mistek ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2006
UCHWAŁA Nr XXXV / 204 / 2005


w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. ...

www.um.szczyrk.pl

30.12.2005
Uchwała Nr XXXV/203/2005


w sprawie: dokonania zmian bud_żetu miasta Szczyrk na 2005 r.

...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/202/2005


w sprawie: dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców wody i ścieków z terenu Miasta Szczyrk na obszarze działania „AQUA” S.A. w Bielsku- Białej ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/201/2005


W sprawie: nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/200/2005


w sprawie: nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/199/2005


W sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2006 ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/198/2005


w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/197/2005


w sprawie:  ustalania regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na  nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/196/2005


w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz pedagogów szkolnych. ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/195/2005


w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet Miasta Szczyrk i miejskich jednostek organizacyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/194/2005


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/193/2005


w sprawie:  opłat administracyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/192/2005


w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej zasad jej poboru w  drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/191/2005


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/190/2005


w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku . ...

www.um.szczyrk.pl

15.12.2005
Uchwała Nr XXXIV/189/2005


w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok. ...

www.um.szczyrk.pl

12.12.2005
Uchwała Nr XXXIII/188/2005


w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
...

www.um.szczyrk.pl

12.12.2005
Uchwała Nr XXXIII/187/2005


w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

12.12.2005
Uchwała Nr XXXIII/186/2005


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/183/2005


w sprawie: założenia stowarzyszenia ...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/182/2005


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/181/2005


zmieniająca uchwałę NR XXVII/165/2004 Rady Miejskiej w Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/180/2005


w sprawie: przystąpienia do Spółki Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna i objęcia w niej akcji.

...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/179/05


w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 ...

www.um.szczyrk.pl

28.04.2005
Uchwała Nr XXXI/178/2005


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVIII/171/2005 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 17 lutego 2005r.

...

www.um.szczyrk.pl

31.03.2005
Uchwała Nr XXX/177/2005


Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005r.(plus załącznik)

...

www.um.szczyrk.pl

31.03.2005
Uchwała NrXXX/176/2005


w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Szczyrk(plus załącznik)

...

www.um.szczyrk.pl

23.03.2005
Uchwała Nr XXIX/175/2005


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

23.03.2005
Uchwała Nr XXIX/174/2005


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

17.02.2005
Uchwała Nr XXVIII/173/2005


Uchwała Budżetowa na 2005 rok

17.02.2005
Uchwła Nr XXVIII / 172 / 2005


w sprawie:  nadania  Statutu  Miejskiego Ośrodka  Kultury, Promocji i  Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.

...

www.um.szczyrk.pl

17.02.2005
Uchwała Nr XXVIII /171/2005


w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za szczególne warunki pracy, a także sposób obliczania wynagrodzenia ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/170/2004


w sprawie: przekazania skargi na BM celem załatwienia ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/169/2004


w sprawie: ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej na 2005 r. ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/168/2004


Zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujacych za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podrózy słuzbowych ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/167/2004


w sprawie: uchwalenia Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Szczyrk

Załaczniki:
 Plan
 Program

...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/166/2004


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2004
Uchwała Nr XXVII/165/2004


w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 ...

www.um.szczyrk.pl

29.12.2005
Uchwała Nr XXVII/164/2004


 w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/163/2004


w sprawie: uchylenia uchwały ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/162/2004


w sprawie: opłat administracyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/161/2004


w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaoptarzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców wody i ścieków z terenu Miasta Szczyrk na obszarze działani.doc ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/160/2004


w sprawie: powiększenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/159/2004


w sprawie: uchwalenia Programu współpracy

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/158/2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/157/2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/156/2004


w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.doc ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/155/2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.doc ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/154/2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.doc ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/153/2004


w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i zasad je poboru oraz określenie inkasenta i jego wynagrodzenia.doc ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI-152-2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów na rok2005 ...

www.um.szczyrk.pl

17.12.2004
Uchwała Nr XXVI/151/2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów na 2004 rok ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała Nr XXV/150/2004


w sprawie: zawarcia umowy zlecenia na obsługę prawną Rady Miasta Szczyrk ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV-149-2004


w sprawie: zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Szczyrku  przy ul. Południowej ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/148/2004


w sprawie: przekazania skargi do Kierownika MOPS celem załatwienia ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/147/2004


Zmieniająca uchwałę Nr VI-41-2003 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/146/2004


w sprawie: zbycia nieruchomości nr 5381-1 o powierzchni 275m2 położonej w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/145/2004


w sprawie: zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Szczyrku  przy ul. Pod Brzeziną ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/144/2004


 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Szczyrku  przy ul. Turystycznej ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/143/2004


w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w latach 2005 - 2007 ...

www.um.szczyrk.pl

19.10.2004
Uchwała nr XXV/142/2004


 w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r ...

www.um.szczyrk.pl

13.09.2004
Uchwała nr XXIII/141/2004


w sprawie poprawy warunków organizacji funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

13.09.2004
Uchwała Nr XXIII/140/2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

13.09.2004
Uchwała Nr XXIII/139/2004


w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Szczyrk na rok 2005 na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

13.09.2004
Uchwała Nr XXIII/138/2004


w sprawie: przystąpienia do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne ze środków Funduszu dla Śląska ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/137/2004


 w sprawie: budowy wyciągu krzesełkowego ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/136/2004


w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/135/2004 - uchylona


w sprawie: zasad usytuowania na terenie Szczyrku miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
UCHWAŁA Nr XXII/134/2004


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/123/2004 z dnia 22 lipca 2004r.w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/133/2004


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI-122-2004  z dnia 22 lipca 2004r. dotyczącej udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów. ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/132/2004


zmieniająca Uchwałę Nr XXI-121-2004 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lipca 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała Nr XXII/131/2004


w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała Nr XXII/130/2004


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia stawek wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół, przedszkola i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała Nr XXII/129/2004


w sprawie: przekazania środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu do użytku Komisariatu Policji  w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/128/2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXI/127/2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/126/2004


 w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r ...

www.um.szczyrk.pl

2.09.2004
Uchwała nr XXII/125/2004


 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok z dnia 18 marca 2004 roku ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-124-2004


w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-123-2004


w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-122-2004


w sprawie: udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów. ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-121-2004


w sprawie: odpłatności za koryzstanie z Przedszkola Publicznego w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-120-2004


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości będacej własnością gminy Szczyrk poł.w Szczyrku przy ul.Mysliwskiej 13. ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-119-2004


w sprawie: przyjęcia Programu Strategia rozwoju turystyki Miasta Szczyrk do roku 2016 ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-118-2004


w sprawie: Programu współpracy Gminy Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na rok 2004 ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-117-2003


w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań własnych gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Załączniki:
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-117-2004 ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-116-2004


w sprawie ustalenia najniższego wynaggrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia stawek wynagrodzenia dla pracowników MOPS w Szczyrku. ...

www.um.szczyrk.pl

22.07.2004
Uchwała Nr XXI-115-2004


w sprawie dokonania zmian budżetu miasta ...

www.um.szczyrk.pl

29.06.2004
Uchwała nr XX-114-2004 z dnia 29 czerwca 2004r


w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Szczyrk na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w roku 2005.doc ...

www.um.szczyrk.pl

14.06.2004
Uchwała Nr XVIII-113-2004


w sprawie: wystąpienia Miasta Szczyrk ze Związku Mięzygminnego ds.Ekologii w Żywcu ...

www.um.szczyrk.pl

14.06.2004
Uchwała Nr XVIII/112/2004


w sprawie: udzielenia przez Miasto Szczyrk pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na zakup stołów operacyjnych dla Beskidzkiego Centrum Onkologii ...

www.um.szczyrk.pl

14.06.2004
Uchwała Nr XVIII-111-2004


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004 r. ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/110/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie: Współpracy Miast Rajeckie Teplice (Słowacja) i Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/109/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie: Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Szczyrk na lata 2004-2005 na realizację wieloletnich pragramów inwestycyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/108/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie: Dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2004r. ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/107/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie: Nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 1317m2 zabudowanej budynkiem położonym w Szczyrku przy ul.Beskidzkiej 106 ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/106/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie: Nabycia nieruchomości nr 5940/1 o łącznej powierzchni 2989m2 położonej w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/105/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie:  Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im.Jana Więzika w Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/104/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. - uchylona Nowa XXI/124/2004


 w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/103/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie: opinii Rady Miejskiej w Szczyrku o lokalizacji ośrodka gier ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/102/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie:  współpracy Miast Jaszkiser (Węgry) i Szczyrku ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/101/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie: przystapienia do programu zdrowotnego Polski Projekt 400 Miast ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/100/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczyrk za 2003r. ...

www.um.szczyrk.pl

29.04.2004
Uchwała Nr XVII/99/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczyrk za 2003 rok sprawozdanie

Załączniki:
 Sprawozdanie budżetowe ...

www.um.szczyrk.pl

18.03.2004
Uchwała Nr XVI/98/2004 z dnia 18 marca 2004r.


Uchwała Budżętowa na 2004r. ...

www.um.szczyrk.pl

18.03.2004
Uchwała Nr XVI/97/2004 z dnia 18 marca 2004r.


w sprawie: Planu kontroli Komisji Rewizyjnej RM w Szczyrku na rok 2004.doc ...

www.um.szczyrk.pl

18.03.2004
Uchwała Nr XVI/96/2004 z dnia 18 marca 2004r.


w sprawie: Uchwalenia Statutu Miasta Szczyrk

Załączniki:
 STATUT Miasta Szczyrk
 Załącznik Nr 1 - Herb
 Załącznik Nr 2 - Regulamin ...

www.um.szczyrk.pl

18.03.2004
Uchwała Nr XVI/95/2004 z dnia 18 marca 2004r.


w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2004 ...

www.um.szczyrk.pl

18.03.2004
Uchwała Nr XVI/94/2004 z dnia 18 marca 2004r.


w sprawie: przyznania Miastu Szczyrk organizacji Mistrzostw Świata Juniorów  w Konkurencjach Klasycznych w sezonie 2006-2007.doc ...

www.um.szczyrk.pl

29.01.2004
Uchwała Nr XIV/93/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem poł. w Szczyrku przy ul. Zdrowia 1. ...

www.um.szczyrk.pl

29.01.2004
Uchwała Nr XIV/92/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie: nabycia działki położonej w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej 34. ...

www.um.szczyrk.pl

29.01.2004
Uchwała Nr XIV/91/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.


zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Szczyrku nr XII/81/2003 z dnia 4 grudnia 2003r w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru. ...

www.um.szczyrk.pl

29.01.2004
Uchwała Nr XIV/90/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/85/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: opinii Rady Miejskiej w Szczyrku o lokalizacji salonu gier na automatach ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/84/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością i w zarządzie Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku- Białej. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/83/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie : ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/82/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie opłat administracyjnych ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/81/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/80/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/79/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/78/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/77/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów na 2004 rok. ...

www.um.szczyrk.pl

4.12.2003
Uchwała Nr XII/76/2003 z dnia 4 grudnia 2003r.


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2003 r. ...

www.um.szczyrk.pl

6.11.2003
Uchwała Nr XI/74/2003 z dnia 6 listopada 2003r.


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia "EUROREGION BESKIDY". ...

www.um.szczyrk.pl

6.11.2003
Uchwała Nr XI/73/2003 z dnia 6 listopada 2003r


Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ...

www.um.szczyrk.pl

6.11.2003
Uchwała Nr XI/72/2003 z dnia 6 listopada 2003r.


zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2003 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 11 września 2003r. ...

www.um.szczyrk.pl

6.11.2003
Uchwała Nr XI/71/2003 z dnia 6 listopada 2003r. - Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego


w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic w Szczyrku

6.11.2003
Uchwała Nr XI/69/2003 z dnia 6 listopada 2003r.


w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2003 r. ...

www.um.szczyrk.pl

30.10.2003
Uchwała Nr XI/67/2003 z dnia 30 października 2003r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

www.um.szczyrk.pl

30.10.2003
Uchwała Nr XI/65/2003 z dnia 30 października 2003r.


w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na okres kadencji 2004-2007 ...

www.um.szczyrk.pl


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki