Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Konkursy

30.07.2007
Modernizacja kotłowni


MS Word  1 [MS Word]MS Word  2 [MS Word]MS Word  3 [MS Word]

ZATWIERDZAM:
mgr inż. Wojciech Kufel – Z-ca Burmistrza Miasta Szczyrk
data zatwierdzenia: 17.07.2007r

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE na Wykonawców modernizacji urządzeń grzewczych  ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk

Informacje ogólne
Tryb: KONKURS
Organizator konkursu: Urząd Miasta Szczyrk
Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa
Adres organizatora konkursu: ul. Beskidzka 4, 43 – 370 Szczyrk

Przedmiot konkursu
Modernizacja kotłowni na terenie gminy Szczyrk

Przedmiotem konkursu jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze.

Ilość realizowanych modernizacji kotłowni przez poszczególnych Wykonawców, wybranych w drodze tego konkursu, będzie uzależniona od wyboru Wykonawcy i określonego typu kotła przez mieszkańców uczestniczących w Programie.

W roku 2007, w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk, przewiduje się modernizację 30 kotłowni.

Warunki uczestnictwa w Programie.
Warunki jakie powinny spełniać źródła energii (kotły), które będą zgłoszone do Konkursu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia:

1.        ważne świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego (wydane np. przez IChPW w Zabrzu) – potwierdzające wymaganą sprawność urządzenia grzewczego powyżej 79%
2.        deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu
3.        udzielenie 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczanego urządzenia - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę
4.        udzielenie 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczanego urządzenia - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę
5.        dostarczane urządzenie nie może służyć do spalania odpadów, a wyłącznie paliw opisanych w DTR - deklaracja producenta o sposobie zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem
6.        dostarczane urządzenie winno posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa - opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika.
7.        deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu, wydaną na podstawie  Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy (oznaczenie CE). 

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: od 16 sierpnia 2007r. do 14 grudnia 2007r.

Wymagania od oferentów
Oferta powinna zawierać dokumenty:

1.  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
2.  NIP, REGON, informacja teleadresowa
3.  dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT
4.  dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni)
5.  dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni)
6.  dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i potwierdzenie członkowstwa w izbie zawodowej – zgodnie z ustawą Prawo budowlane)
7.  zbiorcza lista wykonanych 10 modernizacji w zakresie i przedmiocie podobnym do realizowanego w Programie niskiej emisji dla gminy Szczyrk, z wyszczególnieniem nazwiska inwestora oraz numerem jego telefonu
8.  autoryzacja producenta (notarialne potwierdzenie, upoważnień do reprezentowania i montażu danego typu kotła), którego piece zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe
9.  upoważnienie producenta do złożenia oferty w jego imieniu wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty i zakres gwarancji
10.     oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w Programie typu i modelu kotła z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w Programie oraz nie dokonywaniu zmian w ich konstrukcji i zastosowanych materiałów w stosunku do urządzenia, które podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów 
11.     oferta cenowa na kotły z podaniem:
-                typu oferowanego urządzenia,
-                mocy w kW,
-                standardowego wyposażenia kotła (np. czy obejmuje czopuch, pojemnik na popiół, itp.)
-              cena netto + VAT = brutto

oraz dokumenty wymienione w tablicy: Przedmiot konkursu oraz w tablicy: Dodatkowe wymagania od oferentów

Dodatkowe wymagania od uczestnika konkursu

1.  zaakceptowanie warunków i podstaw kosztorysowania dla Programu ograniczenia niskiej emisji oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru (oświadczenie uczestnika konkursu) (załącznik nr 2)
2.  udzielenie 2 letniej gwarancji na wszystkie wykonane roboty elektryczne i mechaniczne i montaż urządzenia - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę
3.  udzielenie 5 letniej gwarancji na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę
4.  prowadzenie serwisu gwarancyjnego na wykonane roboty i dostarczone urządzenia w ramach „Programu likwidacji niskiej emisji”. Deklaracje usunięcia awarii w ciągu 24 godzin.

Informacje dotyczące warunków składania ofert

Uczestnik konkursu przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 27.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Dominika Bistyga
Telefon: (033) 829 50 20
Fax: (033) 817 87 63

Zawartość oferty
A) Oferta musi zawierać:
Formularz oferty - Załącznik nr 1 – wraz z wszystkimi załącznikami w niej wymienionymi

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie MUSZĄ BYĆ poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (pełnomocnictwo).

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 11 Dziennik Podawczy Urzędu w terminie do dnia 10 sierpnia 2007r do godz. 12.00
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. nr 31 w dniu 10 sierpnia 2007r
o godz. 13:00.
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   a) jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie,
   b) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych niniejszym dokumencie,

Sposób opracowywania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni
Wykonawca jest obowiązany do wykonania na własny koszt przedmiarów i na ich podstawie kosztorysu modernizacji kotłowni oraz projektu dla przeprowadzonych czynności modernizacyjnych. Podstawą opracowani jest dokument: „Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk w 2007 roku” (Załącznik nr 2)

Inne wymagania:
Oferta cenowa na kotły musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie (netto + VAT = brutto).

Oferta powinna zawierać zestawienie wyposażenia wchodzącego standardowo do danego urządzenia grzewczego i ujęte w ofercie cenowej.

Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umów Programu podlegały waloryzacji

Ocena ofert
1. Oceny ofert uczestnictwa będzie dokonywała komisja. Organizator konkursu może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

2. Oferta cenowa nie będzie miała wpływu na wybór oferty uczestnika konkursu. Uczestnicy konkursu, którzy złożyli ofertę, zostaną ocenieni przez komisję, gdzie jedynym kryterium będzie spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

3. Organizator konkursu poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. Przyjmuje się w szczególności następujące zasady korekty omyłek:
 · w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

4. Organizator Konkursu wybierze tych oferentów, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji w oparciu o podane kryteria wyboru. Nie ma ograniczeń co do ilości wybranych oferentów.

5. Organizator Konkursu powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów.

Istotne warunki umowy
Umowa trójstronna pomiędzy Operatorem Programu, Inwestorem, a Wykonawcą jest przedstawiona w Załączniku 3 do niniejszej specyfikacji.

Załączniki:

1) Oferta na modernizację węglowych / gazowych urządzeń grzewczych dla „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk”

2) Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni i wykonania kolektorów słonecznych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk” w 2007 roku

3) WZÓR – umowy trójstronnejwww.um.szczyrk.pl Konkursy


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki